Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sprzedaż i dostawa pomocy, materiałów dydaktycznych i sprzętu niezbędnych do realizacji projektu Rozwijamy zdolności, pokonujemy trudności...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
16-12-2013
Numer ogłoszenia
499160/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
04-12-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
al. Wolności 48
Email
zwostrzelce@op.pl

Szczegóły

Strzelce Krajeńskie: Sprzedaż i dostawa pomocy, materiałów dydaktycznych i sprzętu niezbędnych do realizacji projektu Rozwijamy zdolności, pokonujemy trudności realizowanego przez Gminę Strzelce Krajeńskie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III
Numer ogłoszenia: 499160 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wychowawczo-Oświatowy , al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, tel. 0-95 7632578, faks 0-95 7632916.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż i dostawa pomocy, materiałów dydaktycznych i sprzętu niezbędnych do realizacji projektu Rozwijamy zdolności, pokonujemy trudności realizowanego przez Gminę Strzelce Krajeńskie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa pomocy, materiałów dydaktycznych
i sprzętu niezbędnych do realizacji projektu: Rozwijamy zdolności, pokonujemy trudności - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę pomocy, materiałów dydaktycznych i sprzętu celem prowadzenia następujących rodzajów zajęć:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym rodzaj, ilość oraz parametry dostarczanych pomocy edukacyjnych i sprzętu określony został w załącznikach od nr 6 do nr 10 do niniejszej specyfikacji. Dostarczone materiały winny być fabrycznie nowe
i posiadać niezbędne certyfikaty. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczone materiały dydaktyczne na okres 12 miesięcy oraz dla sprzętu komputerowego na okres 36 miesięcy począwszy od dnia dostawy. Wskazanie w Załącznikach od nr 6 do nr 10 nazw poszczególnych materiałów dydaktycznych i sprzętu ma na celu dokładniejsze określenie pożądanych przez Zamawiającego cech jakościowych. Jest to związane z potrzebą zastosowania danego środka dydaktycznego dla osiągnięcia celu zajęć realizowanych
w ramach ww. projektu. Zamawiający przewiduje możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych. Przy czym za produkt równoważny uważa się produkt cechujący się nie gorszą lub wyższą jakością w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego, posiadający porównywalne parametry techniczne, funkcjonalne
i użytkowe. Po stronie Wykonawcy oferującego produkty równoważne względem wskazanych przez Zamawiającego leży obowiązek udowodnienia, że spełniają one wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. Produkty powinny być dostarczane w zamkniętych i nienaruszonych opakowaniach pogrupowane według rodzaju zajęć, w których będą stosowane wskazanych w załącznikach nr 6 do nr 10. Ponadto oferowana przez Wykonawcę cena za realizację wskazanych niżej zadań powinna uwzględniać koszty dostawy poszczególnych grup produktów do szkół biorących udział w projekcie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 38.65.21.00-1, 48.00.00.00-8, 37.00.00.00-8, 30.19.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
formularz oferty, formularze cenowe, oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.strzelce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski 66 - 500 Strzelce Krajeńskie, Aleja Wolności 48.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski 66 - 500 Strzelce Krajeńskie, Aleja Wolności 48.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sprzedaż i dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
1. Labirynt spiralny - pomoc rozwijająca sprawność manualną, dzięki czemu doskonale przygotowuje do nauki pisania 16
2. Przeplatanka z wzorami - doskonali sprawność manualną, koordynację wzrokowo - ruchową. Ćwiczenie ogólnorozwojowe, które także przygotowuje do nauki pisania. 16
3. Przeplatanki 8 kształtów - różne kształty do przewlekania, doskonali sprawność manualną, koordynację wzrokowo - ruchową. Ćwiczenie ogolnorozwojowe, które także przygotowuje do nauki pisania. 16
4. eduRom. Czytam i piszę - multimedialne oprogramowanie do nauki czytania i pisania. 16
5. Sylaby do zabawy - gra kształcąca słuch fonemowy (umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów) oraz koncentrację słuchową). 16
6. Głoski do zabawy- gra kształcąca słuch fonemowy (umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów) oraz koncentrację słuchową). 16
7. Litera do literki - gra kształcąca słuch fonemowy (umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów) oraz koncentrację słuchową). 16
8. Memo ortograficzne Rz i Ż - gra kształcąca słuch fonemowy (umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów) oraz koncentrację słuchową). 16
9. Memo ortograficzne Ch i H - gra kształcąca słuch fonemowy (umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów) oraz koncentrację słuchową). 16
10. Memo ortograficzne Ó i U - gra kształcąca słuch fonemowy (umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów) oraz koncentrację słuchową). 16
11. Lotto ortografia - loteryjka, gra ułatwiająca zapamiętanie pisowni trudnych wyrazów. 16
12. Literki małe i duże - gra pamięciowa, ułatwia pary z małych, wielkich, pisanych oraz drukowanych liter. 16
13. eduSensus. Dysleksja - pakiet 1 + pakiet 2 - multimedialny program, który pozwala na kompleksową pomoc we wczesnym diagnozowaniu i prowadzeniu zajęć. 1
14. Dom i miasto - gra + CD - gra na rozpoznawanie źródeł znajomych dźwięków. 16
15. Środowisko naturalne i zwierzeta - gra na rozpoznawanie źródeł znajomych dźwięków. 16
16. Tuba Gąsienice - gra doskonali sprawność manualną i zręczność. Przygotowuje do nauki czytania. 8
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
17. Logiczne tablice - relacje przestrzenne - gra, w kt. dzieci układają logiczne ciągi, definiują relacje przestrzenne. Zabawa rozwija logiczne myślenie, spostrzegawczość. 16
18. Eduterapeutica. Dyskalkulia pakiet wielostatnowiskowy - multimedialny program, który wspomaga profilaktykę, diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych problemów w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 1
19. Tuba Pieksi - gra uczy wykonywania działań matematycznych przez manipulowanie, rozpoznawanie liczb, kształtów i figur geometrycznych. 8
20. Tuba Atletix - gra wykonana z bambusa. W skład wchodzą m.in. minimum 4 drewniane,
różnokolorowe ludziki, sprężysta, bambusowa wyrzutnia dwustronna, materiałowa mata wypełniona granulatem, 24 krążki w 4 kolorach, Pozwala na ćw. precyzji ruchu, szacowanie sił. Zawartość zapakowana jest w wysokiej kolorowej tubie 8
21. Tuba Rybki - pałeczki bambusowe, które poprzez specjalne połączenia i wyprofilowanie dają możliwość
trzymania i operowania nimi na trzy sposoby: klamerkowy, oburącz i w sposób tradycyjny po chińsku. Ponad 25 bambusowych rybek z ogonkami ułatwiającymi chwycenie kształtki występuje w trzech różnych kształtach, a każdy kształt w 3 różnych kolorach. Kostka z oczkami i kostka oznaczająca kształt rybki. Zawartość umieszczona w poręcznej wysokiej tubie 8
22. Pelikan - Podstawą pomocy są cztery oddzielne woreczki w podstawowych kolorach i zielonym. Wykonane z podwójnego materiału, nieprzezroczystego o mocnych i trwałych szwach zakończonych lakierowaną drewnianą obręczą. Solidne duże zatrzaski przy wielokrotnym odpinaniu nie poluźniają się dzięki czemu umożliwiają wielokrotne odpinanie. Służą do przeprowadzani a zadań tematycznych np. w lesie, u krawcowej rozwijających zmysł dotyku, identyfikację. Ponad 10 drewnianych elementów o różnej formie, małych dużych, wypukło -
wklęsłe z dziurką bez dziurki do rozróżniania wg wielkości, wypukłości, elementów zmiennych. Całość umieszczona w poręcznej tubie. 16
23. Panorama liczb - plansze do kształtowania pojęcia części wspólnej, utrwalania własności figur geometrycznych. 16
24. Elektroniczny mistrz działań - gra do ćwiczeń w wykonywaniu obliczeń: dodawania, odejmowania, dzielenia, mnożenia. 25
25. Makatka edukacyjna 100 - makatka do ćwiczeń w nauce liczenia i wykonywania działań. 16
26. Krążki - liczydło tradycyjne - duże liczydło demonstracyjne. 16
27. Liczenie do 10 na elementach - zestaw tabliczek do nauki liczenia, z wykorzystaniem metody polisensorycznej. 16
28. Bryły geometryczne i ich siatki - zestaw brył (wewnątrz mających siatkę) służących do nauki geometrii. 16
29. Magnetyczny zegar - zestaw tablicowy - umożliwia ułożenie na zegarku analogowym właściwej godziny, która jest zapisana w wersji cyfrowej lub na odwrót. 16
30. Tabliczki do krążków z magnesami - 4 tabliczki z nadrukiem kół, 1 tabliczka z nadrukiem liczb od 1-10 w kolach, 1 tabliczka z nadrukiem liczb 11-20 w kołach, magnesy do podklejenia 16
31. Obrazkowa matematyka - duże, kolorowe liczmany. Tafelki z liczbami i działaniami. Wykonane z laminowanego PCV podklejonego folią magnetyczną. 16
32. Rozkładanie liczb z obustronnymi kartami - duży zestaw demonstracyjny rozkładu liczby 10. Magnetyczne karty dwustronne (z niebieskimi i czerwonymi kółkami). 16
33. Liczydło demonstracyjne przestrzeń liczbowa 100 - liczydło z czerwonymi i niebieskimi drewnianymi kulkami. Drążki dziesiątek wyjmowane. Wyposażone w kantownik, za jego pomocą można zawieszać liczydło na tablicy, bądź położyć na stole. 16
34. Magnetyczna - kolorowa tabliczka mnożenia. Trwała metalowa tablica z nadrukiem i aluminiową oprawą,do zawieszenia na tablicy. Kolorowe kwadraty z folii magnetycznej z dwustronnym nadrukiem. 16
35. Magnetyczna oś liczbowa 0 - 100 - taśma z osią liczbową z powlekanej folii stalowej, paski ze strzałkami nadrukowane na paskach magnetycznych, magnesy, materiał do montażu. 16
36. Spiralne karty demonstracyjne - model demonstracyjny tysięcy, setek, dziesiątek i jedności. 16
37. Magnetyczne folie z rzędami liczb - tablica z rzędami liczb na foliach magnetycznych, ramki do zaznaczenia liczb. 16
38. Stemple ułamkowe - koła. Drewniane pieczątki z zarysami kół, prezentujących 8 różnych ułamków i całość. 16
39. Ułamkowe stempelki - kwadraty -12 stempelków, podział kwadratu od 1/1 do 1/12. 16
40. Duży zegar demonstracyjny - zegar z możliwością zawieszenia na tablicy, tarcza wykonana ze stali, odporna na ścieranie, można na niej pisac zmywalnym markerem. 16
41. Duża waga klasowa - wym. 49x20x16, nośność do 5 kg 6
42. Zestaw odważników C - odważniki 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1000g 6
43. Wieża liczb - 6 drewnianych kostek o boku 11 cm z liczbami i kółkami w określonej liczbie, zaopatrzone w haczyki, sznurki dzięki którym grupa uczniów we wspólnym działaniu układa określoną sekwencję liczbowa. 6
44. Rzuć i oblicz - gra składająca się z makatki o zmiennych 4 planszach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie). Woreczki z grochem do rzucania. 6
45. Cyfry gigant - kolorowe cyfry z pianki (10 szt.) o grubości 10 mm, wys. 50 cm. 12
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
46. Labirynt - spiralka duża - tablica służąca do ćwiczeń manipulcyjnych 1
47. Zestaw do przewlekania Literki - przwlekanka literowa, tworzenie wyrazów. 1
48. GLOTTODYWANIK - litery podstawowe i niepodstawowe - zabawa w wyskakiwanie wyrazów z literek, analiza fonemowa oraz koordynacja wzrokowo - ruchowa. 1
49. Nauka ortografii z GLOTTODYWANIKIEM - książka z propozycją zabaw z Glottodywanikiem 1
50. Piłki z kuleczkami - zabawka ralaksująca, ćwicząca dłonie 1
51. Piłka do masażu z kolcami - mała - zabawka ralaksująca, ćwicząca dłonie, poprawia napięcie mięśni 1
52. Jeżyki - zabawka wzmacniająca mięśnie dłoni, relaksująca. 1
53. Twister sensoryczny - krążki z kolcami o różnej twardości. 1
54. Ściskacz sensoryczny - zabawka relaksująca, wzmacniająca mięśnie. 1
55. Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci - publikacja zawierająca pomoce dydaktyczne, które mają formę loteryjek, układanek i gier. 1
56. Suwaki terapeutyczne - windy - publikacja zawierająca pomoc do układania wyrazów w kształcie windy. 1
57. Suwaki terapeutyczne - pociągi - publikacja zawierająca pomoc do układania wyrazów w kształcie pociągu. 1
58. Suwaki terapeutyczne - gąsienice - publikacja zawierająca pomoc do układania wyrazów w kształcie gąsienicy. 1
59. Suwaki terapeutyczne - tarcze - publikacja zawierająca pomoc do układania wyrazów w kształcie tarczy. 1
60. Geoplan - pomoc w rozumieniu kształtu. 1
61. eduSensus. Logopedia - pakiet rozszerzony - multimedialne oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej. 1
62. Dmuchajka - pomoc usprawnia aparat oddechowy, artykulacyjny i fonacyjny. 1
63. Turbino - zabawa doskonaląca kontrolę oddechu i ćwicząca mięśnie w obrębie jamy ustnej. 1
64. Wdech i wydech. Pakiet do ćwiczeń oddechowych - plansze i kolorowe elementy do przenoszenia za pomocą słomki. 1
65. Z przodu, z boku, z tyłu - gra składająca się z fotografii podzielonych na serie. W każdej z nich prezentuje osoby z przodu, tyłu i boku. 1
66. Przed i później - gra - zdjęcia przedstawiające trzy etapy tej samej czynności. 1
67. Loteryjka dźwiękowo - obrazkowa - gra polega na odgadnięciu źródła dźwięku. 1
68. Mówiące pudełeczka - zestaw kolorowych pudełeczek służących do nagrywania i odsłuchania dźwięku. 1
69. Bezprzewodowy mikrofon MP3 - umożliwia nagranie i odsłuchanie dźwięku. 1
70. Pudełeczka dźwięku - zestaw skrzyneczek wypełnionych różne materiały. Po poruszeniu wydają dźwięki. 1
71. Łowimy rybki - koordynacja wzrokowo - ruchowa. Sklad: 10 rybek o różnych kształtach, 2 wedki, 6 elementów imitujących szuwary, lina imitująca brzeg wody. Wędki i rybki zaopatrzone w magnesy. 1
Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
72. Nasze emocje - gra memory, zawierająca płytki przedstawiająca emocje. 1
73. eduSensus wspomaganie rozwoju - oprogramowanie służące do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno - motorycznych 1
74. Drzewko smutku i radości - zestaw dwóch drzewek, do których dołączono listki z napisami cech oraz uczuć. 1
75. Emocje - pacynki z dwiema twarzami i płyta CD - nagrania historyjek, dzięki którym dzieci nazywają emocje. 1
76. Chusta spadochron - śr. 6 m - chusta z uchwytami na obrzeżu. 1
77. Chusta spadochron - śr. 3,5 m - - chusta z uchwytami na obrzeżu. 1
78. Zabawy z chustą - książka jest zbiorem wielu pomysłów wykorzystania chusty animacyjnej. 1
79. Duże podłogowe domino - zestaw podłogowych dywaników kostek domina. 1
80. Układanka Emocje - dziecięce twarze, przedstawiające różne emocje, podzielone na trzy części. 1
81. Kreatywny domek - Zestawy trójelementowych manipulacji wykonanych z płyty laminowanej (MDF). Każdy z elementów jest w innym kolorze i przeznaczony do wykonywania innego zadania. Elementy posiadają m.in. labiryny wiązania sortery. 1
82. Kreatywna ciuchcia - Zestawy trójelementowych manipulacji wykonanych z płyty laminowanej (MDF). Każdy z elementów jest w innym kolorze i przeznaczony do wykonywania innego zadania. Elementy posiadają m.in. labiryny wiązania sortery. 1
83. Manipulacyjna marchewka - posiada dwa labirynty o różnym stopniu trudności (w kształcie pętli oraz pionowy). wym. 88 x 40 cm (nać: 36 x 40 cm marchewka: 52 x 22 cm) 2
84. Manipulacyjny jeż - posiada dwa labirynty ( jeden na długim torze drugi na krótkim). wym. 62 x 50 cm 2
85. Kwiatek z lusterkiem -Posiada labirynty po przeciwnych stronach co pozwala na pracę obu rąk jednocześnie urozmaiceniem jest lusterko z przeznaczeniem do ćwiczeń logopedycznych bądź zabaw z zadawaniem pytań: jak wyglądam co widzę jakie jest odbicie lustrzane. śr 67 cm 2
86. Lampa czuła na hałas wymiary 26x49,5x8 cm, zasilana baterią akumulatorem. 1
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
87. Zestaw przyrządów gimnastycznych - pachołki, obręcze, drążki (60 i 80 cm) 1
88. Dyski dotykowe zestaw I - 5 małych i 5 dużych dysków 1
89. Dyski dotykowe zestaw II - 5 małych i 5 dużych dysków 1
90. Minirzeczka Fala - wyprofilowane elementy w kształcie fali, które można połączyć. 1
91. Kolorowa ścieżka wałków - wykonana z tworzywa ścieżka 2
92. Podążamy szlakiem - ścieżka - piankowa dróżka do ćwiczeń. 1
93. Chmurki balansujące - pomoc w kształcie chmurki, o różnych fakturach, do balansowania. 2
94. Platforma równoważnia Koło - równoważnia w kształcie koła z 3 otworami na piłeczki tenisowe. 2
95. Platforma równoważnia Owal - równoważnia owalna. 2
96. Ślimak - labirynt balansujący, z malutką piłeczką. 2
97. Kolista deska balansująca - balansowanie z utrzymaniem piłeczki. 2
98. Równoważnia Żaba - balansowanie na równoważni w kształcie żaby. 2
99. Spacer zespołowy - 4 kpl - panele ze sznurkowymi uchwytami. 2
100. Pojazd czterokołowy - pojazd z uchwytami 4
101. Latające jajo - gra zręcznościowa, polegająca na odbiciu jaja do przeciwnika, zanim uderzy w plastikowe rączki. 5
102. Wstążki gimnastyczne - zestaw wstążek do ćwiczeń gimnastycznych. 10
103. Kapelusz clowna - kolorowe, lekkie kółeczka i stożek do utrzymania na głowie. 2
104. Jajo balansujące - zestaw obręczy tworzących jajo i stożek do utrzymania na głowie. 2
105. Tropy - tropy dłonie i tropy stopy z miękkiego tworzywa. 2
106. Tunel prosty - pomoc wykonana z miękkiego materiału. 2
107. Wałek do masażu z wypustkami 2
108. Mata ochronna - podłogowa mata do ćwiczeń, antypoślizgowa. 16
109. Gry na stojaku - 4 wymienne plansze na metalowym składanym stelażu. wym. jednej planszy: 62 x 71 cm w zestawie 6 woreczków 4
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych
110. eduSensus - Uczeń zdolny - oprogramowanie wspomagające rozwój predyspozycji i uzdolnień 1
111. Mistrz logiki - gra polegająca na odgadnięciu ustawionych wczesniej kodów kolorów. 16
112. Magiczna matematyka - zajączki - pomoc zawiera cylinder, małe i duże zajączki, płyta do obliczeń prawdopodobieństwa z 4 tarczami obrotowymi. 6
113. Krążki z ułamkami dwustronnie magnetyczne - 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 6
114. Ułamki - zestaw liniowy - zestaw do tablicy ściennej, wykonany z barwnego tworzywa sztucznego, na tylnej stronie każdego elementu znajduje się magnes. 6
115. Układamy wzory - Q Bitz - karty pracy, drewniane podstawy do układania wzorów, kostki o wymiarach 2 cm 6
116. Duży zestaw geometryczny - budowa szkieletów brył - stabilne patyczki o długości 40 cm, kulki łączące. 6
117. Magiczny cylinder do kart - wykonany z mocnego tworzywa, wys. 24 cm. 6
118. 13 zestawów kart - karty z działaniami i zadaniami do wykorzystania w magicznym cylindrze. 6
119. Trener matematyczny - tabliczki z 81 polami, na których znajdują się działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Po naciśnięciu na mleczny przycisk pojawia się prawidłowy wynik. 6
120. Mikroskop dla początkujących - wys. ok. 30 cm, powiększenia 40, 100, 400 krotne. Gotowe preparaty, szkiełka podstawowe z nakrywkowym, ze specjalnym zagłębieniem na płyny, pęseta, skalpel, pipeta, szalka Petriego, barwniki, mała probówka, igły, tupfery. 6
121. Gotowe preparaty 36 preparatów na 12 szkiełkach łącznie z pudełkiem 6
122. Skrzynka do eksperymentów dla całej grupy - podstawowy zestaw do szkolnego laboratorium: okulary ochronne, probówki z zamykaniem, stojak do probówki, zestawy do filtrowania wody, szalki Petriego standardowe, szalki Petriego trójdzielne, termometr, kroplomierze, tryskawki, uniwersalne papierki wskaźnikowe, pipety, łyżeczki do mieszania, sproszkowane barwniki do mieszania barw, pojemniki, miarki, lupy o 5 krotnym powiększeniu, lupy o 10 krotnym powiększeniu, skrzynka do przechowywania 6
123.Tellurium z oświetleniem - model z lampą halogenową, która oświetla ziemię i księżyc, w podstawie umieszczone miesiące i pory roku. Na ramieniu łączącym słońce i ziemię przedstawione są pozostałe planety. 1
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie
124. Parawan wysoki - kolorowy funkcjonalny teatrzyk idealny do rozwijania dziecięcych umiejętności aktorskich. Posiada ruchomą kurtynę oraz duże kieszenie do przechowywania pacynek lub mniejszych rekwizytów. Długa foliowa kieszeń pozwala odpowiednio wyeksponować tytuł 2
125. Pacynki Rodzina - wym. 25 cm, 6 szt., wykonane są z miękkiej tkaniny z elementami pluszu 2
126. Torba z instrumentami muzycznymi - Praktyczna torba z licznymi kieszeniami z trwałej tkaniny zamykana na zamek. Po otwarciu może być zawieszana. Zawartość: tamburyn tamburyn z membraną 5 trójkątów (10-20 cm) 2 drewniane marakasy duże guiro z tarką 2 tonbloki 2 tony tonblok (1 ton) 2
127. Kokiriko - instrument perkusyjny wykonany z drewna. Ergonomiczne uchwyty, ok. 70 płytek drewnianych. Dł. 73 cm 3
128. Pacynki Zwierzęta - wszystkie pacynki wykonane są z miłego i miękkiego w dotyku weluru z elementami pluszu. świnka, lew, owieczka, żyrafa, koń; wym. 18 cm; 5 szt. 2
129. Pacynki Bajka - rycerz smok królewna i wróżka Wykonane z miękkiej tkaniny wym. 25 cm 4 szt. 2
130. Domek z pacynkami na palec- Zestaw 12 pacynek w poręcznej torbie-domku z rączką do przenoszenia pozwalający przygotować m. in. przedstawienia: Czerwony Kapturek i Szewczyk Dratewka. 2
131. Zestaw kreatywny 1 - 80 szt. pasów brystolu 10 szt. pasów tektury szarej 20 ark papieru rysunkowego białego A4. 5 szt. tektury falistej szarej A4 5 ark. brystolu kolorowego A4 1 op. kredek woskowo-pastelowych 6 kolorów 50
132. Zestaw kreatywny 2 - 100 szt. pasów brystolu 20 szt. pasów tektury szarej 10 ark. brystolu kolorowego A4 20 szt. papieru rysunkowego białego A4 10 szt. tektury szarej falistej A4 20 szt. pasów papieru wycinankowego 2 op. kredy kolorowej 3 kolory 1 op. kredek woskowo-pastelowych 6 kolorów 50
133. Krepina metalizowana - 7 szt. format C3 (34 x 28 cm) 50
134. Sztaluga dwustronna błękitna - dwustronna sztaluga umożliwiająca pracę 6 dzieci jednocześnie. Duża tablica pozwala na tworzenie prac ogromnych rozmiarów. wym. 200 x 70 x 95 cm 3
135. Pastele olejne - 25 kolorów 50
136. Filc - format A4; grubość 3 mm, różne kolory 40.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.00.00.00-8, 37.00.00.00-8, 30.19.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sprzedaż i dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Ogardach.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
1. Moje układanki - ćwiczenia sylabowe do nauki czytania zestaw 1. Układanka składa się z 21 komp., w skład każdego wchodzą elementy:
- obrazek
-przecięty obrazek
- wyraz do czytania
- rozcięty wyraz do czytania 3
2. Polski alfabet dywanik - gruba mata z antypoślizgowym spodem przeznaczona do poznawania liter, wyskakiwania wyrazów wymiar 200x100cm
2
3. Piłka TaiChi - zabawa piłką ćwiczy motorykę nadgarstka, koordynację wzrokowo-ruchową przygotowującą do nauki pisania średnica 20cm
1
4. Tuba Gąsienice - gra doskonaląca sprawność manualną, dzieci chwytają za pomocą łyżeczek kulki z liczbami i umieszczają w materiałowych gąsienicach. Wyciskanie kulek rozwija mięśnie śródręcza. Gra rozwija umiejętności matematyczne w zestawie cztery gąsienice cztery bambusowe łyżki , 36 kulek 20 żetonów. 3
5. Moje układanki - ćwiczenia sylabowe do nauki czytania zestaw 2. Układanka składa się z 21 komp., w skład każdego wchodzą elementy:
- obrazek
-przecięty obrazek
- wyraz do czytania
- rozcięty wyraz do czytania 3
6. eduSensus. Dysleksja - pakiet 1+pakiet 2. Jest to multimedialny program do przeprowadzania zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dzieci z grupy ryzyka dysleksji Pakiet zawiera:
- aplikację terapeuty ,
- ocenę przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu,
- trening słuchania, czytania i pisania,
- książeczki z wierszykami
- karty znajomości liter. 1
7. Kocham cię Polsko - gra planszowa zespołowa do ćwiczeń w czytaniu i zdobywaniu wiedzy o Polsce
2
8. Moje układanki - ćwiczenia sylabowe do nauki czytania zestaw 3 i 4. Układanka składa się z 21 komp., w skład każdego wchodzą elementy:
- obrazek
-przecięty obrazek
- wyraz do czytania
- rozcięty wyraz do czytania 6
9. eduROM Czytam i piszę - interaktywna nauka języka polskiego. Multimedialny program do nauki czytania i pisania.
Ćwiczenia interaktywne, animacje, gry językowe. Ćwiczenia o narastającym poziomie trudności, doskonalące koncentracje. 1
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
10. Tarcze ćwiczeń. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 M1 - komplet 12 tarcz do pracy z Zestawem Kontrolnym Paleta zagadnienia:
- dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego
- działania z jedną niewiadomą 1
11. Zestaw kontrolny Paleta - Okrągła drewniana tarcza z 12- ma wgłębieniami, w których umieszczonych jest 6 krążków i 6 pierścieni 6
12. Pionowy abakus - tradycyjny abakus w wersji pionowej, kolorowe krążki i kostki z liczbami do działań matematycznych wymiar 24x22x 7,5 cm w zestawie 90 elementów 6
13. eduSensus. Matematyka - Terapia pedagogiczna - Pięć programów kształtujących umiejętności matematyczne oraz wspomagających diagnozę i terapię zaburzeń matematycznych . Każda z części zawiera ćwiczenia wprowadzające i utrwalające wiedzę, zestawy gier powtórkowych, wachlarz testów, segregator z ćwiczeniami, płytę CD z piosenkami, płytę DVD z teledyskami . Każda z części rozgrywa się na innym kontynencie ( np. Azja) 1
14. Tarcze ćwiczeń. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 M2 Komplet 12 tarcz do pracy z zestawem kontrolnym Paleta. Zagadnienia :
- dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego
- dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu 100 1
15. Mata matematyczna- duża mata z liczbami od 1 do 100 rozwija umiejętności matematyczne w zestawie dodatkowo dwie pompowane kostki do gry 12 cm i 54 ramki wymiar maty 120cm 1
16. Zestaw kontrolny Paleta - Okrągła drewniana tarcza z 12- ma wgłębieniami w, których umieszczonych jest 6 krążków i 6 pierścieni 6
17. Domino czasu - Domino pomaga w ćwiczeniu właściwego odczytywania czasu . Wymiary kartoników 11,5 x6 cm 3
18. Tarcze ćwiczeń. Mnożenie i dzielenie M5 - Komplet 12 tarcz do pracy z Zestawem Kontrolnym Paleta. Zagadnienia:
- mnożenie i dzielenie w zakresie przekraczającym 100,
- mnożenie kilku czynników
- ustalanie kolejności kilku działań w jednym zapisie. 6
19. Która godzina? - Gra utrwalająca umiejętność odczytywania godziny. W zestawie plastikowa podstawka pod tarczę, wskazówka, dwie tarcze zegarowe, cztery karty z tarczami zegarów, 48 kart w zapisie cyfrowym. 3
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
20. Równoważnia Jeż - Elastyczny, balansujący Jeż z wypustkami masującymi, poprawiającymi ukrwienie kończyn dolnych. 20
21. Platforma na kółkach - Pojazd dla maluchów na kółeczkach o wymiarach 41cmx31cm 10
22. Duże piłki - woreczki rehabilitacyjne (1 kg)- Piłki o wadze do 1 kg wypełnione kulkami zanurzonymi w nietoksycznym żelu. Dopasowują się do kształtu ciała i pobudzają krążenie. Wyrabiają nawyk trzymania właściwej postawy ciała 15
23. Skakanka - Skakanka o długości 245 cm z drewnianymi rączkami umożliwiającymi indywidualną korektę długości skakanki 14
24. Latające Jajo - Gra zręcznościowa, ćwiczy koordynację wzrokowo- ruchową, długość sznurka 220 cm, wymiary jaja 20cmx 13cm 7
25. Wstążki gimnastyczne - Zestaw 6 wstążek gimnastycznych o długości 2 m długość rączki 40 cm. 15
26. Deska rotacyjna - Deska do rozwijania koordynacji ruchowej i ćwiczeń równowagi. Obciążenie 40 kg . Średnica 48 cm 15
27. Deska do balansowania - Deska uczy panowania nad ruchami i ciałem. Obciążenie do 100 kg. 15
28. Piłki woreczki rehabilitacyjne - Zestaw zawiera 6 szt. woreczków o wadze 300 g. 2 zestawy
29. Skoczki z konfetti - Gumowe piłki wypełnione konfetti o średnicy 45 cm. 15
30. Piłki do masażu z kolcami duża -Gumowe piłki z wypustkami o średnicy 55 cm. 15
31. Ławka gimnastyczna- ławka drewniana z uchwytem do połączenia z drabinką ścienną 2m długość 30 cm wysokość 2
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych
32. Kompas przyrodnika - kompas przyrodnika do prowadzenia obserwacji w terenie średnica 5 cm w zestawie ochraniacz i sznureczek
10
33. Przyroda i jej ochrona - magnetyczna tablica wspomagająca edukację w zakresie ochrony środowiska w zestawie tablica magnetyczna 70cm x50 cm 100 magnetycznych elementów woreczek z magnesami 4 torebki do przechowywania figurek propozycje zabaw 2
34. Bryły geometryczne 3D - transparentne bryły geometryczne 3D które można wypełnić ułatwiają mierzenie powierzchni objętości oraz pojemności brył wysokość brył 5 i 10 cm 2 zestawy
35. Panorama liczb - plansze do kształtowania pojęcia części wspólnej, utrwalania własności figur geometrycznych zestaw składa się z 6 plansz 30x30 cm oraz 96 plastikowych kart 5x5 cm zapakowanych w drewniane pudełko 2
36. Tablica ścienna - ścienna tablica w trzy linie rewers w kratkę zmywalna laminowana oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym Format 140x100 cm 2
37. Mistrz logiki - gra w zestawie drewniana skrzynka 39x16x3,5 cm, plansz z drewna 38x15x1,6 cm 80 szt. dwukolorowych żetonów. Białe i czarne kołki o średnicy 6 mm drewniana listwa do układania kodu 5
38. Mikroskop - mikroskop z regulacją ustawiony na metalowej stopce z szufladką daje powiększenie obiektów 300x wysokość mikroskopu min 29 cm z bateriami AA 10
39. Ścianka magnetyczna - ścianka magnetyczna służąca do eksponowania dziecięcych prac wymiary 139x 86 cm w drewnianej ramie 3
40. Układ słoneczny model przestrzenny - duży model Układu Słonecznego z podświetlanym Słońcem i obrotowymi ramionami z planetami. W zestawie znajduje się transparentna nakładka na Słońce, dzięki której w ciemnym pomieszczeniu można obejrzeć na ścianie mapę nieba. Trwałość 1000 h 1
41. eduSensus - Uczeń zdolny - multimedialny program wspomagający rozwój predyspozycji i uzdolnień dzieci. Dostosowany do pracy z rzutnikiem i tablicą interaktywną. Zawiera narzędzie edytorskie, dzięki któremu wyniki prac mogą być przedstawione w formie komiksu lub filmu z dźwiękiem. Wyniki prac można opublikować na stronie www. wiembowiem.pl . Zawiera komplet szachów, e-Sudoku, e-Mandale 1
42. Mikroskop multimedialny Jajko - cyfrowy mikroskop z kamerą, którym można robić zdjęcia lub kręcić filmy oglądanych przedmiotów i zapisać je na dysku. Możliwość podłączenia do komputera. Powiększenie obrazu 43X. Własny system oświetlenia LED, regulacja ostrości, przycisk zdjęcie, wymiary 7,3x4,5 cm, zmienne nasadki przy obiektywie 3
43. Wiatrometr - anemometr pozwalający odczytać prędkość wiatru bez liczenia obrotów. Cztery obrotowe ramiona połączone ze wskaźnikiem siły wiatru. Z rejestracją niskich i wysokich kalibracji wys. Urządzenia ok. 33 cm 1
44. Deszczomierz - pomiar wielkości opadów w mm. Możliwość ustawienia na powierzchni lub w ziemi z pokrywką zbiornika 1
45. Ekologiczny domek - farma na baterię słoneczną pozwalająca wyjaśnić działanie urządzeń. Do samodzielnego montażu 2
46. Ciało człowieka magnetyczny zestaw demonstracyjny - dwustronny magnetyczny zestaw prezentujący budowę ciała człowieka : układ kostny, główne organy, grupy mięśni. Wys. 90 cm. 1
47. Matematyka na wesoło Podróż dookoła świata CD - matematyczne gry edukacyjne na płycie CD zawierające zagadnienia z dziedziny arytmetyki i geometrii połączone z szeregiem fascynujących przygód 1.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.00.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sprzedaż i dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Tucznie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
1. Kreatywny domek 3 elementy - zestawy trójelementowych manipulacji wykonanych z płyty laminowanej (MDF). Każdy z elementów jest w innym kolorze i przeznaczony do wykonywania innego zadania. Elementy posiadają m.in. labirynty wiązania sortery. 3
2. Kreatywna ciuchcia 3 elementy - zestawy trójelementowych manipulacji wykonanych z płyty laminowanej (MDF). Każdy z elementów jest w innym kolorze i przeznaczony do wykonywania innego zadania. Elementy posiadają m.in. labiryny wiązania sortery. 3
3. Motyl. Koło manipulacyjne - wrysowany w kolistą formę labirynt w kształcie motyla. Wewnątrz labiryntu znajdują się przesuwane elementy z różnymi fakturami (filcu wełny pianki tworzywa itp. ). Każda z faktur na danej stronie motyla występuje dwa razy. 3
4. Labirynt las na stoliku - zestaw kolorowych labiryntów na okrągłym stoliku przypominających formą i kształtem las. Na środku stoi choinka w otoczeniu kwiatka grzyba sarenki i tęczy. Każdy z kształtów posiada zestaw koralików. 3
5. Tablice manipulacyjne - kot - kolorowe estetyczne tablice manipulacyjne w kształcie puzzli mocowane na stałe do ściany. Świetnie funkcjonują pojedynczo jak i w całych układach których kształt można dowolnie projektować. 3
6. Tablice manipulacyjne - ryba - kolorowe estetyczne tablice manipulacyjne w kształcie puzzli mocowane na stałe do ściany. Świetnie funkcjonują pojedynczo jak i w całych układach których kształt można dowolnie projektować. 3
7. Tablice manipulacyjne - ślimak - kolorowe estetyczne tablice manipulacyjne w kształcie puzzli mocowane na stałe do ściany. Świetnie funkcjonują pojedynczo jak i w całych układach których kształt można dowolnie projektować. 3
8. Tablice manipulacyjne - kogut - kolorowe estetyczne tablice manipulacyjne w kształcie puzzli mocowane na stałe do ściany. Świetnie funkcjonują pojedynczo jak i w całych układach których kształt można dowolnie projektować. 3
9. Liczydło na stelażu - stabilny składany stojak utrzymuje liczydło oraz pozwala na swobodne przemieszczanie go w różne miejsca sali. 3
10. Zestaw do ćwiczeń graficznych- zestaw 1 - wykonane z drewna blaty z wyciętymi w nich wzorami przedstawiają szlaczki o różnorodnym stopniu trudności. Mocowany w każdym wcięciu uchwyt ułatwia wodzenie ręki dziecka w odpowiednim kierunku. Doskonała pomoc przy ćwiczeniu koordynacji wzrokowo-ruchowej napięcia mięśniowego i ćwiczeniach rehabilitacyjnych. żółty zielony pomarańczowy wym. 35 x 14 8 x 5 cm 3
11. Zestaw do ćwiczeń graficznych- zestaw 2 - wykonane z drewna blaty z wyciętymi w nich wzorami przedstawiają szlaczki o różnorodnym stopniu trudności. Mocowany w każdym wcięciu uchwyt ułatwia wodzenie ręki dziecka w odpowiednim kierunku. Doskonała pomoc przy ćwiczeniu koordynacji wzrokowo-ruchowej napięcia mięśniowego i ćwiczeniach rehabilitacyjnych. żółty zielony pomarańczowy wym. 35 x 14 8 x 5 cm 3
12. Kostka manipulacyjna z motylem - przygotowuje do samodzielnego ubierania się. Duża piankowa kostka pokryta wytrzymałym niepalnym materiałem. Na bokach kostki umieszczonych jest 6 różnych owadów i zwierząt których kształty urozmaicają zabawę. Różne rodzaje zapięć (sznurowadła, guziki, klamerki). 3
13. Szlaczki graficzne- zestaw I zielony - zestawy szlaczków graficznych wspomagających ćwiczenia rozmachowe. Do pakietów dołączone są magnesy. Szlaczki podzielone są na trzy stopnie trudności zaznaczone kolorem oraz odległościami linii w szlaczku. Zgodnie z zasadą stopniowania trudności każdy z poziomów prezentuje ćwiczenia które nawiązują zarówno do poziomu niższego jak i wyższego. W każdym też występują 4 plansze wykonane z tworzywa po których można pisać suchościeralnymi mazakami. 4 plansze o wym. 98 x 17 cm. z grafiką oraz szerokością linii (1cm) przeznaczony jest dla małych dzieci od 4 roku życia; w zestawie: drzewa do ćwiczeń w płynnym rysowaniu pętli z zaznaczeniem kierunków kreślenia linii parasolki do ćwiczeń w kreśleniu linii literopodobnych i krótkich prostych podwójny szlaczek do kreślenia ciągłych półkoli i pojedynczych pętelek podwójny szlaczek do kreślenia ciągłych półkoli o różnej wielkości i ciągłych literopodobnych pętelek. 3
14. Szlaczki graficzne- zestaw II niebieski - zestawy szlaczków graficznych wspomagających ćwiczenia rozmachowe. Do pakietów dołączone są magnesy. Szlaczki podzielone są na trzy stopnie trudności zaznaczone kolorem oraz odległościami linii w szlaczku. Zgodnie z zasadą stopniowania trudności każdy z poziomów prezentuje ćwiczenia które nawiązują zarówno do poziomu niższego jak i wyższego. W każdym też występują 4 plansze wykonane z tworzywa po których można pisać suchościeralnymi mazakami. 4 plansze o wym. 98 x 17 cm. od 6 roku życia (1-0 3 cm); w zestawie podwójny szlaczek do kreślenia łamanych ciągłych z 1 cm odstępem dwa razy podwójny szlaczek do kreślenia literopodobnych wzorów po śladzie kropkowym 3
15. Szlaczki graficzne- zestaw III czerwony - zestawy szlaczków graficznych wspomagających ćwiczenia rozmachowe. Do pakietów dołączone są magnesy. Szlaczki podzielone są na trzy stopnie trudności zaznaczone kolorem oraz odległościami linii w szlaczku. Zgodnie z zasadą stopniowania trudności każdy z poziomów prezentuje ćwiczenia które nawiązują zarówno do poziomu niższego jak i wyższego. W każdym też występują 4 plansze wykonane z tworzywa po których można pisać suchościeralnymi mazakami. 4 plansze o wym. 98 x 17 cm. dla dzieci od 6 roku życia (1-0 3 cm); w zestawie: podwójny szlaczek do kreślenia łamanych ciągłych z 1 cm odstępem dwa razy podwójny szlaczek do kreślenia literopodobnych wzorów po śladzie kropkowym; gruszki; wisienki 3
16. Plansze w 3 linie (10 szt.) - 10 plansz w 3 linie (tło czarne, linie białe - rewers czarny), do ćwiczeń grafomotorycznych (kreślenie liter) z wykorzystaniem białego ołówka. Pomoc do wielokrotnego wykorzystania: tablice zmywalne na mokro. wym. 20,5 x 24,5 cm 3
17. Ołówki do tablic (12 szt) - białe ołówki do rysowania na tablicach ze szlaczkami. 12 szt. 3
18. Zestaw sylab - jest to zestaw dwuliterowych sylab otwartych. Zadaniem dziecka jest układanie z nich wyrazów. Taka zabawa uświadamia że te same sylaby mogą tworzyć różne wyrazy. 24 klocki wym. 3 5x7cm od 6 lat 3
19. Sylaby w dominie - gra dydaktyczna polegająca na dopasowaniu odpowiednich sylab w taki sposób by powstały poprawne formy wyrazów dwusylabowych. Uczestnicy gry ćwiczą swą spostrzegawczość refleks kojarzenie właściwych słów a także utrwalają poprawną pisownię budowanych wyrazów. Gra może być wykorzystywane jako pomoc dla terapeutów logopedów i nauczycieli. od 5 lat 3
20. Gra słowna Scriba - dwie różne wersje najatrakcyjniejszej i najbardziej emocjonującej gry słownej. Zasady gry uczą i zmuszają graczy do używania poprawnych form gramatycznych. Uczestnicy gry poszerzają swoje słownictwo. Ciekawe zasady rywalizacji w połączeniu z rekwizytami sprawiają że Scriba jest interesującą grą dla każdego kto umie czytać i pisać. To gra dzięki której ćwiczy się koncentrację logiczne myślenie i wyobraźnię. wymiary pudełka: 38,3 x 25,7 x 5,5 cm; 1-4 graczy; od 9 lat 3
21. Wyprawka plastyczna (dla 25 osób) - skład wyprawki: brystol kolorowy A4- 100 szt., papier rysunkowy kolorowy A3- 150 arkuszy, bibuła gładka- 30 arkuszy, tektura falista kolorowa- 10 ark., kredki zestaw klasowy 60 szt., butelki z dozownikiem- 20 szt., samoprzylepne arkusze folii piankowej- 10 ark., kolorowe ruchome oczka- 100 szt., druciki kreatywne- 100 szt., pompony zwierzęce- 100 szt., pędzle standard okrągłe 4mm- 7 szt., pędzle standard okrągłe 8mm- 11 szt., pędzle standard okrągłe 9mm- 7 szt., dziurkacz kombinerki i 4 wkłady- 1 zestaw., teczka 25 szt., nożyczki- 5 szt., nożyczki ozdobne- 1 zestaw, karton kolorowy A3 (15 kolorów)- 60 ark., tektura falista złota i srebrna A3- 12 ark., papier rysunkowy biały A4- 750 ark., plastelina- 2,4 kg, brystol A4- 250 ark., bibuła karbowana- 10 rolek, farby akwarele- 8 opakowań, pasy papieru wycinankowego- 300szt., bibuła tygrys- 1 rolka, bibuła leopard- 1 rolka, bibuła krowa- 1 rolka, tektura falista beżowa- 50 ark., tempery 1 litrowe- 6 kolorów, klej uniwersalny 1l- 1 szt., kredki świecowe grube (12 kolorów)- 25 opakowań, brustol biały A3- 100 ark., papier wycinankowy A4- 130 ark. 3
22. Pasy z brystolu 10
23. Wałki dekoracyjne- miasto - wygodne wałki z piankową rolką i plastikową rączką. Zestawy odróżnione kolorami. Pomocne przy tworzeniu ilustracji dekoracji itp. wym. 15 cm 5 szt. 3
24. Wałki dekoracyjne- wieś - wygodne wałki z piankową rolką i plastikową rączką. Zestawy odróżnione kolorami. Pomocne przy tworzeniu ilustracji dekoracji itp. wym. 15 cm 5 szt. 3
25. Wałki dekoracyjne- morze - wygodne wałki z piankową rolką i plastikową rączką. Zestawy odróżnione kolorami. Pomocne przy tworzeniu ilustracji dekoracji itp. wym. 15 cm 5 szt. 3
26. Wałki dekoracyjne- Wielkanoc - wygodne wałki z piankową rolką i plastikową rączką. Zestawy odróżnione kolorami. Pomocne przy tworzeniu ilustracji dekoracji itp. wym. 15 cm 5 szt. 3
27. Pędzelki na palce - zestaw pędzelków z wyprofilowanymi nakładkami z tworzywa sztucznego. 3 grubości włosia. Przydatne w zajęciach z elementami terapii. 9 szt. 20
28. Kółka do orgiami - 50 arkuszy w 10 kolorach z wysztancowanymi kółkami 2000 szt. śr. kółek: 2 3 4 i 6 5 cm 10
29. Wałki dekoracyjne- Boże Narodzenie - wygodne wałki z piankową rolką i plastikową rączką. Zestawy odróżnione kolorami. Pomocne przy tworzeniu ilustracji dekoracji itp. wym. 15 cm 5 szt. 3
30. Alfabet stemple - stemple duże drukowane litery 26 szt. wym. 1 5 x 2 4 cm 3
31. Plastelina zestaw klasowy - Bardzo plastyczna nietwardniejąca w niezwykle żywych kolorach 12 kolorów po 15 laseczek 2,4kg 6
32. Koraliki alfabet - po nawleczeniu na gumkę koraliki, w obrazowy sposób, przedstawiają analizę i syntezę wyrazów. Zestaw w opakowaniu. - 350 koralików 8
33. Papier kolorowy A4 3
34. Karton kolorowy dwustronnie 3
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
35. Domino zabawa z mnożeniem - domino pozwala ćwiczyć mnożenie w formie aktywnej zabawy. 24 kostki domina z grubego tworzywa (0,3 cm); 3
36. Kolorowy system dziesiętny - doskonała pomoc matematyczna do nauki jedności, dziesiątek i setek. Dzieci poznają prawidłowy zapis liczb i system dziesiętny. W obrazowy sposób rozwiązują zadania dodawania, odejmowania, mnożenia oraz dzielenia. Kontrolują swoje pisemne zadania i prezentują obliczenia. Każdy przedział jest oznaczony również innym kolorem. Karty dają wiele możliwości do zabawy i ćwiczeń. wym. 23,5 x 10 cm 3
37. Stemple Cyfry - w procesie edukacji dziecka stemple cyfry mają bardzo szerokie zastosowanie. Łatwość stosowania stwarza możliwość częstego wykorzystania. 10 szt. (wym. 5 x 4,5 cm) 3
38. Kreatywne Kostki matematyczne z oczkami - bok sześcianu 30 cm, miękkie tworzywo, pokryte wytrzymałym materiałem 3
39. Walizka Kostek - walizka z tworzywa sztucznego zawiera 14 różnych typów kostek od tradycyjnych i wielościennych po puste do zapisu według potrzeb. Wkładka w walizce zaprojektowana tak aby po zakończeniu zajęć można było zauważyć brak kostek oraz wygodnie je przenosić 3
40. Wieszak na korale matematyczne - estetycznie wykonany z drewna, na 30 sznurków korali. W klasie przymocowany jest do ściany, przez co korale utrzymywane są w należytym porządku i są łatwo dostępne. 3
41. Korale matematyczne (100 szt.) - stanowią sprawdzony i praktyczny system nauki liczenia. Można ustawiać je na sznurku w dowolnej pozycji tak, by nie przesuwały się po nim samoistnie, ponieważ nawleczone są na grubym, porowatym sznurku. Niebieska i czerwona farba, którą pomalowane są korale, jest nieszkodliwa dla zdrowia. Potwierdza to atest Państwowego Zakładu Higieny. 100 drewnianych korali w kolorze czerwonym (50) i niebieskim (50). 3
42. Waga szkolna metalowa - wym. 14 x 17 x 40 cm max ciężar 2 kg. nie zawiera odważników 3
43. Zestaw odważników - 4 szt: 1 x 500g; 2 x 200g; 1 x 100g. 3
44. Klepsydry zestaw klasowy - klepsydry odróżniają się od siebie kolorem piasku i pokrywką: 10 minut (czerwona) 5 minut (zielona) 3 minuty (żółta) 1 minuta (niebieska) i 30 sekund (czarna). tworzywo sztuczne; 20 klepsydr w 5 kolorach estetyczna walizeczka 3
45. Zegar magnetyczny - kolorowy i przejrzysty zegar magnetyczny pomoże każdemu uczniowi przyswoić umiejętność dokonywania odczytów zegarowych. zestaw zawiera: tablicę magnetyczną z tarczą zegarową podzieloną na minuty kwadranse i godziny (50 x 50 cm); 2 wskazówki ruchome, 40 elementów do zapisu wskazań zegara 3
46. Tempery (farba 1 litr)- 6 sztuk - farby w podstawowych kolorach na bazie wody łatwo rozprowadzają się (również palcami) i szybko schną. Doskonale łączą się tworząc szeroką paletę barw. Nietoksyczne dostosowane do potrzeb i możliwości małych dzieci. Łatwo zmywają się z rąk i ubrań 10
47. Figury geometryczne- szablon - wykonane z trwałego i elastycznego tworzywa 6 szt; wym. 15 x 15 cm 24
48. Plansze tabliczki mnożenia - tabliczka mnożenia na planszach z zabawnymi postaciami zachęcają do utrwalania tabliczki mnożenia co dla niektórych uczniów jest prawdziwym wyzwaniem. Każdy zabawny stworek przedstawia działania na mnożenie innej liczby w zakresie od 0 do 12. Zaletą jest to że plansze mogą być używane osobno co ułatwia skoncentrowanie się na mnożeniu danej liczby. Aplikację można przykleić za pomocą zwykłej dwustronnej taśmy biurowej. wykonane z tektury; 13 plansz; wym. 29 x 42 cm 6
49. Woreczki z cyferkami - kolorowe woreczki wypełnione grochem. Niezbędne do zajęć gimnastycznych i rehabilitacyjnych. Dodatkowy element - wyszywane cyferki od 1 do 12 pozwala na tworzenie wielu wariantów gier. wym. 8 x 12 cm; 12 szt. 8
50. Pentomino - pentomino jest ciekawą, logiczną łamigłówką geometryczną. Zestaw składa się geometrycznych płaskich figur geometrycznych o tej samej powierzchni, ale innym kształcie. Każda figura składa się z 5 identycznych małych kwadratów podstawowych. Układanka polega na łączeniu ze sobą figur, co najmniej jednym bokiem tak, aby powstał prostokąt. Można układać również prostokąty i kwadraty różnej wielkości, ale z luką w środku. Pantomino kształci logiczne myślenie, rozwija spostrzegawczość. Jest ciekawą formą nauki na lekcjach matematyki na różnych poziomach kształcenia. 60 elementów w 5 kolorów po 12 szt.; wykonane z tworzywa sztucznego 3
51. Klasowy zestaw do zabaw ruchowych - dzieci stoją na kolorowych matach. Następnie należy rzucić trzema kostkami. O tym kto wykonuje ćwiczenie decyduje kostka z kolorami. Rodzaj ćwiczeń i ilość powtórzeń wyznaczają pozostałe kostki. 25 krążków o śr. 25 cm w 5 kolorach; 3 dmuchane kostki o boku 12 cm; od 3 lat 3
52. Kryjówka niespodzianek - doskonałym pomysłem na ruchowe zajęcia nie tylko w przedszkolu ale również w domu jest zabawa z kryjówką pełną niespodzianek. Jeden zestaw zawiera kilka gier i jak żaden inny nie jest w stanie sprawić dzieciom tak wiele radości. Podstawowa część zestawu - siatkowy namiot zawiera m. in. planszę do gry opartej na zasadzie gry w kółko i krzyżyk. Należy tak rzucać piłeczkami aby 3 piłeczki w tym samym kolorze znalazły się w jednej linii. Na kolejnej ściance namiotu znajdują się specjalne otwory oznaczone punktacją co sprzyja tworzeniu własnych gier wykorzystujących proste działania matematyczne. Kolejna atrakcją jest gra - rzut to kosza. Konstrukcja zestawu jest tak dopracowana że po celnym rzucie do kosza piłeczka wraca specjalnym tunelem do gracza. Kryjówka stanowi głównie zestaw gier zręcznościowych. Niezależnie od ustawienia i wybranego wariantu gry głównym celem jest oddanie trafnego rzutu. Dołączona do zestawu duża mata winylowa służy jako gra w klasy. Lekka a po złożeniu łatwa do przechowywania konstrukcja może być wykorzystana w sali zabaw w ogrodzie na plaży i wszędzie tam gdzie bawią się dzieci. Zła pogoda nie jest w stanie zepsuć udanej zabawy. Z zestawu może korzystać jednocześnie kilkoro dzieci. wys. 110 cm ; wym. maty 84 x 210 cm 3
53. Mata- tarcza z punktami - duże maty winylowe to prawdziwa inspiracja do twórczych zabaw matematycznych. Ich otwarta formuła pozwala tworzyć propozycje gier doskonalących umiejętność przeprowadzania zarówno prostych, jak i bardziej skomplikowanych operacji matematycznych. Lubiane przez wszystkie dziecie zabawy rzutne są doskonałą okazją do łaczenia aktywności ruchowej z intelektualną. Winylowe, bardzo wytrzymałe maty sprawdzają się zarówno we wnętrzach jak i na szkolnym podwórku. mata winylowa; wym. 148 x 150 cm 3
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych

54. Puzzlowa mapa Polski. Województwa - układanka drewniana Mapa Polski powycinana zgodnie z granicami województw dzisiejszej Polski z naniesionymi ilustracjami i zaznaczonymi ciekawymi miejscami danego regionu. Składa się z 16 elementów z wygodnymi uchwytami kształtem odpowiadającym poszczególnym województwom Polski które należy dopasować do odpowiednich miejsc na planszy. Osoba układająca poznaje kształty granic województw i umiejscowienie ich na mapie Polski to ciekawa i jednocześnie pouczająca zabawa. Układanie poszczególnych elementów to świetna gimnastyka dla mózgu dziecko uczy się spostrzegawczości bystrości kreatywności a także cierpliwości. wym. planszy: 40 x 40 x 0 8 cm 9
55. Puzzle polska Mapa Polityczna - wym. 70 elem. wym. 36.5 x 28.5 cm 3
56. Puzzle Polska - 61 elem. wym. 36.5 x 28.5 cm 3
57. Globus podświetlany. Polityczno-fizyczny - globus polityczny który zmienia się w fizyczny po zapaleniu umieszczonej w nim żarówki. śr. 32 cm wys. 48 cm 3
58. Globus ZOO - globus edukacyjny z mapą zoologiczną wyróżnia się dużą dokładnością narysowanych zwierząt oraz żywą kolorystyką. Dodatkowa książeczka zawiera opisy 275 zwierząt z informacjami np. gdzie żyją czym się żywią. śr. 22 cm; wys. 30 cm; globus w wersji polskiej 3
59. Korpus człowieka Model anatomiczny - przekrój wewnętrzny człowieka. Wykonany z sztucznego tworzywa umieszczony na podstawie; w zestawie dwie połowy głowy połowa mózgu dwie części serca żołądek wątroba dwuczęściowe jelita. Możliwe jest wyjęcie każdego z organów 3
60. Puzzle Nasze ciało - 35 elem. wym. 36 5 x 28 5 cm 9
61. Mikroskop optyczny - precyzyjny stabilny mikroskop optyczny o powiększeniu do 640x z dużą ilością dodatkowych elementów. Wizjer obraca się o 360°. wys. 27 cm; baterie AA (niezałączone); okular 10x + 16x; mikrowylęgarnia; przyrząd do cięcia preparatów; 2 szkiełka z 6 preparatami, 4 fiolki, 12 szkiełek podstawowych, 12 nakrywkowych, lupa o powiększeniu 3x + 6x, szkła Partriego, 12 etykiet, pęseta, igła, szpatułka, mieszadełka, skalpel, nożyczki, pipetka, pojemnik na akcesoria. 9
62. Preparaty mikroskopowe- zoologia - 12 preparatów o tematyce zoologicznej np. pióro gołębia język pszczoły sierść królika noga muchy; 12 szt. (6 różnych preparatów każdy występuje podwójnie) 9
63. Preparaty mikroskopowe- botanika - zestaw gotowych preparatów biologicznych. całość w drewnianym pudełku; 25 szt 9
64. Megalupa ręczna - lekka lupa średnica 10 cm powiększenie 2 x za pomocą wysokiej klasy plastikowej soczewki. Wewnętrzne lupy: 20 mm średnica 3 x i 4 x powiększenie. Rączka z gumy umożliwia łatwe chwytanie i zabezpiecza przed wyślizgnięciem się lupy z ręki. wym. 19 5 x 10 8 x 3 cm (szkło o śr. 10 cm ) 24
65. Pojemnik do obserwacji (6szt) - wygodne zamykane pojemniki z lupą do obserwacji małych obiektów w przyrodzie: owadów roślin kamyków. Na dnie pojemniki posiadają kratkę która pomaga w porównywaniu i ocenie wielkości obiektów. 6 szt. + podstawa; wym. jednego pojemniczka: wys. 4 5 cm śr. 4 8 cm; wym. podstawy: 15 4 x 10 5 cm 4
66. Układ słoneczny model ruchomy - ruchomy model ukazujący Słońce i 9 planet w ruchu. System planetarny (9 Planet): Merkury Wenus Ziemia Mars Jowisz Saturn Uran Neptun i Pluton. Słońce jest podświetlane a prezentacji towarzyszy nagranie w języku angielskim. 3
67. Stacja meteorologiczna - przeznaczona do kontroli i obserwacji podstawowych parametrów klimatycznych takich jak: temperatura powietrza prędkość wiatru kierunek wiatru promieniowanie słońca opad atmosferyczny. dł. 116 cm 3
68. Podziemny odkrywca - małe laboratorium do obserwacji rozwoju podziemnej części rośliny. Umożliwia porównywanie rozwoju korzeni w stosunku do wzrostu części zielonej oraz obserwację zachowań mieszkańców ziemi np. dżdżownic. wym. 40 x 18 x 6 cm 9
69. Torba małego ogrodnika - zestaw umożliwiający dzieciom realizację ogrodniczej pasji. Zaletą narzędzi jest ich autentyczny wygląd, ponieważ wykonane są z metalu i osadzone w drewnianych rączkach. 4 łopatki o różnym kształcie, 2 różne grabki, konewka ze spryskiwaczem (wykonana z tworzywa), torba poliestrowa z kieszeniami i wygodnymi uchwytami; wym. 19 x 13 x 24 cm 3
70. Wybuch wulkanu - duży zestaw pozwalający zrozumieć mechanizm wybuchu wulkanu. Dzięki efektom dźwiękowym zabawa staje się ciekawsza i bardziej realistyczna. podstawa do wulkanu; 2 x połówki góry wulkanu; kolumna wodna; butelka; miarka; soda oczyszczona; kwas cytrynowy; barwnik spożywczy, okulary, łyżeczka, zestaw farbek, pędzelek, gąbeczka 3
71. Pierwsze kroki z magnesem - zestaw do opracowywania magnetycznych doświadczeń. zeszyt z 16 ciekawymi eksperymentami; 2 obudowane magnesy (wym. 2,2 x 1 x 8 cm); super magnes (śr. 5 cm, 5,8 cm H); zestaw 20 pływających magnesów (śr. 1,5 cm); pierścienie magnetyczne (śr. 3 cm); magnes podkowa (wym. 10 x 12,3 cm); kompas magnetyczny (dł. 8 cm); 4 różdżki (2,8 x 1,5 x 19 cm); od 4 lat 3
72. Parawan żaglówki - pomysłowy parawan z kieszeniami w kształcie żaglówek. Każda kieszeń ma inną wielkość inny kolor i inną ilość guzików. Parawan dzieląc przestrzeń sali służy jednocześnie jako miejsce do przechowywania drobiazgów oraz element zabaw doskonalących znajomość kolorów, stosunków przestrzennych 3
73. Parawan gąsienica - gąsienica posiada dwa rodzaje zapięć: guziki oraz suwak. Różnej wielkości kieszonki służą jako schowki. wym. 87 x 168 cm 3
74. Eksperymenty z botaniki - laboratorium botaniczne wyposażone we wszystkie niezbędne instrumenty dla ogrodnika. Wyposażone jest w instrukcję (w 6 językach) pokazującą sposób wykonywania 14 eksperymentów. Pozwala odkryć i poznać wspaniałe królestwo roślin. wym. 30 x 27 x 8 cm; 5 pojemników laboratoryjnych; 6 doniczek torfowych; 6 tabletek torfowych; 2 gąbki do kiełkowania nasion; 1 woreczek nasion z 8 różnymi gatunkami roślin; stanowisko laboratoryjne; soczewka powiększająca; łopatka; linijka; kroplomierz; penseta; podpórka roślin; karta identyfikacyjna; arkusz danych; podręcznik przyrodniczy 3.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.00.00.00-8, 30.19.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Sprzedaż i dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrówku.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
1. Poczta - gra edukacyjna; zawiera elementy związane z pracą na poczcie, takie jak: telefon, kartki pocztowe, koperty, monety i banknoty, druczki pocztowe, znaczki, paczki, telefon, okienko. Bawiąc się w pocztę dzieci poznają zasady adresowania listów i pocztówek, wypełniania druków na przekaz bankowy lub wpłatę gotówkową, czy też adres pomocniczy na list polecony, opłacają usługi - rozpoznają nominały, operują nimi, liczą. Te i inne czynności sprawią, że dzieci poznają na czym polegają usługi świadczone przez pocztę. Gra kształci umiejętność czytania i pisania, liczenia, twórczą aktywność, logiczne myślenie, zdolności percepcyjne oraz wytrwałość w wykonywaniu zadań. 7
2. Karty do ćwiczeń grafomotorycznych - komplet zawiera 5 zestawów kart zmywalnych o zróżnicowanym poziomie trudności, po 6 szt. w każdym.
Karty przeznaczone są do ćwiczeń grafomotorycznych i rozwijania sprawności manualnej. Dzieci ćwiczą rysowanie ukośnych, długich prostych linii, szlaczków przypominających kształtem litery, od dużych do małych. Karty nadają się do wielokrotnego wykorzystania, bo można po nich pisać mazakiem suchościeralnym lub wsunąć kartę w przezroczystą koszulkę i rysować po niej mazakiem do folii.
Pomoc dydaktyczna dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym rozwijająca motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową, umiejętność pisania. 4
3. Zestaw lusterek logopedycznych - duży zestaw lusterek przeznaczonych do ćwiczeń; Lusterka do wykorzystania w czasie ćwiczeń logopedycznych ruchów ust, policzków i języka, dzieci mogą porównać układ swojej buzi, chętniej wykonują ćwiczenia. Proponowane w opracowaniu ćwiczenia logopedyczne służą wszystkim dzieciom w szkole, zarówno tym, których wada wymowy nie budzi zastrzeżeń, jak i tym, które mówią wadliwie. W odniesieniu do pierwszych pełnią one funkcję rozwojową
i profilaktyczną, a w odniesieniu do drugich - zawierają istotne, podstawowe elementy korekcji. Ich celem jest doskonalenie wymowy u dziecka, a przez to i lepszy sposób komunikowania się ze swoim środowiskiem. 3
4. Filpper logopedyczny - połączenie zabawy z ćwiczeniem oddechu, polecamy szczególnie w terapii wad wymowy. Zabawa polega na tym, aby przedmuchać piłkę przez samodzielnie ułożony tor przeszkód i dojść do celu. Wspaniała kombinacja - połączenie kontroli oddechu i ruchu rąk potrzebnych do kierowania piłką we właściwym kierunku.
Pomoc dydaktyczna rozwija umiejętności koncentracji, sposób nauki kontroli własnego oddechu i uczy spokoju. 8
5. Lotto dmuchane - gra wspomagająca w kontrolowaniu oddechu. Gra składa się z piłeczki i z podstawy zawierającej 9 zagłębień w których umieszczono obrazki. Gracz dmuchając na piłeczkę przemieszcza ją a na swojej karcie lotta zakrywa pola odpowiadające tym na których znajduje się piłeczka. podstawa z tworzywa sztucznego o wym. 22 x 32 cm składająca się z dwóch części; 4 karty z obrazkami; piłeczka do tenisa stołowego; 36 żetonów; instrukcja; 2-4 graczy. Zestaw edukacyjny służący gimnastyce narządów mowy. 8
6. Sylaby Gra - pomoc dydaktyczna do nauki czytania. Składa się z z 48 kolorowych plakietek, 144 sylab. Przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci, które uczą się czytać, ale także ćwiczenie dla starszych dzieci, które zmagają się z problemem dysortografii lub dysleksji. Kształci umiejętność poprawnego czytania - cichego i głośnego. 24
7. Puzzle ortograficzne H CH - w odmierzonym przez klepsydrę czasie gracze starają się jak najszybciej uzupełnić brakujące litery w wybranym wcześniej wyrazie. Wygrywa ten, kto prawidłowo ułoży najwięcej wyrazów. W czasie emocjonującej rywalizacji i zabawy, gra uczy prawidłowej pisowni wyrazów z ch i h 24
8. Puzzle ortograficzne Ó U - w odmierzonym przez klepsydrę czasie gracze starają się jak najszybciej uzupełnić brakujące litery w wybranym wcześniej wyrazie. Wygrywa ten, kto prawidłowo ułoży najwięcej wyrazów. W czasie emocjonującej rywalizacji i zabawy, gra uczy prawidłowej pisowni wyrazów z ó, u, 24
9. Puzzle ortograficzne RZ Ż - w odmierzonym przez klepsydrę czasie gracze starają się jak najszybciej uzupełnić brakujące litery w wybranym wcześniej wyrazie. Wygrywa ten, kto prawidłowo ułoży najwięcej wyrazów. W czasie emocjonującej rywalizacji i zabawy, gra uczy prawidłowej pisowni wyrazów z rz, ż. 24
10. Piramida ortograficzna P1 - budowanie piramidy jest proste i odbywa się na zasadzie gry w domino, w efekcie rozwiązania wszystkich zadań otrzymujemy piramidę.
Piramida ortograficzna P1 to wstęp do nauki zasad ortograficznych, stanowi wartościową pomoc w nauce reguł pisowni języka polskiego.
Dzięki nauce poprzez zabawę dzieci szybko przyswajają tak trudne reguły ortograficzne. W tej pomocy dzieci na podstawie 30 zadań uczą się prawidłowej pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h, Rozwija u dziecka zdolność do myślenia i zapamiętywania, uczy wytrwałości, wzmacnia koncentrację i skutecznie pomaga przezwyciężyć trudności w procesie uczenia się. 3
11. Piramida ortograficzna P2 - budowanie piramidy jest proste i odbywa się na zasadzie gry w domino, w efekcie rozwiązania wszystkich zadań otrzymujemy piramidę. Piramida ortograficzna P2 - uczniowie poznają zasady pisowni wymiennej. Rozwija u dziecka zdolność do myślenia i zapamiętywania, uczy wytrwałości, wzmacnia koncentrację i skutecznie pomaga przezwyciężyć trudności w procesie uczenia się. 3
12. Makiety edukacyjne 3
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
17. Schody liczby - wysokość kołeczków przy liczbach pomieści taką ilość kolorowych kwadratów, jaka jest wartość liczby, np.: kołeczek przy piątce zmieści tylko 5 kolorowych kwadratów. Stosując metodę prób i błędów dziecko wykonuje proste działania matematyczne,
rozwiązując je i sprawdza poprawność wykonywanego działania. Wielofunkcyjne liczydło, pomoc dydaktyczna, która zachęca dziecko do wysiłku umysłowego, wyzwala chęć szukania własnych rozwiązań i zastosowania metody prób i błędów. Pozwala na tworzenie prostych działań matematycznych. 15
18. Cylindry - zestaw Zestaw 7 cylindrów wykonanych z trwałego, bezpiecznego materiału. Przeznaczonych są do wykonywania pierwszych doświadczeń np. przyrodniczych i matematycznych. Kształcenie umiejętności praktycznego porównywania pojemności 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 1l. 9
19. Objętość, masa, kształt - 10 brył do napełniania - Podstawy brył są zdejmowane, wypełniać można je ryżem, piaskiem lub podobnymi materiałami. Przesypując materiały uczniowie porównują objętości i mogą eksperymentować ile razy mieści się objętość stożka np. w sześcianie. Zestaw składa się z 10 odwzorowanych brył. Bryły wykonane z pleksiglasu o grubości 2 mm i są niezwykle stabilne. Uczniowie mogą dokładnie przyjrzeć się bryłom geometrycznym i porównać je z przedmiotami znajdującymi się w klasie. Umiejętności: Poznawanie i porównywanie brył geometrycznych. Poznawanie zjawiska objętości poprzez przesypywanie materiału z jednej bryły do drugiej. 9
20. Geoplan - na sieci równobocznych oczek dziecko zaznacza dowolną figurę, transportując na płaszczyznę wszystkie swoje doświadczenia geometryczne. Kształcenie umiejętności rozumienia pojęcia i rozpoznawania kształtu. 24
21. Kostka działań matematycznych - kostka do losowania działań matematycznych wykonana jest z trwałego pleksi o wym. 6,5 x 6,5 x 6,5 cm o zaokrąglonych rogach. Na każdej ściance umieszczone są znaki działań. W środku znajdują się 2 mniejsze kostki o 10 bokach, z cyframi 0-9. Dzieci rzucają kostką, a następnie wykonują działanie matematyczne na wylosowanych liczbach i znaku działania. Kształcenie umiejętności matematycznych: utrwalania rachunku pamięciowego - doskonali umiejętności matematyczne: mnożenie, dzielenie, odejmowanie, dodawanie w zakresie 100; kształcenie umiejętności samodzielnej pracy własnej. 24
22. Pelikan Zestaw edukacyjny - przed rozpoczęciem zabawy prowadzący zapoznaje uczestników z zawartością woreczków - z elementami, które będą rozpoznawać. Na hasło prowadzącego dzieci wyjmują właściwy przedmiot. Pomoc dydaktyczna, która uwrażliwia zmysł dotyku, rozwija wyobraźnię, umiejętność komunikowania się oraz formułowanie prostych poleceń.
Dzięki różnorodnym zabawom dzieci za pomocą dotyku: rozpoznają przedmioty, identyfikują je według cech charakterystycznych, rozróżniają wielkość, ciężar, kształt oraz ilość. 3
23. Kolorowa podstawa dziesiętna - zestaw demonstracyjny umożliwia pracę z całą klasą, zastosowanie klocków można objaśnić uczniom: poszczególne kolory przedstawiają jednostki, setki, tysiące. Podstawowe klocki są trójwymiarowe i w 4 różnych kolorach. Elementy znajdują się w specjalnym pudełku z przegródkami.
Umiejętności: Praca z podstawowymi klockami pozwala uczniom lepiej zrozumieć budowę systemu dziesiętnego.
3
24. Zestaw do budowy szkieletów brył - za pomocą tego zestawu uczniowie budują kanciaste modele i w ten sposób przedstawiają wiele geometrycznych brył. Dzięki temu dzieci poprzez zabawę od samego początku chętnie uczą się geometrii. Na podstawie gotowych, kanciastych modeli uczniowie badają właściwości brył. Stabilne modele dają możliwość szczegółowego zapoznania się z bryłami, np. ile krawędzi, ile kątów lub powierzchni ma dana bryła. Modele można trzymać w rękach, dzięki czemu każdy kąt lub krawędź są dobrze widoczne. Elementy umieszczone w tym zestawie pozwalają na budowę wielu modeli szkieletów brył. Każdy zestaw zawiera patyczki w 4 różnych długościach i innych kolorach. Umiejętności: Kształcenie umiejętności tworzenia, rozpoznawania, utrwalania brył geometrycznych oraz pojęć geometrycznych, tj. krawędź, bok, powierzchnia, objętość, kąt itp.; usprawnianie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej. 3
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
25. Tęczowe liny Liny - wykonane są aż z trzech warstw: pierwsza - miękkie wypełnienie - polipropylen, druga - prosty jednostronny splot liniowy, trzecia - bardzo trwała, odporna na uszkodzenia warstwa o splocie lewostronnym i prawostronnym. Liny zakończone są magnesem, który ułatwia tworzenie różnych form zabawy i ćwiczeń ruchowych: rzuty do celu, rozpoznawanie kolorów, ćwiczenia stóp i równowagi.
Pomoc, która pozwala na przeprowadzenie ćwiczeń usprawniających motorykę ogólną: zabawy rzutne i zręcznościowe , zabawy na lokalizację, zabawy na orientację w przestrzeni, ćwiczenia reakcji równoważnych, a jednocześnie usprawniają precyzję ruchu, mięśnie stóp, równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową. 2
26. Platforolka - Urządzenie wykorzystywane podczas terapii zaburzeń sensorycznych.
Okrągła drewniane platforma o średnicy 60 cm. Wysokość od podłoża do platformy wynosi 10 cm. Krawędź zakończona oponą co jest doskonałym atutem do przeprowadzenia bezpiecznych zajęć ruchowych. Całość umieszczona na trwałych, gumowych kółkach, zamontowanych stabilnie do platformy.
Dysk jest doskonałym urządzeniem do przeprowadzenia ćwiczeń i zabaw zespołowych np.: sztafet. Umiejętności: usprawnianie, niwelowanie zaburzeń sensorycznych, usprawnianie pracy różnych partii mięśni (kręgosłupa, brzucha), rozwój motoryki dużej i małej, zmysłu równowagi. 4
27. Piłki gimnastyczne - śr. 75 piłki wzmacniają mięśnie grzbietu, zwiększa ruchomość w stawach, poprawiają koordynacje, pomagają w korekcji wad postawy. Doskonałe do wykorzystania w zajęciach gimnastycznych oraz korekcyjnych. Umiejętności: Usprawnianie, kształcenie równowagi, koordynacji, wzmacnianie mięśni brzucha, grzbietu, kończyn dolnych i górnych, stymulacja proprioceptywna (układ czucia głębokiego) i dotykowa - utrzymywanie prawidłowej postawy. 2
28. Piłki gimnastyczne - śr. 65 piłki wzmacniają mięśnie grzbietu, zwiększa ruchomość w stawach, poprawiają koordynacje, pomagają w korekcji wad postawy. Doskonałe do wykorzystania w zajęciach gimnastycznych oraz korekcyjnych. Umiejętności: Usprawnianie, kształcenie równowagi, koordynacji, wzmacnianie mięśni brzucha, grzbietu, kończyn dolnych i górnych, stymulacja proprioceptywna (układ czucia głębokiego) i dotykowa - utrzymywanie prawidłowej postawy. 2
29. Piłki gimnastyczne - śr. 55 piłki wzmacniają mięśnie grzbietu, zwiększa ruchomość w stawach, poprawiają koordynacje, pomagają w korekcji wad postawy. Doskonałe do wykorzystania w zajęciach gimnastycznych oraz korekcyjnych. Umiejętności: Usprawnianie, kształcenie równowagi, koordynacji, wzmacnianie mięśni brzucha, grzbietu, kończyn dolnych i górnych, stymulacja proprioceptywna (układ czucia głębokiego) i dotykowa - utrzymywanie prawidłowej postawy. 2
30. Taśmy Thera Band - komplet 3 szt. taśm, każda o dł. 1,5 m: żółta - słaby opór, czerwona - średniego oporu, zielona - mocnego oporu. Do zastosowania w ćwiczeniach oporowych i ćwiczeniach proprioceptywnych. Umiejętności: kształcenie zmysłu orientacji ułożenia części własnego ciała. 10
31. Ringo - przyrząd do urozmaicania ćwiczeń, zaznaczania linii środkowej ciała, do ćwiczeń antygrawitacyjnych przy korekcji postawy. 5
32. Poduszka sensoryczna - przyrząd wzmacniający wszelkie partie mięśniowe. Służy do poprawy równowagi i utrzymania prawidłowej postawy oraz ćwiczeń stóp. 10
33. Składane materace 3 częściowe 195x85x5 - świetnie sprawdza się w salach gimnastycznych. Bezpieczny i doskonały do zabaw ruchowych podczas zajęć wychowania fizycznego i korekcyjnych. 5
34. Składane materace 3 częściowe 170x65x5 Świetnie sprawdza się w salach gimnastycznych. Bezpieczny i doskonały do zabaw ruchowych podczas zajęć wychowania fizycznego i korekcyjnych. 5
35. Materace ochronne na ścianę 200x120x4 Zastosowanie: Bezpieczeństwo w czasie wykonywania ćwiczeń 10
36. Chusta - spadochron, śr. 6 m umożliwia zabawę w każdych warunkach, integruje oraz pobudza wyobraźnię
i kreatywność. Dzięki niej dzieci uczą się działania i porozumiewania w grupie. Ćwiczą koordynację wzrokowo- ruchową, refleks, precyzję i spryt. Uczą się słuchać ze zrozumieniem i wykonywać polecenia nauczyciela. 2
37. Chusta - spadochron, śr. 3,5m umożliwia zabawę w każdych warunkach, integruje oraz pobudza wyobraźnię
i kreatywność. Dzięki niej dzieci uczą się działania i porozumiewania w grupie. Ćwiczą koordynację wzrokowo- ruchową, refleks, precyzję i spryt. Uczą się słuchać ze zrozumieniem i wykonywać polecenia nauczyciela. 2
38. Chusty do ćwiczeń - poprawa sprawności rąk w zakresie szybkości ruchów, ich precyzji, czynności manualnych. Usprawnienie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej. 4.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.00.00.00-8, 30.19.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Strzelcach Krajeńskich.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich
1. Projektor - technologia 3xLCD; jasność min. 2700 ANSI lumenów w trybie pełniej jasności; kontrast min. 2000:1;
rozdzielczość rzeczywista min. 1024x768, format matrycy 4:3;
Porty wejścia min.:
1 x VGA (DB-15),
1xHDMI
1 x Composite video (RCA Chinch),
2x audio stereo (Mini Jack lub 2RCA)
Porty wyjścia min:
1 x VGA (DB-15)
Waga (max) 3 kg; głośnik wbudowany min. 1 x 1W; zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PIN; menu w języku polskim; głośność pracy (max) 37dB w trybie pełnej jasności; co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych - przygotowane przez producenta projektora
Gwarancja producenta na projektor - 36 miesięcy
Gwarancja producenta na lampę - 36 miesięcy
Uchwyt sufitowy:
Regulacja 295 - 830 mm, zawiesie projektora o pełnej regulacji pochylenia +/- 20 stopni, obciążenie do 20 kg.
Kabel Vga 10 mb - 7.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.21.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne