Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
PRO-BUD System Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 7B, 57-100 Strzelin kraj/woj. dolnośląskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania p.n.: Remont kładki na wysokości osiedla Pogodnego w Dzierżoniowie.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-02-2014
Numer ogłoszenia
19317/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
30-01-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-200 Dzierżoniów
Ulica
Rynek 1
Email
josak@um.dzierzoniow.pl

Szczegóły

Dzierżoniów: Wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania
p.n.: Remont kładki na wysokości osiedla Pogodnego
w Dzierżoniowie.
Numer ogłoszenia: 19317 - 2014; data zamieszczenia: 30.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Dzierżoniów , Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, tel. 74 6450800, faks 74 6450801.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzierzoniow.plAdres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania
p.n.: Remont kładki na wysokości osiedla Pogodnego
w Dzierżoniowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu kładki pomiędzy ul. Nowowiejską a ul. Brzegową w ramach realizacji zadania
p.n.: Remont kładki na wysokości osiedla Pogodnego w Dzierżoniowie.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje roboty dotyczące:
1)demontażu istniejącej płyty pomostowej i balustrad,
2)wykonania nowej żelbetowej płyty pomostowej,
3)wymiany dwóch dźwigarów stalowych,
4)wykonania nowej nawierzchni,
5)wykonania i montażu nowych balustrad,
6)wykonania powłok antykorozyjnych na elementach stalowych,
7)naprawy kamiennych przyczółków i ceglanego filara,
8)wykonania warstwy hydrofobowej na elementach ceglanych,
9)dostosowania istniejących dojść do nowej nawierzchni kładki.
3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy zakres robót określają:
a) projekt budowlany remontu kładki dla pieszych nad rzeką Piława w km 28+630 pomiędzy
ul. Brzegową a ul. Nowowiejską na wysokości osiedla Pogodnego,
b) projekt wykonawczy remontu kładki dla pieszych nad rzeką Piława pomiędzy
ul. Brzegową a ul. Nowowiejską na wysokości osiedla Pogodnego w Dzierżoniowie,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) projekt organizacji ruchu na czas remontu kładki dla pieszych nad rzeką Piława pomiędzy ul. Brzegową a ul. Nowowiejską na wysokości osiedla Pogodnego.
4. Wykonawca, oprócz obowiązków wynikających z pkt 1, zobowiązuje się do:
1)przejęcia terenu budowy, jego zabezpieczenia i należytego utrzymania,
2)organizacji zaplecza budowy oraz pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla pracowników,
3)zapewnienia dostawy niezbędnych mediów do realizacji robót i opłatę za ich dostawę,
4)niezwłocznego wyczyszczenia nawierzchni przyległych dróg w przypadku nawożenia błota
z terenu budowy na kołach maszyn, samochodów i innych urządzeń technicznych,
5)uporządkowania terenu budowy, terenu przyległego jak również koryta rzeki po zakończeniu robót,
6)wywozu materiału i gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów (w Bielawie około 6km od Dzierżoniowa) i poniesienia kosztów składowania,
7)wywozu asfaltobetonu z rozbiórki i jego utylizacji w Wałbrzychu,
8)wykonania badań i pomiarów w czasie wykonywania robót budowlanych oraz badań odbiorczych zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych niezbędnych przy składaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie,
9)wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
10)przedłożenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczenia, że będzie prowadził ewidencję wytwarzanych odpadów i będzie gospodarował nimi z godnie z ustawą o odpadach D.U z 2013 poz. 21 z póź. zm.
11)dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o przeszkoleniu w zakresie BHP na stanowisku pracy pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót związanych
z realizacją przedmiotowego zamówienia w terminie 30 dni od daty przekazania placu budowy,
12)przekazania Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu obowiązku kierownika budowy przez kierownika budowy w dniu podpisania umowy,
13)uczestnictwa kierownika budowy w cotygodniowych radach budowy, na których m.in. będzie kontrolowane stosowania wymogów związanych z ochroną środowiska i BHP; informujemy, że Urząd wdrożył m.in. normę środowiskową PN-EN-ISO 14001:2005 oraz BHP PN-N-18001:2004.
14)wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu.
15)pocięcia zdemontowanych elementów stalowych ich załadunku, rozładunku i
wywozu na wskazane przez Zamawiającego składowisko złomu w
Dzierżoniowie. Pozyskane ze sprzedaży złomu pieniądze zostaną przekazane
bezpośrednio dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

W przypadku, gdy w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów
i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie
z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z innymi materiałami i urządzeniami równoważnymi, a za ofertę równoważną Zamawiający uzna przyjęcie parametrów technicznych pod warunkiem, że materiały i urządzenia oferowane przez Wykonawcę jako równoważne spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, projektach budowlanych
i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zamawiający informuje, że podane w projektach budowlanych konkretne propozycje materiałów
i urządzeń mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.00-3, 45.11.10.00-8, 45.23.31.20-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.08.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykazać w załączniku nr 4 do SIWZ roboty budowlane wykonane
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz załączyć dowody dotyczące wykonania min. 2 robót w zakresie budowy, przebudowy, remontu mostów, wiaduktów kładek lub estakad, o długości całkowitej budowli minimum 15 m każda z robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykazać w załączniku nr 5 do SIWZ osobę, która będzie uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności mostowej
wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą
oraz
złożenie oświadczenia, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia - poprzez wypełnienie i podpisanie załącznika
nr 5 do SIWZ.
Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) W zakresie terminu i wynagrodzenia:
a) w przypadku błędów lub braków projektowych (z winy projektanta lub nie) jest konieczna zmiana technologii wykonania robót budowlanych bądź wykonania zamówień dodatkowych warunkujących wykonanie zamówienia podstawowego, by obiekt mógł spełniać swoje przeznaczenie,
b) z powodu działania okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewiedzieć
z pewnością w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które
to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
2) W przypadku wystąpienia robót zamiennych, zaakceptowanych przez Zamawiającego, dopuszcza się zmianę umowy w zakresie terminu wykonania, wynagrodzenia w sytuacji gdy wystąpi:
a) podniesienie bezpieczeństwa,
b) materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub konieczności zastąpienia innymi,
c) w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,
d) w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa mająca wpływ na opisany przedmiot zamówienia.
3) W zakresie terminu - w przypadku złożenia odwołania przez Wykonawców jeżeli konieczna jest zmiana terminu wykonania zamówienia.
4) w przypadku wystąpienia z wnioskiem Wykonawcy w sprawie zlecenia części robót w ramach podwykonawstwa, gdy nie były one określone w Jego ofercie,
w tym zakresie wymagana jest zgoda Zamawiającego zgodnie z zapisami projektu umowy. Wprowadzenie podwykonawcy nie ma wpływu na zmianę terminu
i wynagrodzenia wykonawcy.

O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie. Strony z powodów, jakie mogą wpływać
na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.dzierzoniow.pl/#Z2V0Q29udGVudHMoOTYyOSwxLDAp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamawiającego.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Dzierżoniów, ul Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko A - Informacja.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne