Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa artykułów spożywczych różnych dla SPZOZ Sanok.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
9314/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-01-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-500 Sanok
Ulica
ul. 800-lecia 26
Email
zam.pub@zozsanok.pl

Szczegóły

Sanok: Dostawa artykułów spożywczych różnych dla SPZOZ Sanok.
Numer ogłoszenia: 9314 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 522876 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656290, faks 013 4656290.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych różnych dla SPZOZ Sanok..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych różnych dla SPZOZ w Sanoku, ul. 800-lecia 26, z podziałem zamawianego asortymentu na 3 zadania (części) z godnie z częścią IV SIWZ Opis części Zamówienia Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień CPV-15.80.00.00-6 2.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. za produkt równoważny Zamawiający uważa produkt o cechach nie gorszych niż określone w SIWZ na podstawie produktu wzorcowego.3.Wykonawca zaoferuje 60 dniowy termin płatności od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT oraz zaoferuje minimalny okres niezmienności cen - 365 dni licząc od daty podpisania umowy (udzielenia zamówienia). Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowią cym integralną część SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa artykułów spożywczych sypkich.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sanoku., ul.Sienkiewicza 1, 38-500 Sanok, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63735,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 64461,79
Oferta z najniższą ceną: 64461,79 / Oferta z najwyższą ceną: 64461,79
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Dostawa makaronów.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sanoku, ul.Sienkiewicza 1, 35-310 Sanok, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15444,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 17352,62
Oferta z najniższą ceną: 17352,62 / Oferta z najwyższą ceną: 17352,62
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Dostawa artykułów spożywczych w słoikach.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sanoku., ul.Sienkiewicza 1, 35-310 Sanok, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29501,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 30465,12
Oferta z najniższą ceną: 30465,12 / Oferta z najwyższą ceną: 30465,12
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne