Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
P.H. HAS-MED Małgorzata Janusz - Radomska, ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała kraj/woj. śląskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa sprzętu do sterylizacji i dezynfekcji stanowiącego wyposażenie pracowni kosmetycznej dla kształcenia na kierunku kosmetologia w Instytucie...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-02-2014
Numer ogłoszenia
35062/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
30-01-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-402 Płock
Ulica
Pl. Dąbrowskiego 2
Email
zamowienia@pwszplock.pl

Szczegóły

Płock: Dostawa sprzętu do sterylizacji i dezynfekcji stanowiącego wyposażenie pracowni kosmetycznej dla kształcenia na kierunku kosmetologia w Instytucie Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku.
Numer ogłoszenia: 35062 - 2014; data zamieszczenia: 30.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku , Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 3665400, faks 24 3665421.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwszplock.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu do sterylizacji i dezynfekcji stanowiącego wyposażenie pracowni kosmetycznej dla kształcenia na kierunku kosmetologia w Instytucie Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do sterylizacji i dezynfekcji stanowiącego wyposażenie pracowni kosmetycznej dla kształcenia na kierunku kosmetologia w Instytucie Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku.
STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA
1.Myjka ultradźwiękowa 1sztuka
Myjka ultradźwiękowa do dezynfekcji akcesoriów kosmetycznych (głowic do mikrodermabrazji, frezów itp.). Cyfrowy wyświetlacz. Zbiornik ze stali nierdzewnej. Licznik czasu powinien obejmować minimum 5 cykli: 90s, 180s, 280s, 380s, 480s.
2. Sterylizator kulkowy 1 sztuka
Urządzenie elektroniczne służące do szybkiej sterylizacji cążek i innych metalowych narzędzi oraz elementów. Urządzenie powinno zawierać kulki do sterylizacji. Urządzenie powinno mieć minimum roczną gwarancję.
Zamawiający oczekuje, aby urządzenie posiadało dane techniczne zbliżone do:
- temp sterylizacji 250 st.,
- 230V,
- 50/60Hz,
- moc 100w,
3. Kulki do sterylizacji 3 kpl
4. Pojemnik na odpady medyczne 0,7 l 8 sztuk
Pojemnik na odpady medyczne, wykonany z tworzywa sztucznego, przeznaczony do gromadzenia i zniszczenia zużytych materiałów medycznych (waciki, igły, środki opatrunkowe, kompresy itp.).
5. Sterylizator narzędzi wanienka 2 sztuki
Pojemnik do sterylizacji drobnych narzędzi, głowic do mikrodermabrazji, pilników itp.
Zamawiający oczekuje, żeby dostarczono urządzenie w kolorze białym.
Zamawiający oczekuje, żeby wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) urządzenia były zbliżone do:
-długość 22 cm (20,5 cm)
-szerokość 11 cm (9cm)
-wysokość 7,5 cm (5cm)
6.Sterylizator szklany 2 sztuki
Sterylizator szklany do dezynfekcji , z koszyczkiem ułatwiającym wyciąganie dezynfekowanych przedmiotów.
7. Urządzenie do sterylizacji AUTOKLAW - 1 sztuka
Zamawiający oczekuje dostarczenia urządzenia posiadającego minimum 17 programów :
- Nagła potrzeba, nagły wypadek.
- Stałe.
- Wgłębienia.
- Porowate narzędzia.
- Zakrwawienia.
- Stałe.
- Wgłębienia.
- Porowate narzędzia.
- Guma.
- Szkło.
- Bawełniane ręczniki.
- Ustawienia specjalne (użytkownika)
- Spirale
- Program testowy
- Ustawienia godziny
- Program fabryczny
- Włączenie lub wyłączenie zintegrowanej drukarki.
Urządzenie powinno mieć nie mniej niż pojemność 18 l pojemności, zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej), minimum 3 tacki (półki),rączkę do wyjmowania tacek, wymienny filtr do brudnej wody, wężyk do spuszczania i nalewania wody, rolkę papieru do drukarki. Urządzenie powinno posiadać funkcję drukarki - drukującą informacje o ostatniej wykonanej sterylizacji oraz możliwość sterylizacji narzędzi pakowanych w rękawy. Posiadać certyfikat CE i EC Directive 93/42 EEC.
Oczekiwane dane techniczne (lub zbliżone):
- napięcie 220-230 V / 50-60 Hz
- bezpieczniki 10A
- moc 1500 W
- pojemność 18 l
- klasa B
- maksymalna temperatura 134 st.C
- maksymalne ciśnienie 2,4 bar
- pobór wody na jeden cykl sterylizacji 0,16 l min, 0,18 l max
- wymiary urządzenia szer. 50 x dł. 45 x wys. 40 cm
8.Torebki - rękaw do sterylizacji rolka 10CM x 200M - 4 sztuki
Rękaw do sterylizacji płaski do sterylizacji narzędzi parą wodną pod ciśnieniem.
9.Lampa Wooda 1 sztuka
Z instrukcją w języku Polskim, z wytrzymałym pokrowcem/etui, minimum roczną gwarancją
Oczekiwane dane techniczne (lub zbliżone):
4 świetlówki UV o łącznej mocy 15W,
osłona zaciemniająca na twarz,
instrukcja w języku Polskim,
wymiary 290 x 170 x 50 mm,
wymiary lupy 97 x 48 mm,
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:
-opisów technicznych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.02.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
5.Inne dokumenty
1)Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
2)Formularz cenowy - Załącznik nr 2
3)Pełnomocnictwo oryginał lub kopia poświadczona notarialnie osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
4)W przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone liderowi patrz Rozdział III pkt 9.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
a)modelu oferowanego sprzętu z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model jest niedostępny na rynku i można go zastąpić modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany, lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę taką jaka wynika z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
b)w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty;
c)w przypadku zmiany danych podmiotowych wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.);
d)w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla zamawiającego;
e)w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT nastąpi zmiana cen proporcjonalnie do zmiany stawki VAT, tak w przypadku podwyżki jak i obniżki. Zmiana cen wymaga udokumentowania przez wykonawcę i każdorazowo wyrażonej zgody przez zamawiającego w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwszplock.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, pok.127.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2014 godzina 09:45, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, Sekretariat Kanclerza, pok.202.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
w zakresie przedmiotu zamówienia:
-dr n.med. Agnieszka Andrearczyk-Woźniakowska - Instytut Nauk o Zdrowiu, tel. 668 773 443 w godz. pracy Uczelni w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,
-mgr Magdalena Kalota - Sekcja Zamówień Publicznych i Umów, tel. 24 366-54-00 wew. 240 w godz. pracy Uczelni w zakresie proceduralnym i formalnym.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne