Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa dróg gminnych klasy D Zagórze - Brańkówka, ETAP I w km 0+000 - 0+826.62 i ETAP IV w km 0+398.72 - 0+640 oraz:- remont odcinka drogi...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
427606/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-10-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-109 Kraków
Ulica
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22
Email
jkorzycki@krakow.rzgw.gov.pl

Szczegóły

Kraków: Budowa dróg gminnych klasy D Zagórze - Brańkówka, ETAP I w km 0+000 - 0+826.62 i ETAP IV w km 0+398.72 - 0+640 oraz:- remont odcinka drogi zbiorczej w m. Skawce (zjazd z drogi krajowej nr 28 w km 8+110) z przebiegiem trasy od włączenia do drogi gminnej poprzez działki nr 488/4, 490/4, 508/3 do granicy dz. 507),- remont drogi wewnętrznej kategorii D przed mostem nr 8 w ciągu drogi krajowej w m. Skawce w km 0+000 - 0+490, - remont drogi kat. L Zielona - Rzycki o nawierzchni asfaltowej od km 0+000 do 0+50 w gm. Mucharz, pow. wadowicki, woj. małopolskie
Numer ogłoszenia: 427606 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 340404 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6284106, faks (012) 4232153.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dróg gminnych klasy D Zagórze - Brańkówka, ETAP I w km 0+000 - 0+826.62 i ETAP IV w km 0+398.72 - 0+640 oraz:- remont odcinka drogi zbiorczej w m. Skawce (zjazd z drogi krajowej nr 28 w km 8+110) z przebiegiem trasy od włączenia do drogi gminnej poprzez działki nr 488/4, 490/4, 508/3 do granicy dz. 507),- remont drogi wewnętrznej kategorii D przed mostem nr 8 w ciągu drogi krajowej w m. Skawce w km 0+000 - 0+490, - remont drogi kat. L Zielona - Rzycki o nawierzchni asfaltowej od km 0+000 do 0+50 w gm. Mucharz, pow. wadowicki, woj. małopolskie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:
1. Budowę (przełożenie) drogi gminnej klasy D Zagórze - Brańkówka, ETAP I w km 0+000 - 0+826.62 polegającą na budowie: - korpusu i jezdni drogi gminnej - chodnika szer. 2m bezpośrednio przy jezdni - kanalizacji deszczowej - obiektów inżynierskich w km 0+082.16, 0+095.23 - przepusty z blachy falistej perforowanej - przepustu rurowego w km 0+805 - fi 60 ze studnią wpadową i kaskadami - zjazdów z drogi gminnej - przebudowie sieci i urządzeń elektroenergetycznych (linii kablowej NN zasilanej ze ST Łękawica Brańkówka, linii kablowej SN 15kV (doziemnej), linii napowietrznej NN wraz z przyłączem napowietrznym, linii napowietrznej dwunapięciowej SN + NN). 2. Budowę drogi gminnej klasy D Zagórze - Brańkówka, ETAP IV od km 0+398.72 do km 0+640.00 polegającą na budowie: - korpusu i jezdni drogi gminnej - przebudowie drogi wewnętrznej na długości L=43m w km 0+632,50 projektowanej drogi gminnej - zjazdów indywidualnych (od Z1 do Z8) w km 0+440.20, 0+443.15, 0+443.20, 0+446.15, 0+528.50, 0+537.70, 0+566.50, 0+609.68 - rowu krytego: - fi 500mm o dł. 6m pod zjazdem Z2 w km 0+443.15 - fi 500mm o dł. 6m pod zjazdem Z4 w km 0+446.15 - fi 500mm o dł. 10m pod zjazdem Z5 w km 0+528.50 - fi 600mm o dł. 14m pod zjazdem Z7 w km 0+566.50 - kanalizacji deszczowej o średnicy kolektora fi 400mm od km 0+404.21 do km 0+408.00 wraz z wpustem deszczowym i przykanalikiem (fi 200mm) - kanalizacji deszczowej o średnicy kolektora fi 400mm od km 0+618.33 do km 0+619.99 wraz z wpustem deszczowym i przykanalikiem (fi 200mm) - wpustu deszczowego w km 0+400.45 wraz z wylotem poprzez przykanalik (fi 200mm) do rowu przydrożnego - rowów odpływowych: - R1 - rów trapezowy o dł. 46,80m w km 0+404,21 - R2 - rów trapezowy o dł. 6,50m w km 0+619.99 - R3 - rów trapezowy o dł. 46,70m w km 0+604.13. 3. Remont odcinka drogi zbiorczej w m. Skawce, gm. Mucharz - zjazd z drogi krajowej nr 28 w km 8+110 obejmujący remont nawierzchni drogi zbiorczej i poboczy. 4. Remont drogi wewnętrznej kat. D przed mostem nr 8 w ciągu drogi krajowej w m. Skawce, gm. Mucharz, pow. wadowicki w km 0+000 - 0+490 obejmujący remont: jezdni, poboczy, zjazdów, rowu przydrożnego w km 0+339 - 0+490. 5. Remont drogi kat. L Zielona - Rzycki o nawierzchni asfaltowej od km 0+000 do km 0+500 w gm. Mucharz obejmujący remont: nawierzchni drogi, istniejących zjazdów indywidualnych, zatok autobusowych, poboczy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.23.34.20-6, 45.23.31.23-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.23.30.00-9, 45.23.31.42-6, 45.23.32.00-1, 45.23.32.22-1, 45.23.32.26-9, 45.23.20.00-2, 77.21.14.00-6, 45.23.13.00-8, 45.23.22.10-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

LUX-BUD Sp. z o.o. - Lider, ul. Łąkowa 74, 84-240 Reda, kraj/woj. pomorskie.
WARTER Sp. z o.o. - Partner, ul. Koralowa 60, 02-967 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10186111,84 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6207098,60
Oferta z najniższą ceną: 6207098,60 / Oferta z najwyższą ceną: 9719520,87
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne