Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
OMEGA PHU Sp. z o.o, ul. A.Mickiewicza 46, 67-200 Głogów kraj/woj. dolnośląskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa do Nadleśnictwa Głogów sortów mundurowych leśnika dla pracowników PGL LP na 2014 r.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-11-2013
Numer ogłoszenia
225705/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
28-10-2013

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
67-200 Głogów
Ulica
ul. Sikorskiego 54
Email
biuro.glogow@wroclaw.lasy.gov.pl

Szczegóły

Głogów: Dostawa do Nadleśnictwa Głogów sortów mundurowych leśnika dla pracowników PGL LP na 2014 r.
Numer ogłoszenia: 225705 - 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Głogów , ul. Sikorskiego 54, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8357045 w. 48.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_glogow
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa do Nadleśnictwa Głogów sortów mundurowych leśnika dla pracowników PGL LP na 2014 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sortów mundurowych leśnika wykonanych według wzorów w ilości:
1.Marynarka damska i męska -gabardyna lub tropik 1,
2.Spodnie męskie i damskie -gabardyna lub tropik 8,
3.Marynarka męska i damska -gabardyna z wykończeniem
oleofobowym 6,
4.Spodnie męskie i damskie -gabardyna z wykończeniem
olefobowym 6,
5.Spódnica gabardyna lub tropik,
6.Spódnica - gabardyna z wykończeniem olefobowym,
7.Koszula męska, bluzka damska 13,
8.Koszula męska, bluzka damska -bawełna 100% 3,
9.Krawat 2,
10.Czapka 2,
11.Płaszcz damski,
12.Płaszcz męski 1,
13.Kapelusz damski lub męski 8,
14.Kurtka męska 11,
15.Kurtka damska 2,
16.Szalik 6,
17.Rękawice damskie lub męskie 8,
18.Skarpety letnie termoaktywne 25,
19.Skarpety przejściowe termoaktywne 31,
20.Skarpety zimowe termoaktywne 42,
21.Półbuty męskie i damskie 10,
Mundur codzienny leśnika:
22.Koszula męska, bluza damska z długim rękawem z długim
i krótkim rękawem 5,
23.Koszula męska, bluzka damska z długim i krótkim rękawem
bawełna 100% 10,
24.Sweter (nowy wzór) 16,
25.Kamizelka 5,
26.Bluza z polaru typu windstoper 11,
27.Kurtka wierzchnia 14,
28.Czapka zimowa 3,
29.Peleryna,
30.Półbuty typu sympatex 9,
31.Półbuty typu goretex 7,
Mundur terenowy leśnika:
32.Bluza z kamizelką letnią 5,
33.Spodnie letnie 13,
34.Czapka letnia 4,
35.Kurtka zimowa 9,
36.Spodnie zimowe 11,
37.Czapka zimowa 2,
38.Trzewiki typu sympatex 4,
39.Trzewiki typu goretex niskie 4,
40.Trzewiki typu goretex wysokie 9,
41.Trzewiki typu sympatex z ociepleniem typu Thinsulate 1,
42.Trzewiki typu gore-tex niskie z ociepleniem typu Thinsulate,
43.Trzewiki typu gore-tex wysokie z ociepleniem typu Thinsulate 4,
Oznaki uzupełniające:

44.Oznaki służbowe wyhaftowane bajorkiem 1.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających do 20%.wartości podstawowej zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.00.00.00-9, 18.11.50.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat minimum 9 dostaw o podobnym charakterze i zakresie jakie obejmuje zamówienie, o wartości zadania nie mniejszej niż 30 000 zł każda, potwierdzone referencjami, opiniami, listami polecającymi lub protokółami odbioru towaru dla jednostek Lasów Państwowych, Wojska, Policji, Straży Pożarnych lub innych służb mundurowych
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w przypadku zmian w przepisach wewnętrznych Lasów Państwowych, wymienionych w pkt. 3.1) SIWZ. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści Umowy, zmiany Umowy będą mogły być wprowadzone w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożności osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac zamiennych na realizację przedmiotu umowy.
Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie , utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy. W takiej sytuacji , wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierujących się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określają zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art.40 ust.3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_glogow
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nadleśnictwo Głogów
ul. Sikorskiego 54
67-200 Głogów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2013 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Nadleśnictwa Głogów
ul. Sikorskiego 54
67-200 Głogów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne