Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
ZRD I TZ ROMUS Jerzy Musiał, Maciej Rotyński Spółka Jawna, ul. Roździeńska 27B, 40-389 Katowice kraj/woj. śląskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa ulicy Odrodzenia w Chorzowie na odcinku od ul. Podmiejskiej do pętli autobusowej wraz z budową miejsc postojowych.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
14-02-2014
Numer ogłoszenia
25170/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-01-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-500 Chorzów
Ulica
ul. Bałtycka 8A
Email
sekretariat@mzuim.chorzow.eu

Szczegóły

Chorzów: Przebudowa ulicy Odrodzenia w Chorzowie na odcinku od ul. Podmiejskiej do pętli autobusowej wraz z budową miejsc postojowych.
Numer ogłoszenia: 25170 - 2014; data zamieszczenia: 22.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Ulic i Mostów , ul. Bałtycka 8A, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, tel. (32) 2411270, 2411-279, faks 32 2414060.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuim.chorzow.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Odrodzenia w Chorzowie na odcinku od ul. Podmiejskiej do pętli autobusowej wraz z budową miejsc postojowych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa ulicy Odrodzenia w Chorzowie na odcinku od ul. Podmiejskiej do pętli autobusowej wraz z budową miejsc postojowych obejmuje zakres robót o następujących charakterystycznych wielkościach:
a)jezdnia o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowa dwuwarstwowa - w-wa wiążąca gr.8 cm, w-wa ścieralna gr. 5cm o pow. ca 935,00 m2,
b)krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm i 12x25 cm długości ca 610,00 m,
c)obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm długości ca 400,00 m,
d)chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm typu Holland lub równoważnej o pow. ca 130,00 m2,
e)miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm typu Holland lub równoważnej o pow. ca 452,00 m2,
f)wpusty odwodnienia ulicznego betonowego w ilości ca 6 szt. wraz z podłączeniem przykanalikami z rur PCV śr. 200 mm,
g)włazy kanałowe w ilości ca 2 szt.,
h)ścinanie drzew w ilośći ca 30 szt.;
i)sadzenie drzew liściastych w ilości ca 50 szt.,
j)humusowanie i obsianie trawą o pow. 900,00 m2,
k)rury ochronne o średnicy 150, 200, 400 mm długości ca 46,50 m,
l)rury ochronne dwudzielne o średnicy 110 mm długości ca 10,00m.
Uwaga: Zgodnie z przepisem art. 29 ust.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych wszelkie nazwy własne , jakie się pojawiły w dokumentacji -
w projektach budowlanych i wykonawczych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych a także przedmiarach robót stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji, podano jako przykładowe i w celu uniknięcia jakiejkolwiek nieuczciwej konkurencji dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.33.00-2, 45.23.32.51-3, 45.23.32.22-1, 45.22.33.00-9, 45.23.24.52-5, 45.11.27.10-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.07.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 13000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy zł 00/100). 1.Wadium może być wniesione: 1.w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, ul. Bałtycka 8A Nr rachunku: ING Bank Śląski S.A. o/Chorzów Nr 72 1050 1243 1000 0010 0000 3770 Uwaga: za datę wniesienia wadium w tej formie uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.w gwarancjach bankowych, 4.w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Uwaga: wadium wnoszone w postaci niepieniężnej (oryginały) należy zdeponować w Dziale Księgowości tut. Zarządu Ulic. 2.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zachodzi przewidziana przepisami prawa zamówień publicznych podstawa do zatrzymania wadium przez Zamawiającego. 2a Gwarancja (poręczenie) nie może przewidywać żadnych dodatkowych warunków formalnych, od których uzależniona byłaby wypłata sumy gwarancyjnej (poręczonej), a w szczególności nie może zawierać postanowień przewidujących obowiązki Zamawiającego do: -przedstawienia bankowego potwierdzenia podpisu lub wzoru podpisu osoby podpisującej wezwanie do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej); -złożenia wezwania do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej) za pośrednictwem banku lub innego podmiotu; -przedstawienia jakichkolwiek innych dokumentów, w tym w szczególności korespondencji z Wykonawcą lub dokumentów potwierdzających niewywiązanie się z obowiązków przez Wykonawcę. 3.Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wniesione przez niego w pieniądzu wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych . 5.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt.4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.1 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 9.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 9.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien posiadać doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty w sposób należyty oraz wskazujących, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wraz z załączeniem dowodów dla niżej wymaganych ilości zrealizowanych robót budowlanych: 1. co najmniej 2 roboty budowlane potwierdzone dowodami, w ramach których wykonano nawierzchnie z mieszanki mineralno asfaltowej o powierzchni minimum 900 m2 każda.,
2.co najmniej 2 roboty budowlane potwierdzone dowodami, w ramach
których wykonano nawierzchnie z kostki brukowej o powierzchni minimum 200 m2 każda.

Uwaga: Zamawiający uzna za spełnienie wymaganego warunku dla jednej roboty budowlanej, w ramach której wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno asfaltowej o powierzchni minimum 900 m2 i nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni minimum 200 m2.
Dowodami, o których mowa powyżej, w przypadku zamówień na roboty budowlane są: poświadczenia lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 7.3.1 SIWZ, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku , Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunek określony powyżej spełniają łącznie. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 i 7 SIWZ zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca powinien dysponować co najmniej następującym sprzętem: - koparko-ładowarką - minimalna ilość 2 szt.;- samochodem skrzyniowym lub samowyładowczym - minimalna ilość 2 szt.;- walcem statycznym samojezdnym - minimalna ilość 1 szt.; - walcem wibracyjnym samojezdnym - minimalna ilość 1 szt.;- zagęszczarką- minimalna ilość 1 szt.;- szczotką mechaniczną lub zamiatarką uliczną - minimalna ilość 1 szt.;- skrapiarką do bitumu - minimalna ilość 1 szt.;- rozkładarką mas bitumicznych - minimalna ilość 1 szt.; - pilarką spalinową - minimalna ilość 1 szt.;- frezem do pniaków - minimalna ilość 1 szt.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunek określony powyżej spełniają łącznie. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 i 7 SIWZ zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi dysponować następującymi osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje i posiadający odpowiednie uprawnienia wykonawcze:
- kierownik budowy - 1 osoba - uprawnienia budowlane w specjalności
drogowej bez ograniczeń lub równoważne.
Uwaga: Zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie
przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy - Prawo budowlane
oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie , określone w Art. 12 ust.1 ustawy - Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008r.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunek określony powyżej spełniają łącznie. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 i 7 SIWZ zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a)Wykonawca winien dysponować własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu) lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000,00 zł b)Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 200 000,00 zł . Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: warunek określony w pkt. a spełniają łącznie, 2. warunek określony w pkt. b spełniają łącznie. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 i 7 SIWZ zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Przeliczenie wartości robót budowlanych, usług oraz innych wartości zawartych w ofercie, podanych w innych walutach niż PLN nastąpi wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycieNa podstawie § 1.4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r. poz. 231), Zamawiający określa, że :
- wykaz winien obejmować roboty budowlane wykonane we wskazanym wyżej okresie, dotyczące remontów nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych, nawierzchni z kostki brukowej,
- wykonawca winien załączyć dowody należytego wykonania w odniesieniu do takiej ilości wymaganych robót budowlanych aby spełnić wymagania określone w pkt. 6.2.1 lit.c niniejszej SIWZ.;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony Formularz Ofertowy (załącznik Nr 1); 2. dokument wpłaty wadium (kopie przelewu na rachunek bankowy, gwarancji itp.); 3. wypełnione załączniki Nr 2,3,4; 4. wypełnione wzory oświadczeń załączonych do SIWZ; 5. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6. W przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawiony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z: § 1 ust. 9 - Zamawiający, w przypadku zmiany dokumentacji projektowej, zastrzega sobie prawo do bezwarunkowego ograniczenia zakresu przedmiotu umowy. Strony zawrą stosowny aneks do Umowy określający kwotę, o jaką zostanie zmniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, określone w postanowieniu §3, wskutek ograniczenia zakresu rzeczowego Umowy. Zgodnie z §2 ust.4 - Zmiana terminów nastąpić może w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jeżeli okoliczności te będą miały wpływ na dotrzymanie umówionych terminów. W przypadku zaistnienia tego rodzaju utrudnień termin realizacji robót może zostać przedłużony jedynie o potwierdzoną przez Zamawiającego ilość dni, w których prowadzenie prac nie było możliwe. Zgodnie z §11 ust.1- Strony dopuszczają następujące zmiany niniejszej umowy : a)w sytuacjach, w których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu prac; b)zmiany osób odpowiedzialnych za realizację niniejszego zamówienia po stronie Wykonawcy spełniające warunki udziału w postępowaniu jak również po stronie Zamawiającego. § 11 ust.2.- Każda zmiana winna być dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mzuim.chorzow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wniosek Wykonawcy zostanie przesłana nieodpłatnie..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2014 godzina 08:45, miejsce: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8A - sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 15.03.2014.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne