Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na sukcesywną, bezgotówkową dostawę paliw ciekłych do samochodów osobowych na potrzeby Regionalnego Centrum Rozwoju...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
20354/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-01-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-315 Opole
Ulica
Ul. Głogowska 27
Email
tom@rcre.opolskie.pl

Szczegóły

Opole: Przetarg nieograniczony na sukcesywną, bezgotówkową dostawę paliw ciekłych do samochodów osobowych na potrzeby Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji oraz projektu pod nazwą Fascynujący świat nauki i technologii i projektu pod nazwą Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w
Numer ogłoszenia: 20354 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 508782 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, woj. opolskie, tel. 774 579 895, faks 774 552 979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na sukcesywną, bezgotówkową dostawę paliw ciekłych do samochodów osobowych na potrzeby Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji oraz projektu pod nazwą Fascynujący świat nauki i technologii i projektu pod nazwą Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych na potrzeby Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji oraz projektu pod nazwą Fascynujący świat nauki i technologii i projektu pod nazwą Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w 2 samochody - projekt 9.1.2 Benzyna bezołowiowa klasy EuroSuper 95 - 3800l./rok 2 samochody - projekt 9.4 Benzyna bezołowiowa klasy EuroSuper 95 5000l./rok 2 - samochody - RCRE Benzyna bezołowiowa klasy EuroSuper 95 2000l./rok 2 - samochody - RCRE Olej napędowy letni i zimowy 5000l./rok Benzyna bezołowiowa klasy EuroSuper 95 MAKSYMALNIE 10800 litrów na rok Olej napędowy letni i zimowy MAKSYMALNIE 5000 litrów na rok Dostawa realizowana jest na potrzeby Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji oraz na potrzeby projektów: - systemowego nr POKL.09.01.02-16-001/13 pn. Fascynujący świat nauki i technologii, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z decyzją o dofinansowanie - uchwała ZWO nr 3514/2013 z dnia 28 marca 2013r. - systemowego POKL.09.04.00-16-002/13 pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z decyzją o dofinansowanie - uchwała ZWO nr 4146/2013 z dnia 1 października 2013r. 4.2 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Do poszczególnych paliw, wymienionych wyżej, stosuje się wymagania jakościowe określone odpowiednio w normach PN-EN 228:2003 Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa i PN-EN 590:2002 Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 221, poz. 1441). Dostawa polegać będzie na tankowaniu pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną stacją w mieście Opole i trzema stacjami w województwie opolskim poza terenem miasta Opole. Odbiór paliw odbywać się będzie całodobowo, w formie bezgotówkowej i rejestrowany będzie na kartę paliwową wydaną bezpłatnie, oddzielnie dla każdego z ośmiu samochodów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Dostawa realizowana jest na potrzeby projektów systemowego nr POKL.09.01.02-16-001/13 pn. Fascynujący świat nauki i technologii, realizowanego w ramach PO KL Priorytetu IX Działania 9.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS i systemowego POKL.09.04.00-16-002/13 pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w realizowanego w ramach PO KL Priorytetu IX Działania 9.4 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA Rzeszów Oddział w Średniej Wsi, Średnia Wieś 177, 38-604 Hoczew, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68520,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 83582,00
Oferta z najniższą ceną: 83582,00 / Oferta z najwyższą ceną: 85628,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne