Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK. Znak sprawy SZP/380/55/2013.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
13037/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-01-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-100 Łańcut
Ulica
ul. Paderewskiego 5
Email
szpital_lancut@wp.pl

Szczegóły

Łańcut: ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK. Znak sprawy SZP/380/55/2013.
Numer ogłoszenia: 13037 - 2014; data zamieszczenia: 21.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 515398 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2240231, faks 017 2252302.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK. Znak sprawy SZP/380/55/2013..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK PAKIET I - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO DRUKAREK Rodzaj i ilość określa załącznik nr: 2 w SIWZ - formularz cenowy. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nigdy dotąd nieużywanych materiałów eksploatacyjnych (tuszy, tonerów, innych) do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych oraz innych urządzeń dla Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. w Łańcucie. Szczegółowy opis posiadanych urządzeń oraz szacunkową ilość przedmiotów zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający wymaga zaoferowania materiałów eksploatacyjnych do posiadanych urządzeń wymienionych w Załączniku nr 2 do SIWZ, wcześniej nigdy nieużywanych, nieregenerowanych, nierefabrykowanych nie pochodzących demontażu. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotów zamówienia, które już były używane, a ich proces wytwarzania ogranicza się do czynności napełnienia, uzupełnienia samego wkładu danego materiału eksploatacyjnego (proszku, tuszu itp.) i wymiany zużytych elementów mechanicznych na nowe. Oferty mogą składać Wykonawcy oferujący przedmioty zamówienia oryginalne lub kompatybilne (zamienniki dotychczas nigdy nieużywane) z posiadanymi urządzeniami Zamawiającego. 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu ofertowym, będącym integralną częścią SIWZ, przez 12 miesięcy. 4. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1). Wykonawca musi gwarantować, że dostarczone przedmioty zamówienia nie były dotąd nigdy używane (tak oryginały jak i zamienniki), będą wysokiej jakości oraz zapewnią kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego i należyte bezpieczeństwo oraz będą posiadać właściwe opakowanie i oznakowanie. 2). Wykonawca winien gwarantować, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego przedmiotów zamówienia nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone - jeśli gwarancja dotyczy danego urządzenia. 3). W przypadku, gdy dostarczone materiały eksploatacyjne nie będą odpowiadały jakością wydruków jak np. blady wydruk, brudzenie papieru, sypanie proszku, rysa na wałku lub uszkodzenie Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany tego produktu na nowy w terminie do 3 dni roboczych. Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4). Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi wadę produktu, albo że jakość lub niezawodność dostarczanych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek, faksów oraz innych urządzeń wielofunkcyjnych, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 72 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (mailem lub faxem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu. 5). Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzeń, gdy ich uszkodzenie powstało w wyniku stosowania produktu dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta danego urządzenia. Naprawa wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia (faxem) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca. 6). Oferowane materiały muszą posiadać termin ważności (używalności) nie krótszy, niż 12 miesięcy od dnia dostawy. Materiały eksploatacyjne muszą być pakowane pojedynczo, dostarczane do Zamawiającego w opakowaniach producenta materiałów eksploatacyjnych. Dostarczane produkty muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych nazwę producenta, oznaczenie produktu, termin ważności lub datę produkcji z okresem używalności, opis zawartości, a w tym wykaz urządzeń, do których przeznaczony jest dany produkt. 7). Wymaga się, aby zaoferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję na minimum 12 miesięcy. 8). Zamawiający oczekuje od Wykonawcy materiałów eksploatacyjnych nowych (wolnych od wad), gotowych do pracy po włożeniu do urządzenia. 9). Materiały eksploatacyjne winny być dostarczane partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego, od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert: alternatywnych, równoważnych, Termin i realizacja zamówienia: 1. Okres realizacji dostaw - 12 miesięcy (w formie dostaw cząstkowych) od pierwszego dnia obowiązywania umowy. 2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zapotrzebowań cząstkowych przesyłanych faxem lub drogą telefoniczną w terminie najpóźniej na 3 dni robocze przed datą wymaganej dostawy. 3. Zamówienia, o których mowa w ust. 2 będzie składać Kierownik Magazynu lub osoba upoważniona przez niego. 4. Dostawy towaru będą odbywać się transportem WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. do Magazynu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00. Termin płatności: Płatność za realizację cząstkową przedmiotu zamówienia będzie dokonywana przelewem w terminie do 30 dni po dostawie towaru do Magazynu i przedłożeniu faktury VAT u ZAMAWIAJĄCEGO. Oferty częściowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 1. W Pakiecie nr 1 muszą być ujęte wszystkie pozycje asortymentowe, brak jakiejkolwiek pozycji w pakiecie spowoduje odrzucenie całego pakietu;oferty. Ilość pozycji 80. Wartość powyżej 14 000 euro..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.13-6, 30.19.23.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: PAKIET I - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO DRUKAREK
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RESGRAPH Sp. z o. o., ul. Boya Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 145834,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 61529,54
Oferta z najniższą ceną: 61418,41 / Oferta z najwyższą ceną: 64777,97
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne