Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

SKŁAD ORAZ DRUK GAZETY RACJE GMINNE.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
19684/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-01-2014

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
43-250 Pawłowice
Ulica
ul. Zjednoczenia 67
Email
gokpawlowice@hoga.pl

Szczegóły

Pawłowice: SKŁAD ORAZ DRUK GAZETY RACJE GMINNE.
Numer ogłoszenia: 19684 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 531798 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Zjednoczenia 67, 43-250 Pawłowice, woj. śląskie, tel. 032 4722 570, faks 032 4722 570.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SKŁAD ORAZ DRUK GAZETY RACJE GMINNE..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : Szczegółowy zakres zamówienia dla każdego opracowania ma obejmować: 1. Gazeta składa się z: 12 stron formatu 400 x 300 mm na papierze offsetowym 70g SAPPI w kolorystyce 44 Nakład: 1800 egzemplarzy, z możliwością zmniejszenia w miesiącach lipiec-sierpień oraz w czasie zimowych ferii szkolnych do ok. 1000 egzemplarzy bez zmiany ceny jednostkowej. 2. Gazeta ukazuje się dwa razy w miesiącu (na początku miesiąca oraz w połowie miesiąca). 3. Skład gazety będzie się odbywał w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu w odległości nie przekraczającej 30km od siedziby Zamawiającego lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem protokołu RDP (Remote Desktop Protocol tzw. Zdalny Pulpit) oraz teletransmisji w celu zapewnienia najkrótszego czasu przesyłu danych między redaktorem gazety a osobą dokonującą składu. 4. W przypadku składu drogą elektroniczną Wykonawca skonfiguruje i zapewni połączenie RDP między komputerem redaktora gazety a osobą dokonującą składu. 5. Do składu Wykonawca będzie używał profesjonalnego programu DTP (np. Adobe InDesign lub równoważny). Składu będzie dokonywała wykwalifikowana osoba, biegle poruszająca się w tym programie. 6. Produkcja każdego numeru gazety będzie się odbywała według schematu: a) I dzień skład b) II dzień korekta c) III dzień korekta ostateczna d) IV dzień druk e) V dzień dostawa najpóźniej do godz. 10:00..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.20.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: SKŁAD ORAZ DRUK GAZETY RACJE GMINNE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INFOPAKT S.C. Dariusz Stańczyk, Ryszard Chrobak, Maciej Padewski, Ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 156800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 146600,16
Oferta z najniższą ceną: 146600,16 / Oferta z najwyższą ceną: 175286,72
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne