Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, ul. M. J. Piłsudskiego 71, 23-100 Bychawa kraj/woj. lubelskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Krzczonowie oraz do stołówki oddziałów przedszkolnych...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-12-2013
Numer ogłoszenia
257965/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-11-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
23-110 Krzczonów
Ulica
ul. Leśna 1
Email
sp_krzczonow@wp.pl

Szczegóły

Krzczonów: Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Krzczonowie oraz do stołówki oddziałów przedszkolnych przy tej szkole w 2014 roku
Numer ogłoszenia: 257965 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Krzczonowie , ul. Leśna 1, 23-110 Krzczonów, woj. lubelskie, tel. 81 566 41 10, faks 81 566 41 10.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Krzczonowie oraz do stołówki oddziałów przedszkolnych przy tej szkole w 2014 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Krzczonowie oraz do stołówki oddziałów przedszkolnych przy tej szkole w 2014 roku według wyszczególnienia zawartego w formu-larzu ofertowym oraz formularzach cenowych stanowiących załączniki do SIWZ.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnej dostawy produktów wymienionych w formularzu cenowym według potrzeb Zamawiającego.
2. Zamawiający z dwudniowym wyprzedzeniem powiadomi telefonicznie lub faksem Wykonawcę o każdej dostawie oraz przekaże zamówienie, w którym określi rodzaj, ilość potrzebnego asortymentu artykułów żywnościowych planowanych na 10 dni roboczych oraz sukcesywne terminy ich dostawy.
3. Dostawy realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie do obu stołówek w ciągu roku kalendarzowego (2014 r.) w dniach nauki szkolnej (bez miesiąca lipca i sierpnia) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-12.30
4. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru. Każda dostawa towaru wymagającego załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument.
5. Dostawy winny się odbywać w odpowiednio przystosowanych pojemnikach (opakowaniach) stanowiących własność wykonawcy i spełniających wymagania przewidziane do przechowywania żywności. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy.
6. Dostarczane produkty mają być dobrej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) i odżywczych.
7. Każdy z produktów powinien być dostarczony w jego początkowym okresie przydatności do spożycia.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do okazania się wymaganymi prawem atestami dotyczącymi żywności oraz opakowań na każde żądanie Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia do 20 % mniejszej ilości towaru niż określona w ofercie.
10. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen przez cały okres trwania umowy.
Uwaga: (dotyczy umowy na: Część 7: Warzywa i owoce - świeże)
Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy. Ceny produktów dla w/w części zamówienia ustalane będą wg notowań cen produktów w Rynek Elizówka, woj. lubelskie (www.elizówka.pl), z uwzględnieniem cen sezonowych. O zmianie cen należy poinformować Zamawiającego.
12. Dopuszcza się możliwość zamiany ilości poszczególnego asortymentu.
13. Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień pilnych, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać na następny dzień roboczy.
14. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji.
15. Do składania zamówień Zamawiający upoważni wybranego pracownika..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.40.00.00-2, 15.11.20.22-6, 15.10.00.00-9, 15.13.00.00-8, 15.22.00.00-3, 15.33.11.00-3, 03.14.25.00-3, 03.21.21.00-1, 15.80.00.00-6, 15.60.00.00-4, 15.40.00.00-2, 15.78.00.00-7, 03.22.00.00-9, 03.22.10.00-6, 15.81.00.00-9, 15.89.43.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzczonow.bip.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Krzczonowie, ul. Leśna 1, 23-110 Krzczonów..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 godzina 11:30, miejsce: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Krzczonowie, ul. Leśna 1, 23-110 Krzczonów, sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Produkty mleczarskie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa Produktów mleczarskich w ilości i parametrach zgodnych ze specyfikacją (załącznik nr 4 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-3, 15.40.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Drób i wyroby drobiarskie - świeże.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa Drobiu i wyrobów drobiarskich - świeżych w ilości i parametrach zgodnych ze specyfikacją (załącznik nr 5 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Mięso, wędliny i tłuszcze zwierzęce - świeże.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa Mięsa, wędlin i tłuszczów zwierzęcych - świeżych w ilości i parametrach zgodnych ze specyfikacją (załącznik nr 6 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.13.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Ryby mrożone.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa Ryb mrożonych w ilości i parametrach zgodnych ze specyfikacją (załącznik nr 7 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Warzywa mrożone.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa Warzyw mrożonych w ilości i parametrach zgodnych ze specyfikacją (załącznik nr 8 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Jaja kurze.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa Jaj kurzych w ilości i parametrach zgodnych ze specyfikacją (załącznik nr 9 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Warzywa i owoce - świeże.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa Warzyw i owoców - świeżych w ilości i parametrach zgodnych ze specyfikacją (załącznik nr 10 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.00.00-9, 03.22.10.00-6, 03.21.21.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Różne produkty spożywcze, artykuły sypkie, makarony, przyprawy i przetwory, oleje i tłuszcze roślinne.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa Różnych produktów spożywczych, artykułów sypkich, makaronów, przypraw i przetworów, olejów i tłuszczów roślinnych w ilości i parametrach zgodnych ze specyfikacją (załącznik nr 11 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.60.00.00-4, 15.40.00.00-2, 15.87.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pieczywo i wyroby piekarskie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa Pieczywa i wyrobów piekarskich w ilości i parametrach zgodnych ze specyfikacją (załącznik nr 12 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Dania gotowe - wyroby garmażeryjne - świeże.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa Dań gotowych - wyrobów garmażeryjnych - świeżych w ilości i parametrach zgodnych ze specyfikacją (załącznik nr 13 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.43.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne