Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa sprężarki śrubowej dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

śląskie, Bytom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
273979/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-12-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-914 Bytom
Ulica
ul. Strzelców Bytomskich 207
Email
przetargi@srk.com.pl; ajuraszek@srk.com.pl

Szczegóły

Bytom: Dostawa sprężarki śrubowej dla Zakładu
Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
Numer ogłoszenia: 273979 - 2013; data zamieszczenia: 17.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 248153 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, faks 032 3513309, -10, 3513369.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprężarki śrubowej dla Zakładu
Centralny Zakład Odwadniania Kopalń..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa sprężarki śrubowej dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje: Dostawę sprężarki śrubowej o parametrach nie gorszych niż: a) wydajność nie
mniejsza niż [m3/min ] - 10,0 b) wymiary gabarytowe nie większe niż [dł. x szer. x wys.] - 2550x900x1450
c) maksymalna moc silnika elektrycznego [kW] - 75 d) napięcie zasilania [V] - 500 e) stopień ochrony IP 54
Dostawę kabla zasilającego [m] - 100 Dostawę wyłącznika stycznikowego ognioszczelnego [szt.] - 1
Uwaga! Wszystkie zaoferowane urządzenia i kabel będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać
dopuszczenie do stosowania w podziemnych zakładach górniczych oraz certyfikat badania typu WE...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.30.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Eltrans Sp. z o.o., ul Inwalidzka 11, 41-506 Chorzów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 163800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 226418,40
Oferta z najniższą ceną: 226418,40 / Oferta z najwyższą ceną: 226418,40
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne