Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWA WYPOSAŻENIA I APARATURY MEDYCZNEJ

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-01-2014
Numer ogłoszenia
538920/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
30-12-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-954 Lublin
Ulica
ul. dr K. Jaczewskiego 8
Email
dzp@spsk4.lublin.pl

Szczegóły

Lublin: DOSTAWA WYPOSAŻENIA I APARATURY MEDYCZNEJ
Numer ogłoszenia: 538920 - 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 , ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, woj. lubelskie, tel. 0-81 72-44-360, faks 081 746-71-55.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk4.lublin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA WYPOSAŻENIA I APARATURY MEDYCZNEJ.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA WYPOSAŻENIA I APARATURY MEDYCZNEJ - 10 zadań.
Zadanie nr 1 Lampa czołowa LED z akumulatorem
Zadanie nr 2 Ssak endoskopowy
Zadanie nr 3 Komora laminarna
Zadanie nr 4 Wyposażenie do ergospirometru START 2000
Zadanie nr 5 Kleszczyki i elektrody
Zadanie nr 6 Suszarka laboratoryjna
Zadanie nr 7 Urządzenie do leczniczych kąpieli kwasowęglowych suchych
Zadanie nr 8 Aparat do elektrostymulacji
Zadanie nr 9 Uretrotom z optyką
Zadanie nr 10 Zestaw cystoskopowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. B, C i D.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie treści złożonego oświadczenia, wymaganego w pkt. B.1 SIWZ oraz innych dokumentów wymienionych w pkt. B
Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak dokumentów, brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia o braku spełnienia co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu będzie skutkował wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp.
Złożenie dokumentów określonych w pkt. B -D SIWZ jest obligatoryjne z zastrzeżeniem pkt. C.6, który dotyczy tylko podmiotów zbiorowych. Brak dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy po wyczerpaniu procedury określonej w art.26 ust.3 i 4 ustawy Pzp.
Złożenie dokumentu, z którego będzie wynikała przynależność Wykonawców do tej samej grupy kapitałowej będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp, chyba że wykażą oni, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Dokumenty, co do których Wykonawca zastrzega ich poufność i które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania należy zgrupować i oddzielić je od pozostałej części oferty, w sposób uniemożliwiający wgląd do nich przez przedstawicieli pozostałych Wykonawców.Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeśli wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa aparatury medycznej i / lub innych środków trwałych będących wyrobem medycznym o wartości nie mniejszej niż 106 800 PLN w przypadku składania oferty na wszystkie zadania, a w przypadku składania ofert na wybrane pakiety - w wysokości co najmniej dla poszczególnych zadań (w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie - minimalny warunek wartościowy podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu składanej oferty):
Nr zadania Poziom warunku (zł) Nr zadania Poziom warunku (zł)
1. 6 800 6. 2 800
2. 7 000 7. 22 500
3. 23 500 8. 2 700
4. 1 000 9. 15 400
5. 8 300 10. 16 800
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z uwzględnieniem poniższych wytycznych:
1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt. A. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. C SIWZ, poprzez dołączenie ich do oferty,
2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt. A. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów - żąda:
a) w przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy (pkt. A.d SIWZ) - przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. B. 2 niniejszej SIWZ dotyczącej tego podmiotu
b) dokumentów dotyczących w szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
3) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. B, C i D.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie treści złożonego oświadczenia, wymaganego w pkt. B.1 SIWZ oraz innych dokumentów wymienionych w pkt. B
Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak dokumentów, brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia o braku spełnienia co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu będzie skutkował wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp.
Złożenie dokumentów określonych w pkt. B -D SIWZ jest obligatoryjne z zastrzeżeniem pkt. C.6, który dotyczy tylko podmiotów zbiorowych. Brak dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy po wyczerpaniu procedury określonej w art.26 ust.3 i 4 ustawy Pzp.
Złożenie dokumentu, z którego będzie wynikała przynależność Wykonawców do tej samej grupy kapitałowej będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp, chyba że wykażą oni, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Dokumenty, co do których Wykonawca zastrzega ich poufność i które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania należy zgrupować i oddzielić je od pozostałej części oferty, w sposób uniemożliwiający wgląd do nich przez przedstawicieli pozostałych Wykonawców.Zamawiający uzna spełnianie warunku, jeśli Wykonawca posiada środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej lub zdolność kredytową na łączną kwotę na łączną kwotę - w przypadku składania oferty na wszystkie pakiety - co najmniej 106 800 zł, a w przypadku składania ofert na wybrane pakiety - w wysokości co najmniej dla poszczególnych zadań (w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie - minimalny warunek wartościowy podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu składanej oferty):
Nr zadania Poziom warunku (zł) Nr zadania Poziom warunku (zł)
1. 6 800 6. 2 800
2. 7 000 7. 22 500
3. 23 500 8. 2 700
4. 1 000 9. 15 400
5. 8 300 10. 16 800
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu i/lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z uwzględnieniem poniższych wytycznych:
1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt. A. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. C SIWZ, poprzez dołączenie ich do oferty,
2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt. A. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów - żąda:
a) w przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy (pkt. A.d SIWZ) - przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. B. 2 niniejszej SIWZ dotyczącej tego podmiotu
b) dokumentów dotyczących w szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
3) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Jeżeli kwoty w dokumentach będą w innej walucie niż PLN - Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu walut NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) kosztorys ofertowy wyrażony w PLN - wskazujący co najmniej na:
a. nazwę oferowanego aparatu a także producenta wyrobu oraz (jeżeli jest wprowadzone) nazwę własną (handlową), model i/lub numer katalogowy
b. wielkość zamówienia wg elementów aparatu lub całego kompletu
c. cenę jednostkową netto zamówienia wg elementów aparatu lub całego kompletu
d. jeśli występują - inne pozycje czynników cenotwórczych,
e. stawkę podatku VAT
f. łączną wartość netto i brutto zamówienia w zadaniu

2) wypełnione tabele parametrów technicznych (odpowiednio wg Załączników nr 1 - 10 SIWZ)
3) wypełniony opis warunków gwarancji - według załącznika nr 12
4) oświadczenie, iż przedmiot oferty jest dopuszczony do obrotu, a produkty kwalifikowane jako wyrób medyczny posiadają oznakowanie znakiem CE, potwierdzające ich zgodność z dyrektywą 93/42/EEC, a także, iż najpóźniej wraz z dostawą zostaną dostarczone Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające tą okoliczność lub wcześniej, tj. na etapie oceny i porównania ofert (na odrębne wezwanie Zamawiającego)
5) charakterystyka techniczna i użytkowa, parametry techniczne każdego z asortymentów np. w formie prospektów, katalogów, ulotek - nie zawierające informacji sprzecznych niż podane przy wypełnieniu tabel parametrów minimalnych dla tego asortymentu - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
6) oświadczenie, iż wykonawca samodzielnie wykona zamówienie lub wskazujące części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom- z zastrzeżeniem, iż brak oświadczenia w tym zakresie będzie równoznaczne z samodzielnym wykonaniem zamówienia przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, w następujących sytuacjach:
a) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie których był dokonany wybór Dostawcy;
b) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Dostawcy;
c) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
d) zmiany stawki podatku od towarów i usług; cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny netto;
e) konieczności zmiany osób wskazanych do realizacji umowy;
f) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, itp.), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
g) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego
do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia;
h) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);
i) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Odbiorcy ani sporządzenia Aneksu do umowy;
j) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, nazwy producenta - przy niezmienionym produkcie;
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsk4.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.spsk4.lublin.pl lub w siedzibie zamawiającego..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.01.2014 godzina 11:00, miejsce: kancelaria Szpitala pokój 106.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA, MONTAŻ i URUCHOMIENIE LAMPY CZOŁOWEJ Z AKUMULATOREM - 2 komplety.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA, MONTAŻ i URUCHOMIENIE SSAKA ENDOSKOPOWEGO
- 1 SZTUKA.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA, MONTAŻ i URUCHOMIENIE KOMORY LAMINARNEJ DO PRACY Z CYTOSTATYKAMI - 1 SZTUKA.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA, MONTAŻ i URUCHOMIENIE WYPOSAŻENIA DO ERGOSPIROMETRU START 2000 - po 1 komplecie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA KLESZCZYKÓW I ELEKTROD.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA, MONTAŻ i URUCHOMIENIE SUSZARKI LABORATORYJNEJ
- 1 KPL.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie nr 7.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA, MONTAŻ i URUCHOMIENIE URZĄDZENIA DO LECZNICZYCH KĄPIELI KWASOWĘGLOWYCH SUCHYCH - 1 SZTUKA.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie nr 8.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA, MONTAŻ i URUCHOMIENIE APARATU DO ELEKTROSTYMULACJI - 1 SZTUKA.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie nr 9.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA, MONTAŻ i URUCHOMIENIE URETROTOMU Z OPTYKĄ
- 1 ZESTAW.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie nr 10.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA, MONTAŻ i URUCHOMIENIE ZESTAWU CYSTOSKOPOWEGO
- 2 ZESTAWY.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne