Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wyłonienie biegłych rzeczoznawców majątkowych świadczących usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
201615/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
01-10-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
40-032 Katowice
Ulica
ul. Jagiellońska 25
Email
bdg-zp@katowice.uw.gov.pl

Szczegóły

Katowice: Wyłonienie biegłych rzeczoznawców majątkowych świadczących usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe, stanowiących podstawę ustalenia odszkodowań
Numer ogłoszenia: 201615 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 170173 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2077777, faks 032 2077395.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie biegłych rzeczoznawców majątkowych świadczących usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe, stanowiących podstawę ustalenia odszkodowań.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie biegłych rzeczoznawców majątkowych świadczących usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych pod inwestycje drogowe, stanowiących podstawę ustalenia odszkodowań w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. 2013r., poz. 687) wraz z dokumentacją fotograficzną i udziałem w rozprawach administracyjnych oraz uczestnictwem w postępowaniu odwoławczym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podzielonego na 5 zadań częściowych wraz z wykazem nieruchomości do szacowania został określony w załącznikach nr 1a - 1e do SIWZ.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.30.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Sporządzenie operatów szacunkowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PROVALOR Agencja Obsługi Nieruchomości mgr inż. Aleksandra Olczyk, ul. Harcerska 2/5, 40-738 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6051,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5020,00
Oferta z najniższą ceną: 5020,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7995,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Sporządzenie operatów szacunkowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PROVALOR Agencja Obsługi Nieruchomości mgr inż. Aleksandra Olczyk, ul. Harcerska 2/5, 40-738 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5101,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4060,00
Oferta z najniższą ceną: 4060,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5904,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Sporządzenie operatów szacunkowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pracownia Projektów Budownictwa mgr inż. Janusz Przybyłka, ul. Wschodnia 18, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3201,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3444,00
Oferta z najniższą ceną: 3444,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3444,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne