Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Realizacja zadań lekarza kierującego obejmujących planowanie, organizowanie i koordynowanie.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
59766/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-02-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
33-300 Nowy Sącz
Ulica
ul. Młyńska 10
Email
sns@pro.onet.pl

Szczegóły

Nowy Sącz: Realizacja zadań lekarza kierującego obejmujących planowanie, organizowanie i koordynowanie.
Numer ogłoszenia: 59766 - 2014; data zamieszczenia: 20.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 32976 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel. (018) 44388-77; 443-66-35, faks (018) 4438540; 443-86-01.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja zadań lekarza kierującego obejmujących planowanie, organizowanie i koordynowanie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie 1 - realizacja zadań lekarza kierującego oddziałem onkologii klinicznej obejmujących planowanie, organizowanie i koordynowanie działalności oddziału.
Zadanie 2 - realizacja zadań lekarza kierującego oddziałem chirurgii onkologicznej obejmujących planowanie, organizowanie i koordynowanie działalności oddziału.

Szczegółowy opis, ilość i wymagania co do przedmiotu zamówienia zawarte są w SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zadanie 1 - realizacja zadań lekarza kierującego oddziałem onkologii klinicznej obejmujących planowanie, organizowanie i koordynowanie działalności oddziału.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Specjalistyczny Gabinet Lekarski, lek. Robert Bakalarz
ul. Czarnieckiego 52, 25-136 Kielce, ul. Czarnieckiego 52, 25-136 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20000,00
Oferta z najniższą ceną: 20000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20000,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne