Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
FBD PRASBET Sp.j. mgr inż. Wojciech Hilger, mgr inz. Mariusz Ziemer, ul. Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz kraj/woj. kujawsko-pomorskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rewitalizacja ulicy Konopnickiej w Karlinie

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-03-2014
Numer ogłoszenia
72348/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
04-03-2014

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
78-230 Karlino
Ulica
Plac Jana Pawła II 6
Email
k.fusiek@karlino.pl

Szczegóły

Karlino: Rewitalizacja ulicy Konopnickiej w Karlinie
Numer ogłoszenia: 72348 - 2014; data zamieszczenia: 04.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Karlino , Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3117273, faks 94 3117410.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.karlino.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja ulicy Konopnickiej w Karlinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, w tym m.in.:

4.3.1 Wykonanie kanalizacji deszczowej, w tym:
wykonanie robót ziemnych,
wykonanie robót montażowych kanalizacji deszczowej,
wykonanie prób szczelności,
4.3.2 Wykonanie instalacji sanitarnych, w tym:
wykonanie robót ziemnych,
wykonanie robót montażowych kanalizacji sanitarnej,
wykonanie prób szczelności,
4.3.3 Wykonanie robót wodociągowych, w tym:
wykonanie robót ziemnych,
wykonanie robót montażowych instalacji wodociągowej,
wykonanie prób szczelności,
4.3.4 Wykonanie robót oświetleniowych, w tym:
wykonanie robót ziemnych,
wykonanie robót montażowych instalacji elektrycznej,
wykonanie szafy oświetleniowej,
dostawa i montaż latarni drogowych,
dostawa i montaż opraw ziemnych,
wykonanie pomiarów elektrycznych,
4.3.5 Wykonanie robót drogowych, w tym:
wykonanie robót w zakresie rozbiórki nawierzchni,
wykonanie konstrukcji i nawierzchni ulicy Konopnickiej,
wykonanie konstrukcji i nawierzchni ścieżek rowerowych,
wykonanie konstrukcji i nawierzchni parkingów,
wykonanie konstrukcji i nawierzchni chodników,
wykonanie konstrukcji i nawierzchni placu zabaw,
wykonanie konstrukcji i nawierzchni zatoki autobusowej,
wykonanie krawężników i obrzeży dla całości zamierzenia,
wykonanie drogi dojazdowej do pompowni,
wykonanie remontu murków oporowych z barierkami ochronnymi przy murku oporowym,
wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z uwzględnieniem zakazu ruchu pojazdów (technologicznych) w obu kierunkach przez czas trwania całej inwestycji od ulicy Białogardzkiej do skrzyżowania z ulicą Żwirki.
4.3.6 Wykonanie zieleni, w tym:
usunięcie warstwy ziemi,
plantowanie ziemi,
rozściełanie ziemi urodzajnej,
wykonanie zabezpieczenia skarp,
wysianie nawozu mineralnego,
wykonanie nawierzchni z trawy w rolce,
rozściełanie kory przy krzewach i kwiatach,
zakup i wysadzenie drzew, krzewów,
4.3.7 Wykonanie fontanny, w tym:
wykonanie wykopu pod fontannę,
wykonanie z podbudowy z gruntu stabilizowanego,
wykonanie podbudowy betonowej,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
wykonanie podbudowy z hydrobetonu,
wykonanie gruntowania pod powłoki hydroizolacyjne,
zakładanie powłoki hydroizolacyjnej,
montaż wsporników do podłóg podniesionych,
montaż płyt chodnikowych na wannie fontanny,
dostawa i montaż technologii fontanny,
wykonanie i montaż figur strażaków,
4.3.8 Wykonanie elementów małej architektury, w tym:
wykonanie i montaż wiaty przystankowej,
wykonanie i montaż wiaty rowerowej,
wykonanie elementów ogrodzenia placu zabaw,
dostawa i montaż stojaka rowerowego,
dostawa i montaż elementów placu zabaw,
wykonanie i montaż tablicy informacyjnej,
wykonanie i montaż ławek parkowych,
wykonanie i montaż koszy na odpady,
wykonanie i montaż donic.
4.3.9 Wykonanie kanalizacji teletechnicznej, w tym:
wykonanie robót ziemnych,
wykonanie robót montażowych,
wykonanie przyłączy do budynków,
dostawa i montaż studzienek rewizyjnych,
wykonanie pomiarów,
4.3.10 Wykonanie stałej organizacji ruchu, w tym:
wykonanie oznakowania poziomego,
wykonanie oznakowania pionowego,
4.3.11 Wykonanie monitoringu, w tym:
wykonanie projektu technicznego monitoringu o parametrach opisanych w załączniku nr 14 i uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikających z przepisów oraz wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu niewymagającego uzyskania pozwolenia na budowę,
wykonanie instalacji zasilającej i internetowej,
dostawa i montaż kamer na słupach zgodnie z załącznikiem nr 14,
wykonanie sprawdzeń i pomiarów.
4.3.12. Wykonanie nagłośnienia fontanny, w tym:
- wykonanie projektu technicznego nagłośnienia fontanny o parametrach opisanych w załączniku nr 13 i uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikających z przepisów oraz wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu niewymagającego uzyskania pozwolenia na budowę, najpóźniej przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę lub przed dokonaniem zgłoszenia budowy projekt techniczny należy uzgodnić z Zamawiającym,
- wykonanie nagłośnienia zgodnie z zatwierdzonym projektem, dostawa i montaż sprzętu m. in.: odtwarzacza CD/MP3, SD/USB, tuner RDS, RS 232, cyfrowego miksera/procesora dźwięku, sterownika wykonawczego do cyfrowego miksera iDR itd., zgodnie z załącznikiem nr 13,
- wykonanie sprawdzeń i pomiarów.

4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących Rozdział III niniejszej SIWZ.
Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych systemów lub producentów to należy taktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia. Jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wskazać, że oferowane dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.14.00-9, 45.33.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.31.23-7, 45.23.10.00-5, 45.21.21.20-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.01.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 70.000 zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
(1) 2 prace polegającą na wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu przepisów Prawo budowlane obejmujących przebudowę, remont lub budowę drogi z nawierzchnią z kostki brukowej o powierzchni min. 1.000 m2

(2) 1 pracę polegającą na wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane obejmujących budowę, przebudowę lub remont oświetlenia drogowego lub parkowego na odcinku o długości co najmniej 200 mb,

(3) 1 pracę polegającą na wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy. Prawo budowlane obejmujących budowę, przebudowę lub remont kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 200 mb.

Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, gdy Wykonawca wykaże, że kilka rodzajów prac określonych w ppkt. (1) - (3) zostało wykonanych w ramach jednej umowy bądź kilku umów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca powinien dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

kierownik budowy -uprawnienia budowlane w specjalności drogowej - w co najmniej ograniczonym zakresie - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia; co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji robót drogowych, jako kierownik budowy lub kierownik robót (w rozumieniu art.12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U.2013.1409 j. t. ze zm. - dalej Prawo Budowlane),
kierownik robót elektrycznych - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót elektrycznych, jako kierownik budowy lub kierownik robót (w rozumieniu art.12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U.2013.1409 j. t. ze zm. - dalej Prawo Budowlane);
kierownik robót sanitarnych - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót sanitarnych, jako kierownik budowy lub kierownik robót (w rozumieniu art.12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U.2013.1409 j. t. ze zm. - dalej Prawo Budowlane).
kierownik robót budowlanych - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno -budowlanej - bez ograniczeń - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót budowlanych, jako kierownik budowy lub kierownik robót (w rozumieniu art.12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U.2013.1409 j. t. ze zm. - dalej Prawo Budowlane)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia:

(1) powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych);

(2) powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) ;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
Do wykazu robót budowlanych należy dołączyć:poświadczenie,
2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1;

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą może zmienić istotne postanowienia umowy o zamówienie publiczne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy możliwość wprowadzenia takich zmian została przewidziana przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców i określone zostały w niej warunki takich zmian. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą może wprowadzić nieistotne zmiany postanowień umowy o zamówienie publiczne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy. Zmiana umowy nastąpi w formie aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.karlino.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: bip.karlino.pl oraz w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Karlinie Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 15.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Karlinie Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 7.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest realizowane w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne