Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa istniejącej apteki szpit alnej w Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku. Przebudowa ma na celu poszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
496892/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
03-12-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
82-200 Malbork
Ulica
ul. Armii Krajowej 105/106
Email
spzoz_mk@poczta.onet.pl

Szczegóły

Malbork: Przebudowa istniejącej apteki szpit alnej w Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku. Przebudowa ma na celu poszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych o przygotowanie cytostatyków..
Numer ogłoszenia: 496892 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 416246 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot leczniczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa istniejącej apteki szpit alnej w Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku. Przebudowa ma na celu poszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych o przygotowanie cytostatyków...
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej apteki szpitalnej w Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku. Przebudowa ma na celu poszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych o przygotowanie cytostatyków dla potrzeb Szpitala. W wyniku prowadzonych prac zostaną utworzone niżej wymienione pomieszczenia: 3 pomieszczenia technologiczne wytwarzania cytostatyków, 3 śluzy,pomieszczenie socjalne,komora przyjęć,komora ekspedycyjna, pomieszczenie porządkowe, szatnia z WC, 3 pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie administracyjno szkoleniowe, receptura i zmywalnia ze śluzą, pomieszczenie archiwum Zakres prac budowlanych: wydzielenie pożarowe lokalu, jako oddzielnej strefy pożarowej, poszerzenie otworu w ścianie nośnej, wraz z montażem nadproża, zgodnie z projektem konstrukcyjnym, demontaż części ścian działowych, zamurowanie części otworów drzwiowych wydzielających aptekę, wykonanie instalacji związanych z nowym podziałem lokalu i nową funkcją poszczególnych pomieszczeń zgodnie z załączonym projektem, wszystkie rozbiórki potwierdzić odkrywkami i skorygować z projektem architektonicznym, konstrukcyjnym i orzeczeniem technicznym, odporność ogniową istniejących ścian wydzielenia p.pożarowego, oraz obudowy projektowanej drogi ewakuacyjnej potwierdzić odkrywkami. W przypadku stwierdzenia, że jakiś element nie spełnia wymagań założonych w projekcie należy zabezpieczyć go do wymaganej w projekcie klasy odporności ogniowej. Wszystkie elementy instalacji przechodzące przez ściany wydzielenia pożarowego, na granicy wydzielenia muszą posiadać odpowiednią klasę odporności ogniowej i zabezpieczenia wymagane polskimi przepisami. Ściany wewnętrzne: zgodnie z projektem a S1 - ściana kartonowo - gipsowa o grubości 100 mm. Odporność ogniowa - EI 30 b S2- ściana murowana z pustaków silka na zaprawie cementowo -wapiennej, klasa odporności ogniowej REI 120 Klasę odporności ogniowej zastosowanych ścian i drzwi potwierdzić atestami. Posadzki we wszystkich pomieszczeniach należy wykonać z wykładziny homogenicznej rolowanej zgrzewanej, z wywinięciem cokołu o wys. 10 cm na ściany. Wszystkie dylatacje znajdujące się w podłożu muszą zostać uwzględnione również przy wykonywaniu posadzek. W pomieszczeniach mokrych np. łazienki wykonać dodatkową izolację przeciwwilgociową pomiędzy posadzką a warstwą wykończeniową; izolację wykończyć z wywinięciem na ściany za pomocą systemowych połączeń narożnikowych. Przed wykonaniem posadzek należy potwierdzić nośność posadzek i prawidłowe zabezpieczenie termiczne . Należy również uzgodnić kolorystykę posadzek z Zamawiającym Wszystkie sufity pomieszczeń apteki muszą być gładkie, bez uszkodzeń, niepylące i łatwe do mycia i czyszczenia, w razie potrzeby do dezynfekcji. Zachować wysokość użytkową pomieszczeń zgodnie z opisem technicznym. W sufitach przewidzieć otwory rewizyjne skoordynowane z projektami branżowymi do obsługi instalacji. Styki ścian, sufitów i posadzek zaokrąglone. W WC ściany do wysokości 2,05 m powyżej posadzki wyłożyć kaflami ceramicznymi. Przy zlewach i umywalkach wykonać fartuchy z kafli ceramicznych 60 cm poza obręb urządzenia do wysokości 1,60m Pomieszczenia produkcyjne cytostatyków Podłoga - wykładzina systemowa z wyobleniem systemowym min 10 cm na ścianę posiadające atest do stosowania w pomieszczeniach czystych Ściany - gładkie zmywalne. Malowanie produktami posiadającymi atest do pomieszczeń czystych Sufit - gładki, zmywalny. Malowanie produktami posiadającymi atest do pomieszczeń czystych Stolarka - drzwi powierzchnia gładka, zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych. Atest do powierzchni czystych Przed wykończeniem powierzchni potwierdzić przygotowanie powierzchni zgodnie z zaleceniami producenta. Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z projektem Stolarka drzwiowa D1 - drzwi wewnętrzne, szerokość w świetle 90cm, wys drzwi w świetle 205cm D2 - drzwi wewnętrzne, szerokość w świetle 90 cm, wys drzwi w świetle 205 cm. W dolnej części otwory nawiewne o sumarycznym przekroju min 0,022 m2 Drzwi stalowe klasy EI 60 dymoszczelne Powierzchnia drzwi gładka, zmywalna w razie potrzeby poddająca się dezynfekcji. Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej drzwi RA1 nie może być mniejszy niż 35 dB odnosi się do wartości projektowej RA1R Kierunek otwierania według rys. A-1 Stolarka okienna Bez zmian Instalacje elektryczne. Zakres prac obejmuje: wykonanie rozdzielnicy TAP niskiego napięcia, montaż zasilacza awaryjnego UPS instalacje oświetleniowe, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne - komputerową i telefoniczną, ochronę przed przepięciami, ochronę przeciwporażeniową W pomieszczeniu technologicznym produkcji cytostatyków należy zamontować zasilanie awaryjne zapewniające możliwość bezpiecznego zakończenia pracy. We wszystkich pomieszczeniach oprawy powinny być zlicowane z powierzchnią sufitu. Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych, przed oddaniem do eksploatacji, należy wykonać wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Instalacje sanitarne Zakres prac obejmuje: wykonanie robót instalacji sanitarnych centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji sanitarnej, wykonanie prób na ciśnienie i montaż urządzeń, wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych wykonanie przejść przez przegrody budowlane. W opisach dokumentacji projektowej umieszczone są zapisy dotyczące wentylacji , która została już wykonana przez Zamawiającego i nie stanowi przedmiotu zamówienia. Do wykonawcy należy osadzenie w podwieszanych sufitach zakończeń nawiewnych i wyciągowych wykonanej wentylacji oraz przewieszenie klimatyzatorów wraz z przesunięciem wszystkich instalacji dochodzących do klimatyzatorów, na docelowe miejsca wskazane w projekcie dotyczy ścian nowobudowanych, nie istniejących obecnie. W przypadku realizacji części robót przez Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest to określenia w zał. Nr 4 procentowego udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia oraz wykonywanego przez Podwykonawcę zakresu robót. Roboty objęte zamówieniem zostaną podzielone na dwa etapy I Etap obejmował będzie remont pomieszczeń o numerach projektowych : 1/1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 1/6; 1/7; 1/8; 1/9; 1/10; 1/11; 1;18 II Etap obejmował będzie remont pomieszczeń o numerach projektowych; 1/12; 1/13; 1/14; 1/15; 1/16; 1/17; 1/18 Przerwa pomiędzy zakończeniem realizacji pierwszego etapu, a rozpoczęciem realizacji drugiego etapu może wynieść około dwóch tygodni Pierwszy etap zostanie zakończony odbiorem wykonanych robót, w czasie którego należy przekazać wszystkie wymagane dokumenty dotyczące użytych materiałów atesty higieniczne, sprawozdania z badań stopnia palności, certyfikaty itp. , a także protokoły pomiarów elektrycznych, Przy odbiorze drugiego etapu należy przekazać dokumentację jak po zakończeniu pierwszego etapu Ponieważ nie przewiduje się czasowego zamknięcia pomieszczeń oddziału chirurgicznego będącego w sąsiedztwie pomieszczeń objętych remontem należy zabezpieczyć oddział przed dostawaniem się kurzu i pyłu. Prace na korytarzu należy tak wykonywać i zabezpieczyć, żeby umożliwić przewóz na wózkach pacjentów korytarzem. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy do obliczenia ceny, która powinna uwzględnić ewentualnie rozbieżności w ilości robót pomiędzy przedmiarem, a, opisem przedmiotu zamówienia. Koszt wykonania robót, których ilość została zaniżona w przedmiarze lub zostały w nim pominięte, a występują opisie przedmiotu zamówienia stanowi ryzyko wykonawcy i będzie uznany za ujęty w cenie ryczałtowej oferty i tym samym w wynagrodzeniu umownym. W razie stwierdzenia, podczas wykonywania robót, konieczności wykonania robót nie ujętych w przedmiarze robót, opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, zostanie udzielone wykonawcy zamówienie dodatkowe w trybie art. 67.1.5 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia. Roboty zostaną rozliczone według składników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym kosztorys ofertowy załączony do oferty...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.32.20.00-6, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.42.11.31-1, 45.44.21.10-1, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DAKAR
Tadeusz Barański, ul. Kolonijna 2a/1, 80-680 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 214638,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 186370,82
Oferta z najniższą ceną: 186370,82 / Oferta z najwyższą ceną: 257082,42
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne