Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa oleju opałowego

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
4775/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-01-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
82-522 Sadlinki
Ulica
ul. Grudziądzka 14 A
Email
zssadliki1@wp.pl

Szczegóły

Sadlinki: Dostawa oleju opałowego
Numer ogłoszenia: 4775 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 253461 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Sadlinkach, ul. Grudziądzka 14 A, 82-522 Sadlinki, woj. pomorskie, tel. 0-55 275 75 94, faks 0-55 275 75 94.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkół.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 45 m3 oleju opałowego do Zespołu Szkół w miejscowości Sadlinki przy ul. Grudziądzkiej 14A. Dostawa odbywała się będzie etapowo w zależności od potrzeb Zamawiającego - ok. 6 - 7 m3 oleju opałowego jednorazowo Wymagania stawiane dla oleju opałowego - wartość opałowa 42 MJ/kg - temperatura zapłonu 66 oC - zawartość siarki
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ARMAR A. Drobiński i M. Gerbatowski Sp. J., Grupa ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 2/34, 86-134 Dragacz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 132300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 163614,60
Oferta z najniższą ceną: 163614,60 / Oferta z najwyższą ceną: 176345,10
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne