Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ AOM Nr 2 i Nr 3 w sprawności ...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
22-11-2013
Numer ogłoszenia
236449/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-11-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-719 Warszawa
Ulica
ul. Jagiellońska 23
Email
zamow@zgn-praga-pn.pl

Szczegóły

Warszawa: Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ AOM Nr 2 i Nr 3 w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty dekarskie, blacharskie, murarskie, malarskie i drogowe w 2013 roku. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/48/13
Numer ogłoszenia: 236449 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy , ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 818 67 41, faks 22 818 67 41.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgn-praga-pn.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ AOM Nr 2 i Nr 3 w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty dekarskie, blacharskie, murarskie, malarskie i drogowe w 2013 roku. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/48/13.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje realizację, robót związanych z bieżącym utrzymaniem 297 budynków komunalnych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i lokali komunalnych w 95 budynkach wspólnot mieszkaniowych, w sprawności technicznej w zakresie prac dotyczących branży ogólnobudowlanej: roboty dekarskie, blacharskie, murarskie, malarskie i drogowe oraz inne prace naprawcze konieczne do utrzymania nieruchomości w sprawności technicznej. Szczegółowa lokalizacja, rodzaj i zakres prac, wynikające z bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem nieruchomości w sprawności technicznej, a których Zamawiający obecnie nie może przewidzieć, będą określane sukcesywnie z chwilą ich wystąpienia, zleceniami przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w poszczególnych Administracjach Obsługi Mieszkańców, zwanych dalej w skrócie AOM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji określają dokumenty stanowiące integralną część siwz: kosztorys przedmiarowy załącznik Nr 8; Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 9; Wykazy adresowe budynków załącznik Nr 10; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik Nr 11 oraz projekt umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym i drukami załącznik Nr 12..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.26.10.00-4, 45.26.25.22-6, 45.44.21.00-8, 45.41.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: w kwocie ogółem 7 300,00 zł słownie: siedem tysięcy trzysta złotych.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium, zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w Banku Citibank Handlowy ul. Senatorska 16 numer: 67 103015080000000550872048.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp, dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1pkt 2 pzp, dotyczące: Posiadania wiedzy i doświadczenia - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał, w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem roboty dekarskie, blacharskie, murarskie, malarskie i drogowe - utrzymanie budynków w sprawności technicznej (należy wymienić co najmniej dwa zamówienia trwające nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy każde).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 1 z wykonawców wykaże, że wykonał, w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem roboty dekarskie, blacharskie, murarskie, malarskie i drogowe - utrzymanie budynków w sprawności technicznej (należy wymienić co najmniej dwa zamówienia trwające nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy każde).
Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie wykazu robót budowlanych (wg załącznika Nr 5 do siwz) oraz dowodów potwierdzających, że co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem roboty dekarskie, blacharskie, murarskie, malarskie i drogowe - utrzymanie budynków w sprawności technicznej (należy wymienić co najmniej dwa zamówienia trwające nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy każde), wykazane w wykazie robót budowlanych zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2b pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów Zamawiający żąda, aby podmiot udzielający wiedzy i doświadczenia uczestniczył w wykonywaniu zamówienia jako podwykonawca z uwagi na fakt nierozerwalności zasobu wiedzy i doświadczenia z podmiotem ich udzielającym.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę, warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymaganych w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu, wg formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1pkt 3 pzp, dotyczące: Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje do realizacji zamówienia (co najmniej po 1 szt.) następującymi narzędziami i urządzeniami tj: betoniarką wolnospadową elektryczną 150 l; wyciągiem jednomasztowym z napędem elektrycznym do 0,5 t; rusztowaniem warszawskim do 10 m; rusztowaniem rurowym zewnętrznym do 20 m; cykliniarką; pompą do podawania betonu; giętarką ręczną do blachy; kotłem do lepiku; zestawem gazowym do krycia papą termozgrzewalną; podnośnikiem samojezdnym; elektronarzędziami i narzędziami ręcznymi branżowymi; samochodem dostawczym.
Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie wykazu narzędzi i urządzeń technicznych (wg załącznika Nr 6 do siwz).
Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2b pzp, Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę, warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymaganych w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu, wg formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1pkt 3 pzp, dotyczące: Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje do:
a) do kierowania robotami budowlanymi jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania budowy, bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz.U.z 2010 r Nr 243 poz.1623 z późn.zm.) oraz zaświadczenie kwalifikacyjne typu D lub K-D wydane przez SEP i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z dnia 15 grudnia 2000 r (Dz.U.z 2001 r Nr 5, poz. 42 z późn.zm.);
b) do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania budowy bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz.U.z 2010 r Nr 243 poz.1623 z późn.zm.) i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z dnia 15 grudnia 2000 r (Dz.U.z 2001 r Nr 5, poz. 42 z późn.zm.) oraz odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z § 24 ust.2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz.U.z 2011 r Nr 165 poz.987 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych lub posiada zaświadczenie o kwalifikacjach zgodnie z § 31 w/w Rozporządzenia;
c) do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej14 osobami w tym: murarz-tynkarz - 4 osoby, dekarz-blacharz - 4 osoby, cieśla - 1 osoba, malarz - 3 osoby, pomocnik - 2 osoby.
Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wg załącznika Nr 7 do siwz).
Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2b pzp, Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę, warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymaganych w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu, wg formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1pkt 4 pzp, dotyczące: Sytuacji ekonomicznej i finansowej -Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) osiągnął w okresie ostatniego roku obrotowego, obroty co najmniej 600 000,00 zł;
b) posiada opłaconą polisę, potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000 zł oraz będzie posiadał takie ubezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innego dokumentu określającego obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatni rok obrotowy oraz polisy z potwierdzeniami opłacenia składek oraz oświadczenia złożonego w ofercie, a w przypadku jej braku innych dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę, warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymaganych w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu, wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie- wymagane wykazanie co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem roboty dekarskie, blacharskie, murarskie, malarskie i drogowe - utrzymanie budynków w sprawności technicznej (należy wymienić co najmniej dwa zamówienia trwające nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy każde), wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
-Ofertę o treści zgodnej z załączonym wzorem formularza - wzór określony w załączniku Nr 1 do siwz;
-Kosztorys ofertowy - Załącznik Nr 8;
-wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy dołączyć w oryginale do oferty, natomiast w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu - Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kserokopii dowodu wniesienia wadium - zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII;
-pełnomocnictwo - o ile ofertę podpisuje pełnomocnik.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
zmiany określone w projekcie umowy - załącznik Nr 12 stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiany osób przewidzianych do nadzoru i koordynacji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgn-praga-pn.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bezpłatnie do pobrania ze strony Internet lub ul.Jagiellońska 23 pok.2, w cenie 15,00 zł, opłata w Agencji bankowej AOM 4 ul. Bródnowska 24 lub 42 103015080000000550872013, albo za zalicz.poczt..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Warszawa, ul. Jagiellońska 23, pokój 107, piętro I..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne