Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Opracowanie zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jeziorany

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
27001/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-02-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
11-320 Jeziorany
Ulica
Plac Zamkowy 4
Email
um-budownictwo@wp.pl

Szczegóły

Numer ogłoszenia: 27001 - 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 18907 - 2014 data 29.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392748, fax. 089 5392760.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kod CPV- 71.41.00.00-5 2. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie: - zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jeziorany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, określonymi w szczególności w art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.); - prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium; - opracowania ekofizjograficznego; Obszar objęty zmianą Studium wynosi 21 215 ha, w tym: miasto Jeziorany - 341 ha, gmina Jeziorany - 20 874 ha Liczba mieszkańców na terenie objętym zmianą Studium wynosi 8 092, w tym: miasto Jeziorany - 3 343, gmina Jeziorany - 4 749. Szczegółowy zakres czynności określa harmonogram rzeczowo - finansowy, który stanowić będzie załącznik do umowy. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego winno nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: - ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.); - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 poz 1233); - ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Zakres ustaleń planu winien spełniać co najmniej wymagania określone w art. 10 ust.1, 2 i 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do - przygotowywania projektów korespondencji, wykazów i innych dokumentów, których potrzeba wyłoni się w trakcie opracowania projektu planu miejscowego; - przekazywania ich Zamawiającemu. Wykonawca zamówienia odpowiedzialny jest za pozytywne uzgodnienie projektu zmiany Studium przez właściwe organy w zakresie wynikającym z rzetelności realizacji przedmiotu zamówienia. 3.Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany studium: 1. Uchwala Nr XXIII/208/13 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Jeziorany. 2. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 Uchwala Nr XXIII/208/13 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 24 kwietnia 2013 r. 3.Uchwala Nr XXIII/209/13 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jeziorany. 4. Studium dla Miasta i Gminy należy wykonać w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej i papierowej, odrębnie dla miasta i gminy(teren wiejski)...
W ogłoszeniu powinno być: W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kod CPV- 71.41.00.00-5 2. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie: - zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jeziorany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, określonymi w szczególności w art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.); - prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium; - opracowania ekofizjograficznego; Obszar objęty zmianą Studium wynosi 21 215 ha, w tym: miasto Jeziorany - 341 ha, gmina Jeziorany - 20 874 ha Liczba mieszkańców na terenie objętym zmianą Studium wynosi 8 092, w tym: miasto Jeziorany - 3 343, gmina Jeziorany - 4 749. Szczegółowy zakres czynności określa harmonogram rzeczowo - finansowy, który stanowić będzie załącznik do umowy. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego winno nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: - ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.); - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 poz 1233); - ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Zakres ustaleń planu winien spełniać co najmniej wymagania określone w art. 10 ust.1, 2 i 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do - przygotowywania projektów korespondencji, wykazów i innych dokumentów, których potrzeba wyłoni się w trakcie opracowania projektu planu miejscowego; - przekazywania ich Zamawiającemu. Wykonawca zamówienia odpowiedzialny jest za pozytywne uzgodnienie projektu zmiany Studium przez właściwe organy w zakresie wynikającym z rzetelności realizacji przedmiotu zamówienia. 3.Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany studium: 1. Uchwala Nr XXIII/208/13 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Jeziorany. 2. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 Uchwala Nr XXIII/208/13 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 24 kwietnia 2013 r. 3.Uchwala Nr XXIII/209/13 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jeziorany. 4. Studium dla Miasta i Gminy należy wykonać w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej i papierowej, odrębnie dla miasta i gminy(teren wiejski).
5. Uzupełnienie przedmiotu zamówienia 1 - zał. nr 12 do siwz.
6. Uzupełnienie przedmiotu zamówienia 2 - zał. nr 13 do siwz..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmianę terminu wykonania umowy dopuszcza się: - na skutek zmiany przepisów prawnych, które regulują tryb i sposób opracowanie miejscowego planu, będzie wymagane sporządzenie dodatkowych dokumentów (opracowań), niezbędnych do uchwalenia miejscowego planu; - zamawiający lub inne uczestniczące w procedurze planu organy i nie związane z Wykonawcą podmioty, spowodują zwłokę w realizacji zamówienia, termin realizacji poszczególnych etapów zamówienia może zostać wydłużony na podstawie stosownego aneksu do umowy. 2.Zmianę ceny w zakresie podatku VAT dopuszcza się: - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez Ustawodawcę..
W ogłoszeniu powinno być: IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmianę terminu wykonania umowy dopuszcza się: - na skutek zmiany przepisów prawnych, które regulują tryb i sposób opracowanie miejscowego planu, będzie wymagane sporządzenie dodatkowych dokumentów (opracowań), niezbędnych do uchwalenia miejscowego planu; - zamawiający lub inne uczestniczące w procedurze planu organy i nie związane z Wykonawcą podmioty, spowodują zwłokę w realizacji zamówienia, termin realizacji poszczególnych etapów zamówienia może zostać wydłużony na podstawie stosownego aneksu do umowy. 2.Zmianę ceny w zakresie podatku VAT dopuszcza się: - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez Ustawodawcę.
3. Zamiany umowy wymagają formy aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Projekt umowy w zał. nr 11 do siwz..


drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne