Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, ul. Kilińskiego

śląskie, Częstochowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
11-12-2013
Numer ogłoszenia
32637636
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-12-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
42-200 Częstochowa
Ulica
Kilińskiego
Osoba kontaktowa
SPZOZ STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

SzczegółySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tekst jednolity z 2012 r. Dz.U. z 2013 r., poz. 217)
OGŁASZA KONKURS OFERT: NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY SYSTEMU
Szczegółowe warunki konkursu wraz z wymaganymi formularzami, dostępne są do pobrania w Sekretariacie SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego.
Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie zaadresowanej na: SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie z dopiskiem: "KONKURS OFERT - LEKARZ SYSTEMU" z podaniem nazwy i adresu Oferenta w Sekretariacie SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie adres: 42-202 Częstochowa, ul. Kilińskiego 10,
do dnia 11.12.2013 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2013 r. o godz. 10.15 w siedzibie SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie (sala konferencyjna - III piętro).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 3 dni od daty otwarcia ofert.
O rozstrzygnięciu zawiadomi się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu zawarte będą na okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2015 r.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zainteresowani są uprawnieni do składania protestów i odwołań na zasadach określonych
w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także unieważnienia postępowania.
32637636
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne