Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Stałe, kompleksowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, węzłów sanitarnych, klatek schodowych i korytarzy w budynkach biurowych i pomieszczeniach...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
279943/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-12-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
33-100 Tarnów
Ulica
Al. Matki Bożej Fatimskiej 9
Email
mops@mops.tarnow.pl

Szczegóły

Tarnów: Stałe, kompleksowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, węzłów sanitarnych, klatek schodowych i korytarzy w budynkach biurowych i pomieszczeniach należących do Zamawiającego. Ochrona budynku Zamawiającego przez pracownika ochrony. Całodobowa ochrona budynków i pomieszczeń Zamawiającego, osób i znajdującego się tam mienia - w systemie monitoringu. Ochrona przewozu wartości pieniężnych (konwój) należących do Zamawiającego w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r
Numer ogłoszenia: 279943 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 246803 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, Al. Matki Bożej Fatimskiej 9, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 688 20 20, faks 14 688 20 35.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stałe, kompleksowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, węzłów sanitarnych, klatek schodowych i korytarzy w budynkach biurowych i pomieszczeniach należących do Zamawiającego. Ochrona budynku Zamawiającego przez pracownika ochrony. Całodobowa ochrona budynków i pomieszczeń Zamawiającego, osób i znajdującego się tam mienia - w systemie monitoringu. Ochrona przewozu wartości pieniężnych (konwój) należących do Zamawiającego w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) stałe, kompleksowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, węzłów sanitarnych, klatek schodowych i korytarzy w budynkach biurowych i pomieszczeniach należących do Zamawiającego: Tarnów, al. Matki Bożej Fatimskiej 9, ul. Graniczna 8a i ul. Juliana Goslara 5, 2) ochrona budynku Zamawiającego przez pracownika ochrony: Tarnów, al. Matki Bożej Fatimskiej 9, 3) całodobowa ochrona budynków i pomieszczeń Zamawiającego: Tarnów, al. Matki Bożej Fatimskiej 9, ul. Graniczna 8a, ul. Juliana Goslara 5, osób i znajdującego się tam mienia - w systemie monitoringu, 4) ochrona przewozu wartości pieniężnych (konwój) należących do Zamawiającego w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.50.00-9, 90.91.12.00-8, 90.91.13.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karabela Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Piaskowa 10, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 88036,79 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 86750,40
Oferta z najniższą ceną: 86750,40 / Oferta z najwyższą ceną: 146124,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne