Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na sukcesywną, bezgotówkową dostawę paliw ciekłych do samochodów osobowych na potrzeby Regionalnego Centrum Rozwoju...

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
20354/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-01-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-315 Opole
Ulica
Ul. Głogowska 27
Email
tom@rcre.opolskie.pl

Szczegóły

Opole: Przetarg nieograniczony na sukcesywną, bezgotówkową dostawę paliw ciekłych do samochodów osobowych na potrzeby Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji oraz projektu pod nazwą Fascynujący świat nauki i technologii i projektu pod nazwą Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w
Numer ogłoszenia: 20354 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 508782 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, woj. opolskie, tel. 774 579 895, faks 774 552 979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na sukcesywną, bezgotówkową dostawę paliw ciekłych do samochodów osobowych na potrzeby Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji oraz projektu pod nazwą Fascynujący świat nauki i technologii i projektu pod nazwą Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych na potrzeby Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji oraz projektu pod nazwą Fascynujący świat nauki i technologii i projektu pod nazwą Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w 2 samochody - projekt 9.1.2 Benzyna bezołowiowa klasy EuroSuper 95 - 3800l./rok 2 samochody - projekt 9.4 Benzyna bezołowiowa klasy EuroSuper 95 5000l./rok 2 - samochody - RCRE Benzyna bezołowiowa klasy EuroSuper 95 2000l./rok 2 - samochody - RCRE Olej napędowy letni i zimowy 5000l./rok Benzyna bezołowiowa klasy EuroSuper 95 MAKSYMALNIE 10800 litrów na rok Olej napędowy letni i zimowy MAKSYMALNIE 5000 litrów na rok Dostawa realizowana jest na potrzeby Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji oraz na potrzeby projektów: - systemowego nr POKL.09.01.02-16-001/13 pn. Fascynujący świat nauki i technologii, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z decyzją o dofinansowanie - uchwała ZWO nr 3514/2013 z dnia 28 marca 2013r. - systemowego POKL.09.04.00-16-002/13 pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z decyzją o dofinansowanie - uchwała ZWO nr 4146/2013 z dnia 1 października 2013r. 4.2 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Do poszczególnych paliw, wymienionych wyżej, stosuje się wymagania jakościowe określone odpowiednio w normach PN-EN 228:2003 Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa i PN-EN 590:2002 Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 221, poz. 1441). Dostawa polegać będzie na tankowaniu pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną stacją w mieście Opole i trzema stacjami w województwie opolskim poza terenem miasta Opole. Odbiór paliw odbywać się będzie całodobowo, w formie bezgotówkowej i rejestrowany będzie na kartę paliwową wydaną bezpłatnie, oddzielnie dla każdego z ośmiu samochodów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Dostawa realizowana jest na potrzeby projektów systemowego nr POKL.09.01.02-16-001/13 pn. Fascynujący świat nauki i technologii, realizowanego w ramach PO KL Priorytetu IX Działania 9.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS i systemowego POKL.09.04.00-16-002/13 pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w realizowanego w ramach PO KL Priorytetu IX Działania 9.4 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA Rzeszów Oddział w Średniej Wsi, Średnia Wieś 177, 38-604 Hoczew, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68520,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 83582,00
Oferta z najniższą ceną: 83582,00 / Oferta z najwyższą ceną: 85628,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne