Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
ZAKŁAD BUDOWLANO-MALARSKI - Miszczyszyn Kazimierz, ul. Wyszyńskiego 61/16, 22-400 Zamość kraj/woj. lubelskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Roboty remontowe - Siłownia w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu

lubelskie, Zamość

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
22-10-2013
Numer ogłoszenia
207111/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-10-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
22-400 Zamość
Ulica
ul. Szczebrzeska 41
Email
bursanr2zamosc@interia.pl

Szczegóły

Zamość: Roboty remontowe -
Siłownia w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu
Numer ogłoszenia: 207111 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu , ul. Szczebrzeska 41, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 084 6412486, faks 084 6412486.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe -
Siłownia w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Zakres prac obejmuje Roboty budowlane: Roboty remontowe - Siłownia w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu

Wykonanie prac remontowych pomieszczeń w podpiwniczeniu (siłownia) Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu.

Zgodnie z przedmiarem robót.

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2m2
1.2 Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/4 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej
1.3 Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej
1.4 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych
1.5 Rozebranie podłoża, z betonu gruzowego grubości ponad 15 cm - rozbiórka podłoża gr. 18 cm
1.6 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10m, kategoria gruntu III - pogłębienie pomieszczenia o 35 cm
1.7 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku - dodatek za usunięcie gruntu z pogłębienia i nadwyżki gruzu
1.8 Ściany betonowe, grubość 20cm, proste, wysokość do 3m, transport betonu taczkami, japonkami - ścianka oporowa obniżenia poziomu siłowni
1.9 Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, transport betonu taczkami, japonkami - schody betonowe podestu wejściowego
1.10 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek 10cm
1.11 Podkłady, murarskie na podłożu gruntowym, zaprawa cementowa, podkład z tłucznia
1.12 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro
1.13 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1warstwa - płyta M20 gr. 5 cm
1.14 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
1.15 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro
1.16 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - dodatek za pogrubienie wylewki o 2 cm
1.17 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie tynku ścian po obwodzie
1.18 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia - czyszczenie ścian
1.19 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1m2 - okienka piwniczne
1.20 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka podokienników
1.21 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1/2 cegły - wnęki do obsadzenia parapetów
1.22 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0m2, osadzanie na kotwach
1.23 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25cm
1.24 Demontaż ustępu z miską fajansową
1.25 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych
1.26 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
1.27 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1km ponad 1km transportu
2. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Ścianki działowe, pełne, grubości 1/4cegły, z cegieł budowlanych pełnych
2.2 Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2cegły, z cegieł budowlanych pełnych
2.3 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - ANALOGIA SKRZYDŁO PŁYCINOWE
2.4 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe ponad 1.6m2 - skrzydła łazienkowe
2.5 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1- analogia - ościeżnice malowane fabrycznie
2.6 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - szerokość 50 cm, wys. 10cm
2.7 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników betonowych lub lastrykowych do 1,5 - podokiennik aglomarmur dł. 1,30m
2.8 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III
2.9 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25cm
2.10 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą - analogia - powłoka uszczelniająca - Ceresit Cl 50 - I warstwa - izolacja brodzika
2.11 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą - analogia - powłoka uszczelniająca - Ceresit Cl 50 - II warstwa - izolacja brodzika
2.12 Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych Gres na zaprawach klejowych Ceresit - analogia - okładzina brodzika, płytka 25x6, zaprawa klejowa wodoszczelna, elastyczna
2.13 Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda nieregularna, płytki 30x30cm
2.14 Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych nakładanych na zaprawie klejowej, płytki 30x30
2.15 Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej
2.16 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
2.17 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt
2.18 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn15mm
2.19 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn15mm - bateria umywalki
3. ROBOTY INSTALACYJNE wod.-kan.
3.1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej
3.2 Demontaż umywalki
3.3 Demontaż ustępu z miską fajansową
3.4 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi100mm
3.5 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi50mm
3.6 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi50-100mm
3.7 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi15-20mm
3.8 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110mm
3.9 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110mm
3.10 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50mm
3.11 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50mm
3.12 Zeszyt 10 1993r. Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 32mm
3.13 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do płuczek ustępowych
3.14 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. rury Fi 25mm
3.15 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość ? x ? cegły - bruzdy instalacji wodnej
3.16 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość ? x ? cegły - bruzdy inst. kanaliz.
4. ROBOTY INSTALACYJNE elektryczne
4.1 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 6mm2 Cu, 12mm2 Al.
4.2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża ceglany
4.3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t-w/t w puszce szczękowej, typ 471-475
4.4 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fido 80mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekrój przewodu do 2,5mm2
4.5 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach kotwiących
4.6 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z podłączeniem, oprawy ze świetlówkami o kształcie kołowym 22 i 40W, zawieszane końcowe
4.7 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane końcowe - kinkiety

Inne ustalenia.
1. Przekazanie Placu Budowy.
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, przez wskazanie lokalizacji robót.
2. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
3. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca, ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem
i niezapłaceniem.
6. Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.33.00.00-9, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1000,00zł (jeden tysiąc złotych 00/100 PLN). Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, iż wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, które zostaną poparte dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Minimum dwie roboty budowlane o charakterze zbliżonym do objętej przedmiotem zamówienia pod względem rodzajowym, ilościowym i wartościowym - o wartości co najmniej 35 000,00zł każda.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doświadczeniu, posiadającymi odpowiednie uprawnienia.
Dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - kierownik budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłaconą polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 35 000,00 zł na cały okres trwania przedmiotowej umowy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dowód wniesienia wadium.
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli polega on na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
w formie oryginału.
Druk oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bursanr2zamosc.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 41.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2013 godzina 10:30, miejsce: Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 41
Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne