Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa budynku Hali Targowej w Lubartowie

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-03-2014
Numer ogłoszenia
39039/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-02-2014

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
21-100 Lubartów
Ulica
ul. Jana Pawła II 12
Email
bzp@um.lubartow.pl

Szczegóły

Lubartów: Przebudowa budynku Hali Targowej w Lubartowie
Numer ogłoszenia: 39039 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Lubartów , ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 81 8552273, faks 81 8552016.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubartow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Hali Targowej w Lubartowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest jednoczesna realizacja dwóch zadań tj. Rewitalizacji centrum Miasta Lubartowa - zagospodarowanie Rynku II - remont elewacji i dachu hali targowej wraz z przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby biura doradztwa zawodowego realizowanej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 oraz Przebudowy budynku Hali Targowej i jej adaptacji na potrzeby Lubartowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Rynek II 1, obejmujących w szczególności następujący zakres robót:
1. likwidację nadbudówki pełniącej funkcję wentylatorni kina, polegającą na rozebraniu nadbudówki wentylatorni kina, która zlokalizowana jest częściowo na budynku znajdującym się na działce nr 541/3 a częściowo na działce nr 541/4 oraz uzupełnienie połaci dachu po wyburzonej wentylatorni;
2. remont elewacji i wymiana pokrycia dachowego w następującym zakresie:
2.1. wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na dachówkę betonową,
2.2. wzmocnienie stropu kleina nad I piętrem,
2.3. wymiana ocieplenia stropu z wymieszanych trocin z wapnem na wełnę mineralną,
2.4. odbicie starych tynków i wykonanie nowych tynków ( w tym do wys. 3,50m tynków renowacyjnych),
2.5. wykucie zamurowanych otworów okiennych I piętra wraz z wykonaniem i wstawieniem stolarki okiennej,
2.5. wymiana witryn okiennych i drzwiowych na parterze budynku (w części renowacja stolarki),
2.6. montaż czerpni i wyrzutni wentylacyjnych w połaci dachu,
2.7. wymiana instalacji odgromowej na budynku, remont kominów.
Zadanie opisane w pkt 2. jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013;
3. przebudowę Hali Targowej i jej adaptację na potrzeby Lubartowskiego Ośrodka Kultury w Lubartowie przy ul. Rynek II 1 w następującym zakresie:
3.1. odbicie i wykonanie tynków renowacyjnych w piwnicy budynku (w tym w części tynków akustycznych),
3.2. rozbiórka istniejących posadzek wraz z usunięciem gruzu, ich wywozem i utylizacją (celem uzyskania wymaganych wysokości pomieszczeń),
3.3. rozbiórki i zamurowania ścian;
3.4. wykonanie robót rozbiórkowych: okładziny ścian, podłóg, klatek schodowych, ścianek działowych oraz w części stropów, foteli kinowych i osprzętu,
3.5. wykonanie nowych klatek schodowych oraz stropów,
3.6. wykonanie nowych ścianek działowych murowanych, gipsowo-kartonowych oraz ścianek przeszklonych w ślusarce aluminiowej,
3.7. wykonanie robót malarskich ścian i sufitów;
4. wykonanie instalacji sanitarnych w zakresie: instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o., instalacji ciepła technologicznego dla ogrzewnic central wentylacyjnych, instalacji wentylacji mechanicznej;
5. wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie: zasilenia obiektu linią nn 230/400 V, tablice rozdzielcze RG, RP-1, RP-2, REAV , T-WC, instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230 V ogólnego przeznaczenia, instalacje oświetlenia podstawowego i miejscowego, instalacje oświetlenia awaryjnego, zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji, ochrona przeciwporażeniowa, ochrona przeciwprzepięciowa, instalacje połączeń wyrównawczych miejscowych i głównych, instalacje teletechniczne w zakresie instalacji telefonicznej i internetowej wewnątrz budynku, instalacja odgromowa;
6. dostawę mebli i aranżację wnętrz;
7. dostawę, montaż i uruchomienie systemów audiowizualnych i multimedialnych w zakresie obejmującym: system nagłośnienia, system centralnego sterowania, system kinowy oraz AV.
8. remont lokalu nr 35 w następującym zakresie:
8.1. wykonanie łazienki dla niepełnosprawnych,
8.2. adaptacja pomieszczeń dla potrzeb biura przez wymianę instalacji elektrycznej,
8.3. wymiana stolarki drzwiowej,
8.4. wykonanie nowych posadzek, malowanie ścian i sufitów oraz dostawa wyposażenia.
Zadanie opisane w pkt 8. siwz jest współfinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
Dane techniczne obiektu Hali Targowej:
a) powierzchnia zabudowy 501,17 m2
b) powierzchnia całkowita 1 504,55 m2
c) kubatura 6 656 m3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.50-7, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3, 45.31.73.00-5, 45.31.60.00-5, 45.31.10.00-0, 45.31.43.00-4, 45.31.43.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.73.00-5, 45.31.43.20-0, 45.31.43.10-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 80 000 PL
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wymagane jest wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
1. jednej roboty budowlanej wykonanej w ramach jednej inwestycji o wartości co najmniej 3 000 000 PLN brutto obejmującej budowę, przebudowę lub remont budynku lub budynków użyteczności publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz.1623 z późn. zm.);
2. jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu posadzek z jastrychu polerowanego na powierzchni nie mniejszej niż 400 m2,
3. jednej roboty budowlanej obejmującej wykonanie niezbędnych robót, wyposażenie oraz uruchomienie systemów audiowizualnych i multimedialnych sali widowiskowej, widowiskowo-kinowej lub kinowej o wartości nie mniejszej niż 800 000 brutto PLN,
Każda wykazana robota może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień podpisania Protokołu odbioru robot lub wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wymagane jest wykazanie dysponowania odpowiednio wykwalifikowanym personelem w celu obsadzenia stanowisk:
1. kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności:
a) konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku obywatela innego państwa odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje upoważniające do pełnienia ww. funkcji na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - 1 osoba - Kierownik budowy,
b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku obywatela innego państwa odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje upoważniające do pełnienia ww. funkcji na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - 1 osoba,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku obywatela innego państwa odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje upoważniające do pełnienia ww. funkcji na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - 1 osoba.
2. specjalisty w zakresie elektroakustyki, który posiada:
a) wykształcenie w zakresie akustyki lub elektroakustyki lub inżynierii dźwięku,
b) minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe, w ramach którego w okresie ostatnich 3 lat pełnił funkcję kierownika prac przy realizacji co najmniej 1 zamówienia polegającego na dostawie, uruchomieniu i strojeniu systemu nagłośnienia frontalnego widowni sali o ilości miejsc siedzących minimum 150.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwo w przypadku wykonawców występujących wspólnie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych istotne zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie umowy oraz pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
2. Dopuszcza się zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy,
2) zmiana osób wskazanych do wykonania zamówienia, pod warunkiem, że nowa osoba spełnia warunek określony w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczący kwalifikacji i uprawnień osoby zmienianej oraz zmiana inspektorów nadzoru,
3) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z dokumentacją przetargową,
4) zmiany stawki podatku VAT,
5) konieczność zmiany terminu wykonania umowy z uwagi na :
a) dodatkowe obowiązki związane z wykonywanym przedmiotem zamówienia nałożone na wykonawcę, a wynikające ze zmienionych w trakcie wykonania umowy przepisów ustaw i rozporządzeń,
b) zlecenie robót dodatkowych w rozumieniu art. 67 pzp,
c) warunki atmosferyczne lub nieprzewidziane okoliczności niezależne od stron umowy powodujące przerwę w wykonaniu umowy, przy czym powody tej przerwy muszą być potwierdzone odpowiednim zapisem w dzienniku budowy.
3. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://umlubartow.bip.lubelskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, pok. nr 216.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2014 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, pok. nr 108.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Część zamówienia wskazana w opisie jest realizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: