Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, prowadzących rodzinne domy...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
06-02-2014
Numer ogłoszenia
28824/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-01-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-440 Łódź
Ulica
ul. Piotrkowska 149
Email
sekretariat@mops.lodz.pl

Szczegóły

Łódź: Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego
Numer ogłoszenia: 28824 - 2014; data zamieszczenia: 24.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi , ul. Piotrkowska 149, 90-440 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6324034, faks 0-42 6324130.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego.
2.Ilość osób: 20 osób, które zadeklarowały chęć prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej (tj. 2 grupy, każda licząca od 8 do 12 osób).
3.Program szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego na podstawie programu zatwierdzonego, w drodze decyzji, przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4.Organizacja szkolenia.
Usługa szkoleniowa winna być przeprowadzona na terenie Miasta Łodzi i obejmować:
1) zapewnienie kadry trenerskiej - certyfikowani trenerzy mający kwalifikacje do prowadzeniu szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego.
2) zapewnienie sal wykładowych adekwatnych do wielkości grupy wraz ze sprzętem i materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia szkolenia (np. rzutnik, ekran, flipchart) oraz warunków pracy zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zaplecza sanitarnego i higienicznego oraz środków czystości,
3) przygotowanie i druk materiałów dydaktycznych (dla każdego uczestnika szkolenia: ramowy program szkolenia i materiały szkoleniowe zbindowane lub w inny trwały sposób połączone),
4) przygotowanie w terminie 3 dni od podpisania umowy harmonogramu szkolenia zawierającego w szczególności rozbicie na poszczególne dni, godziny oraz bloki tematyczne wraz z podaniem nazwisk osób prowadzących poszczególne zajęcia,
5) przygotowanie oraz druk dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia,
6) bezpłatny catering w postaci serwisu kawowego (kawa, śmietanka lub mleko do kawy, herbata, cukier, trzy rodzaje ciastek, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe),
7) przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej na zakończenie zajęć (wzór musi być zaakceptowany przez zamawiającego), opracowanie wyników ewaluacji i przekazanie ich wraz z ankietami w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia zamawiającemu,
8) zapewnienie warunków szkolenia zgodnych z przepisami bhp i higieny pracy,
9) zapewnienie pomieszczenia do spożycia posiłku w higienicznych warunkach,
pomieszczenie to będzie wyposażone w stoliki i krzesła i będzie się znajdowało w tym
samym budynku co sale szkoleniowe,
10) prowadzenie i przechowywanie do dnia 31.12.2019 r. następującej dokumentacji z przebiegu szkolenia:
a) programu nauczania,
b) dziennika zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, uwzględniających podpisy uczestników szkolenia, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, ewidencję odbioru wydanych uczestnikom materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych,
c) rejestru wydawanych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia,
11) kserokopie dokumentów o których mowa w ppkt. 10, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia ukończenia szkolenia.
5.Wykonawca jest zobowiązany do podania w formularzu oferty dokładnego adresu realizacji szkolenia.
6.Zamawiający wymaga, aby szkolenie przeprowadzone było w salach na terenie Miasta Łodzi z dogodnym dojazdem środkami komunikacji miejskiej oraz nie dopuszcza sal szkoleniowych usytuowanych w piwnicach i suterenach.
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jednostki szkoleniowej w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych w trakcie szkolenia, a także prawo do wizytacji zajęć edukacyjnych w trakcie trwania szkolenia.
8.Zamawiający wymaga, zawarcia przez Wykonawcę na rzecz uczestników szkolenia, na czas jego trwania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia.
9.Czas realizacji szkolenia.
Zamawiający wymaga, aby liczba godzin była zgodna z programem szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego, zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (godzina lekcyjna to 45 minut, przerw na posiłek nie wlicza się do czasu trwania zajęć).
10. Godziny i dni, w których mają być przeprowadzone zajęcia dla każdej z grup, zleceniobiorca ustala wspólnie z uczestnikami szkolenia z uwzględnieniem ich potrzeb.
11. W przypadku rezygnacji uczestnika szkolenia, Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, będzie miał prawo na jego miejsce skierować inną osobę. Sytuacja ta nie będzie powodowała żadnych roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
12. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach zleceniobiorca zobowiązany jest umożliwić uczestnikowi uzupełnienie wiedzy poprzez zorganizowanie zajęć indywidualnych (należy to potwierdzić odrębną listą obecności).
13.Podstawą przyjęcia na szkolenie będzie imienna lista osób skierowanych na zajęcia przez Zamawiającego
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
15. Wynagrodzenie faktyczne Wykonawcy stanowić będzie iloczyn ceny za przeszkolenie jednej osoby, która ukończyła szkolenie.
16. Cena za przeszkolenie jednej osoby, podana przez Wykonawcę, obowiązywać będzie przez cały okres obowiązywania umowy i nie ulegnie podwyższeniu.
17. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu szkolenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego do jego siedziby tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Piotrkowska 149.
18. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
19. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy, bez prawa do wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 15.
20. Wykonawca zobowiązany będzie do poddania się kontroli realizacji umowy przez Zamawiającego i udzielenia ewentualnych wyjaśnień w wyznaczonym przez niego terminie.
21. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę . Oferty Wykonawcy, który złoży więcej niż
jedną ofertę, zostaną uznane za niezgodne z ustawą i odrzucone.
22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
23. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
24. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
25. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.
26. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
27. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art.
67 ust.1 pkt. 6.
28. Wymagania stawiane Wykonawcy:
28.1.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
28.2.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
28.3.Określenie przez Wykonawcę numerów telefonów kontaktowych, numerów faksu i adresu poczty elektronicznej oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
28.4.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 2 certyfikowanymi trenerami mającymi kwalifikacje do prowadzeniu szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego osobą
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10.000,- zł (dziesięć tysięcy
złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy załączyć numer decyzji wydanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zatwierdzającej program szkolenia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczejIII.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uml.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łodzi ul. Piotrkowska 149, 90 - 440 Łódź.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łodzi ul. Piotrkowska 149, 90 - 440 Łódź.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne