Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatowej dla nowoutworzonych rodzin zastępczych spokrewnionych...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
2196/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
03-01-2014

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
38-200 Jasło
Ulica
ul. Rynek 18
Email
inwestycje@powiat.jaslo.pl

Szczegóły

Jasło: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatowej dla nowoutworzonych rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych w ramach Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013, współfinansowanego ze środków MPiPS
Numer ogłoszenia: 2196 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 252361 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 013 4483410 w. 108, faks 013 4463189.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatowej dla nowoutworzonych rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych w ramach Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013, współfinansowanego ze środków MPiPS.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatowej dla nowoutworzonych rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych w ramach Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013, współfinansowanego ze środków MPiPS.
2.W ramach wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych i rodzin zastępczych niezawodowych zostaną przeprowadzone dwa szkolenia w formie warsztatowej. Planowana liczba osób, która zostanie objęta szkoleniem - 6.
3.Tematyka szkolenia obejmować będzie następujące zagadnienia:
1). Dyscyplina, kara, nagroda w wychowaniu dziecka.
2). Efektywne funkcjonowanie w sytuacji stresu oraz konfliktu.
3). Organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań dziecka.
4). Jak rozpoznać przemoc rówieśniczą i umiejętnie pomóc dziecku?
5). Środki psychoaktywne wśród młodzieży.
4.Na każdy temat przewiduje się 2 godziny zegarowe. Łącznie 10 godzin.
5.Szkolenie musi zostać zorganizowane w dwóch dniach szkoleniowych. W każdym dniu po 5 godzin warsztatów szkoleniowych.
6.Zamawiający udostępni salę do odbycia szkolenia i powiadomi uczestników o terminie szkolenia.
7.Wykonawca zapewni materiały dydaktyczne dotyczące poszczególnych tematów, które opracuje prowadzący szkolenie.
8.Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenie opatrzone logo MPiPS, potwierdzające ukończenie szkolenia dla rodzin zastępczych.
9.Wykonawca dostarczy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, kopię zaświadczeń wraz z dokumentacją potwierdzającą przeprowadzenie szkolenia (lista obecności i kopia materiałów dydaktycznych)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.40.00.00-8, 80.50.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatowej dla nowoutworzonych rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych w ramach Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013, współfinansowanego ze środków MPiPS
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BERG Monika Pustułka, Rytro 344, 33-343 Rytro, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 750,00
Oferta z najniższą ceną: 750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2000,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne