Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa rolet wraz z montażem w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
45102/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-02-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-233 Gdańsk
Ulica
ul. Narutowicza 11/12
Email
dzp@pg.gda.pl

Szczegóły

Gdańsk: Dostawa rolet wraz z montażem w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej
Numer ogłoszenia: 45102 - 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 505878 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, faks +48 58 347 29 13.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa rolet wraz z montażem w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rolet wraz z montażem dla Regionalnej Biblioteki Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.
2. Zakres dostawy (maksymalne wymiary rolet: szer. X wys.):
a. 1210 mm x 900 mm - 2 szt.
b. 960 mm x 2000 mm - 6 szt.
c. 960 mm x 900 mm - 6 szt.
d. 900 mm x 1900 mm - 2 szt.
e. 900 mm x 900 mm - 2 szt.
3. Materiał przeznaczony do wykonania rolet:
1) Rolety a:
tkanina poliester, gramatura: powyżej 160 g/m2, kolor w jasnych odcieniach
2) Rolety b,c,d,e:
tkanina poliester gumowana, gramatura: powyżej 170 g/m2, kolor w jasnych odcieniach - dająca 100% zaciemnienia
4. Sposób montażu:
a. Wszystkie rolety mają być zamontowane w kasecie z prowadnicami.
b. Zastosowane kasety i prowadnice muszą minimalizować prześwity, kaseta powinna być wykonana z PCV w kolorze białym, z automatyczną blokadą i chronić materiał przed zabrudzeniem.
c. Sterowanie roletami - manualne za pomocą łańcuszka koralikowego.
d. Długość łańcuszków sterujących musi zapewniać możliwość swobodnego sterowania i być dopasowana do wielkości okien.
e. Wysokość otworów okiennych dla rolet b,c,d,e - ok. 305 cm
f. Rolety c,e znajdują się w górnej części otworu okiennego
g. Rolety b,d znajdują się w dolnej części otworu okiennego

5. Podane w punkcie 2 wymiary są orientacyjnymi maksymalnymi wymiarami rolet - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dokładnego pomiaru okien w celu przedstawienia dokładnej oferty cenowej i zapewnienia prawidłowego montażu.
6. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
7. Rolety muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z tegorocznej (2013r.) produkcji i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.
8. Zastosowane do wykonania rolet tkaniny muszą posiadać atest higieniczny oraz wyróżniać się dobrą stabilnością wymiarów (muszą być odporne na deformację w wyniku działania promieniowania słonecznego) oraz posiadać wysoki współczynnik trwałości kolorów.
9. Kolorystyka rolet będzie uzgodniona z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
10. Odbioru przedmiotu zamówienia, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, dokona upoważniony pracownik Zamawiającego.
11. Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia jest zobowiązany do dokonania pomiarów i stosownych ustaleń z Zamawiającym dotyczących realizacji zamówienia (koloru, rodzaju tkaniny, miejsca montażu itp.).
12. Dostawa przedmiotu zamówienia może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Wykonawca winien zawiadomić telefonicznie upoważnionego pracownika Zamawiającego, na co najmniej 2 dni wcześniej o planowanej dostawie rolet.
13. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca.
14. Dostarczony przedmiot umowy nie zostanie odebrany przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia niezgodności ze SIWZ, ofertą lub umową.
15. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą, w tym również dojazdu, transportu ponosi Wykonawca..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.54.10-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Dostawa jest realizowana w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania: 73 664 000 zł..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Produkcji i Montażu Żaluzji Tęcza - Stefan Chyła, ul. Ogólna 61, 82-300 Elbląg, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2690,15 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2425,40
Oferta z najniższą ceną: 2425,40 / Oferta z najwyższą ceną: 4043,27
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne