Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wyłonienie biegłych rzeczoznawców majątkowych świadczących usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości...

śląskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
201615/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
01-10-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
40-032 Katowice
Ulica
ul. Jagiellońska 25
Email
bdg-zp@katowice.uw.gov.pl

Szczegóły

Katowice: Wyłonienie biegłych rzeczoznawców majątkowych świadczących usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe, stanowiących podstawę ustalenia odszkodowań
Numer ogłoszenia: 201615 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 170173 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2077777, faks 032 2077395.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie biegłych rzeczoznawców majątkowych świadczących usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe, stanowiących podstawę ustalenia odszkodowań.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie biegłych rzeczoznawców majątkowych świadczących usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych pod inwestycje drogowe, stanowiących podstawę ustalenia odszkodowań w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. 2013r., poz. 687) wraz z dokumentacją fotograficzną i udziałem w rozprawach administracyjnych oraz uczestnictwem w postępowaniu odwoławczym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podzielonego na 5 zadań częściowych wraz z wykazem nieruchomości do szacowania został określony w załącznikach nr 1a - 1e do SIWZ.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.30.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Sporządzenie operatów szacunkowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PROVALOR Agencja Obsługi Nieruchomości mgr inż. Aleksandra Olczyk, ul. Harcerska 2/5, 40-738 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6051,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5020,00
Oferta z najniższą ceną: 5020,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7995,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Sporządzenie operatów szacunkowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PROVALOR Agencja Obsługi Nieruchomości mgr inż. Aleksandra Olczyk, ul. Harcerska 2/5, 40-738 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5101,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4060,00
Oferta z najniższą ceną: 4060,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5904,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Sporządzenie operatów szacunkowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pracownia Projektów Budownictwa mgr inż. Janusz Przybyłka, ul. Wschodnia 18, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3201,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3444,00
Oferta z najniższą ceną: 3444,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3444,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne