Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ I SANITARIATÓW W OBIEKTACH ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
42124/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-02-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
40-055 Katowice
Ulica
ul. Poniatowskiego 15
Email
dzp@sum.edu.pl

Szczegóły

Katowice: ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ I SANITARIATÓW W OBIEKTACH ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH.
Numer ogłoszenia: 42124 - 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 443818 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2083547, faks 032 2083568.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ I SANITARIATÓW W OBIEKTACH ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót remontowych pomieszczeń i sanitariatów w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.45.30.00-7, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Kompleksowy remont sanitariatów (budynku C-3, piętro I, II, III, V oraz C-1, piętro III) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Ligocie, ul. Medyków 18.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.P.U.H. AXPAL Mariola Mrowiec, Roczyny, ul. Zarzeczna 50 A, 34-120 Andrychów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 104750,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 93701,55
Oferta z najniższą ceną: 93701,55 / Oferta z najwyższą ceną: 128697,06
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Remont pomieszczeń nr 6 i 11 w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Zakładów Teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ligocie ul. Medyków 18
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.P.U.H. AXPAL Mariola Mrowiec, Roczyny, ul. Zarzeczna 50 A, 34-120 Andrychów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 36287,63
Oferta z najniższą ceną: 34881,10 / Oferta z najwyższą ceną: 55042,42
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne