Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sprzątanie pomieszczeń biurowych Nadleśnictwa Gryfice w latach 2014-2016

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
539028/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
30-12-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
72-300 Gryfice
Ulica
Osada Zdrój 1
Email
gryfice@lasy.szczecin.pl

Szczegóły

Gryfice: Sprzątanie pomieszczeń biurowych Nadleśnictwa Gryfice w latach 2014-2016
Numer ogłoszenia: 539028 - 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 257345 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice, Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice, woj. , tel. 091 3843321; 3842516, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie pomieszczeń biurowych Nadleśnictwa Gryfice w latach 2014-2016.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sprzątanie pomieszczeń biurowych siedziby Nadleśnictwa Gryfice Zamiatanie, czyszczenie, mycie, froterowanie podłóg i posadzek, mycie szyb okiennych, drzwiowych, odkurzanie szaf, regałów, biurek, czyszczenie poręczy, toalet i armatury sanitarnej. Zapewnienie odpowiednich środków czyszczących oraz sanitarnych. 1. Zestawienie pomieszczeń: - parter 0.1 korytarz - płytki granitowe 45.01 m2 0.2 klatka schodowa - płytki granitowe 21.78 m2 0.3 korytarz - płytki granitowe 6.65 m2 0.4 pomieszczenie biurowe - panele podłogowe 13.55 m2 0.5 pomieszczenie biurowe - panele podłogowe 7.81 m2 0.6 pomieszczenie biurowe - panele podłogowe 14.79 m2 0.7 pomieszczenie biurowe - panele podłogowe 21.53 m2 0.8 toaleta - płytki ceramiczne 4.04 m2 0.09 zaplecze socjalne - płytki ceramiczne 7.69 m2 0.10 przedsionek toalety - płytki ceramiczne 5.31 m2 0.11 toaleta - płytki ceramiczne 4.44 m2 0.12 pomieszczenie biurowe - panele podłogowe 12.07 m2 0.13 pomieszczenie biurowe - panele podłogowe 19.38 m2 0.14 pomieszczenie biurowe - panele podłogowe 19.50 m2 0.15 pomieszczenie biurowe - panele podłogowe 11.94 m2 0.16 pomieszczenie gospodarcze - płytki ceramiczne 2.48 m2 0.17 pomieszczenie biurowe - panele podłogowe 14.58 m2 0.18 pomieszczenie biurowe - panele podłogowe 15.62 m2 0.19 pomieszczenie biurowe - panele podłogowe 15.07 m2 0.20 sala narad - panele podłogowe 31.67 m2 0.21 pomieszczenie biurowe - panele podłogowe 14.30 m2 - I piętro 1.1 klatka schodowa - płytki granitowe 22.28 m2 1.2 korytarz - płytki granitowe 17.78 m2 1.3 pomieszczenie biurowe - panele podłogowe 26.12 m2 1.4 pomieszczenie biurowe - panele podłogowe 21.46 m2 1.5 pomieszczenie biurowe - panele podłogowe 13.56 m2 1.6 korytarz - płytki granitowe 5.24 m2 1.7 toaleta - płytki ceramiczne 3.14 m2 1.8 toaleta - płytki ceramiczne 3.09 m2 1.9 pomieszczenie gospodarcze - płytki ceramiczne 2.48 m2 1.10 pomieszczenie biurowe - panele podłogowe 15.20 m2 1.11 pomieszczenie biurowe - panele podłogowe 15.99 m2 1.12 pomieszczenie biurowe - panele podłogowe 15.08 m2 1.13 pomieszczenie biurowe - panele podłogowe 9.90 m2 1.14 przedsionek - płytki granitowe 6.88 m2 1.15 korytarz - płytki granitowe 6.44 m2 1.19 pokój gościnny - panele podłogowe 19.27 m2 1.20 kuchnia - płytki ceramiczne 6.90 m2 1.21 łazienka - płytki ceramiczne 4.84 m2 Powierzchnia ogółem: 524.86 m2 - Powierzchnia żaluzji i rolet - 142 m2 - Całkowita powierzchnia okien do mycia - 120 m2 - Całkowita powierzchnia drzwi do mycia to 92 m2 - Łączna ilość grzejników to 48 szt. - Łączna ilość zatrudnionych pracowników to 24 osoby - Obicia krzeseł, foteli - tapicerowane tekstylne (standardowe), skóra naturalna, skóra syntetyczna 2. Zakres wykonywania czynności: a) codziennie: - zamiatanie, mycie płytek podłogowych, schodów, paneli podłogowych - odkurzanie wykładzin i czyszczenie nowo powstałych zabrudzeń (plam) - opróżnienie koszy na śmieci i niszczarek, wymiana jednorazowych worków plastikowych oraz wynoszenie śmieci w wyznaczone miejsce - wycieranie mebli, szaf, biurek na mokro i sucho z użyciem odpowiednich środków - wycieranie parapetów - usuwanie widocznych śladów dotyku na drzwiach, ścianach i szafach - oczyszczenie umywalek wewnątrz i z zewnątrz - czyszczenie muszli i pisuarów włącznie z płytkami ceramicznymi i armaturą - przetarcie luster - kontrola, a w razie potrzeby uzupełnianie papieru toaletowego białego miękkiego, ręczników papierowych białych , napełnienie pojemników z mydłem - opróżnianie i czyszczenie kubłów higienicznych - wycieranie aparatów telefonicznych b) jeden raz w tygodniu: - wycieranie grzejników na mokro - wycieranie na mokro z użyciem środków czyszczących płytek ściennych w toaletach - wycieranie poręczy ze stali nierdzewnej - odkurzanie tapicerki meblowej - czyszczenie przy użyciu środków czyszczących tapicerki skórzanej naturalnej i syntetycznej c) dwa razy w miesiącu: sprzątanie pomieszczeń nr 0.14; 0.15; 1.19; 1.20; 1.21; z zakresem czynności jak w podpunkcie a i b d) jeden raz w miesiącu w terminie ustalonym przez Zamawiającego: - wycieranie kontaktów i wyłączników światła - odkurzanie grzejników - gruntowne mycie wszystkich drzwi e) cztery razy w roku w terminach ustalonych przez Zamawiającego: - gruntowne doczyszczanie podłóg wraz z impregnacją - czyszczenie żaluzji pionowych i rolet - mycie lamp i kloszy - mycie okien wraz z ościeżnicami f) jeden raz w roku w terminie ustalonym przez Zamawiającego: - gruntowne czyszczenie dywanów - gruntowne czyszczenie tapicerki meblowej Terminy realizacji przedmiotu zamówienia Prace i czynności objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca wykonuje codziennie w dni robocze od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2016 r. w godzinach od 15:00 do 22:00, z wyjątkami określonymi w szczegółowym zakresie prac i czynności dla poszczególnych zadań. 4. Materiały i środki czystości - Zaopatrzenie we wszystkie niezbędne, a konieczne do użycia i wykonania przedmiotu zamówienia materiały i środki chemiczne odbywa się staraniem i na koszt Wykonawcy. Materiały i środki czystości używane do realizacji przedmiotu zamówienia winny być dostosowane do celu, któremu mają służyć, charakteryzować się odpowiednią jakością, być dopuszczone do obrotu, nie powodować skażenia środowiska oraz szkodliwego oddziaływania na ludzi. - Zakup środków higieny osobistej do pomieszczeń sanitarnych biura, takich jak mydło, ręczniki, papier toaletowy obciąża Wykonawcę. 5. Uwagi końcowe. - Po zakończeniu pracy okna i drzwi należy zamknąć, urządzenia elektryczne wyłączyć a krany zakręcić. - Zabrania się wprowadzania do pomieszczeń osób obcych i członków rodziny. - Zabrania się wynoszenia na zewnątrz budynku sprzętu należącego do zamawiającego. - Należy bezzwłocznie powiadomić zamawiającego o zauważonych przypadkach noszących znamiona kradzieży oraz sytuacjach mogących spowodować pożar lub zalanie wodą itp. - Osoby sprzątające ponoszą odpowiedzialność za sprzęt i pomieszczenia znajdujące się w budynku na okres swojej pracy. - Wszystkie prace objęte zamówieniem muszą być wykonywane zgodnie z przepisami bhp i p. poż. sprzątanie powinno odbywać się w taki sposób aby nie powodowało zniszczenia mebli, ościeżnic drzwi, obić bądź zabrudzeń ścian.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.92.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AGP GRUPA POLSKA Sp. z.o.o., ul. Sportowa 6, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 39114,00
Oferta z najniższą ceną: 39114,00 / Oferta z najwyższą ceną: 82287,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne