Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
MOSTY CHRZANÓW Sp. z o.o., ul. Kroczymiech 28, 32-500 Chrzanów kraj/woj. małopolskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Most w ciągu ul. Poniatowskiego nad rzeką Kłodnicą w Rudzie Śląskiej - Halembie rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu- roboty budowlane

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
13-12-2013
Numer ogłoszenia
488644/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
28-11-2013

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
41-709 Ruda Śląska
Ulica
Plac Jana Pawła II 6
Email
zamowienia@rudaslaska.pl

Szczegóły

Ruda Śląska: Most w ciągu ul. Poniatowskiego nad rzeką Kłodnicą w Rudzie Śląskiej - Halembie rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu- roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 488644 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska , Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.rudaslaska.bip.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Most w ciągu ul. Poniatowskiego nad rzeką Kłodnicą w Rudzie Śląskiej - Halembie rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu- roboty budowlane.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie rozbiórki mostu istniejącego oraz budowę nowego obiektu mostowego wraz z przebudową infrastruktury nadziemnej i podziemnej.
Projekt budowlany i wykonawczy, Projekt zagospodarowania Terenu, Projekt organizacji ruchu Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz Przedmiary Robót są częścią SIWZ. Zakres budowy obejmuje następujące kategorie robót:
Roboty przygotowawcze
- roboty pomiarowe
- ścinka drzew i krzewów
- rozbiórka nawierzchni
Wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych
- wykonanie projektu kładki zgodnie z wytycznymi ujętymi w operacie wodnoprawnym
- dokonane zgłoszenia wykonania kładki do wydziału urbanistyki i architektury
- roboty montażowe
- roboty wykończeniowe
Przebudowa urządzeń kolidujących z przebudową
- sieci kanalizacyjnej
- sieci elektroenergetycznej
- sieci oświetleniowej
Roboty rozbiórkowe
- ustroju nośnego oraz podpór mostu drogowego
- nawierzchnie
- tymczasowej kładki dla pieszych
Roboty budowlano montażowe
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe
- roboty żelbetowe
- roboty montażowe
- roboty nawierzchniowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1, 45.22.11.11-3, 45.23.24.52-5, 45.23.32.53-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000,00 zł
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie mostu lub wiaduktu drogowego o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto każda
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/ami zdolną/ymi do wykonania zamówienia tj. posiadającą/ymi przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- mostowej bez ograniczeń,
- drogowej bez ograniczeń,

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz
zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budowlanych oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. Nr 932, tekst jednolity)
lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami) tj. osoba/y której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12. 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (świadczenie usług transgranicznych)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycieNależy wykazać i przedłożyć dowody wykonania robót budowlanych w liczbie i przedmiocie wystarczającym do wykazania spełniania opisanego wyżej warunku.
Dowodami, o których wyżej mowa są: - poświadczenia; - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym wyżej mowa. W przypadku gdy Zamawiający -Miasto Ruda Śląska- jest podmiotem, na rzecz którego, roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2.2.1. a SIWZ , zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów o których powyżej mowa. Dopuszcza się, aby Wykonawca w miejsce dowodów, o których mowa powyżej przedłożył dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone (np. referencje), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817);

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń-na formularzu oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 3. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 4. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału XVI SIWZ. 5. W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 2.2 do 2.4. (opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków) rozdziału XII SIWZ, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 2.2. do 2.4. polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej w pkt 4 (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy), Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:
a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby -nie związane z realizacją inwestycji itp.);
b) niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru stosownym wpisem do Dziennika Budowy (nie dotyczy warunków atmosferycznych typowych dla pory roku);
c) wystąpienie niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie,
d) wystąpienie wykopalisk archeologicznych, itp.;
e) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji Inwestycji).
Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji Inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia.
2) Zmiany wynagrodzenia, w następstwie zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych (ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku);
3) Zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane osoby, wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach, uprawnieniach spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zmawiającego;
4) Zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę, w przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy (wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach finansowych). W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenia przedmiotowego zamówienia, zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca spełnia co najmniej takie warunki jak podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania;
5) Zmiana osób wyznaczonych do realizacji umowy, ze strony Zmawiającego w przypadku braku możliwości nadzoru przez te osoby, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;
6) Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego), zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
3. Przekształcenie Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami (następstwa prawne) winno nastąpić w formie aneksu do umowy.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rudaslaska.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Odpłatnie na wniosek Wykonawcy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, Wydział Zamówień Publicznych (pok.309).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2013 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II nr 6, 41-709 Ruda Śląska, Wydział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 309.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Termin realizacji zamówienia: 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia), nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 3. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Dotyczy sekcji III.3.4) z uwagi na opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawaijący nie wymaga podania doświadczenia osób wykazanych w wykazie.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne