Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zbieranie odpadów z terenu Miasta i Gminy Olkusz w 2014r. w trakcie organizowanych przez Gminę akcji

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
77844/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
10-03-2014

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-300 Olkusz
Ulica
ul. Rynek 1
Email
przetarg@umig.olkusz.pl

Szczegóły

Olkusz: Zbieranie odpadów z terenu Miasta i Gminy Olkusz w 2014r. w trakcie organizowanych przez Gminę akcji
Numer ogłoszenia: 77844 - 2014; data zamieszczenia: 10.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 28025 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Olkusz, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 32 626 01 00 w.311, 626 01 61, faks 32 626 01 03, 626 02 34.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zbieranie odpadów z terenu Miasta i Gminy Olkusz w 2014r. w trakcie organizowanych przez Gminę akcji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zbieranie odpadów z terenu Miasta i Gminy Olkusz w 2014 r. w trakcie organizowanych przez Gminę akcji obejmujące: 1. Likwidację dzikich wysypisk na terenach będących własnością Gminy oraz usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania od posiadaczy odpadów, w stosunku do których gmina prowadzi wykonanie zastępcze (wynikające z ustawy o odpadach), w tym odpadów zawierających azbest - obejmującą: a) zebranie odpadów sprzętem specjalistycznym, b) załadunek i transport odpadów, c) uporządkowanie terenu, z którego zostały zebrane odpady, d) przekazanie odpadów do odzysku i unieszkodliwiania. Szacunkowa ilość odpadów - 57 Mg/rok. Zamawiający zakłada, że w odpadach tych mogą wystąpić odpady zawierające azbest (ok. 7 Mg). 2. Wywóz odpadów zebranych podczas sprzątania Gminy w ramach kampanii Sprzątanie Świata oraz innych akcji sprzątania organizowanych przez szkoły, lokalne społeczności, itp. - obejmujący : a) zebranie worków z odpadami z wyznaczonych miejsc, b) załadunek i transport odpadów, c) przekazanie odpadów do odzysku i unieszkodliwiania. Szacunkowa ilość odpadów - 10 Mg/rok. 3. Wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów na odbieranie odpadów komunalnych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - obejmujący : a) opróżnienie pojemnika na odpady komunalne na wskazanej nieruchomości, z wyznaczoną częstotliwością, b) załadunek i transport odpadów, c) przekazanie odpadów do odzysku i unieszkodliwiania. Szacunkowa ilość odpadów - 20 m3/rok. Przewidywany w w/w zadaniach zakres ilościowy został ustalony jako średnioroczny z lat ubiegłych i nie jest równoznaczny z całkowitą ilością odpadów do usunięcia, która może być inna niż złożono w poszczególnych zadaniach. Za ewentualne niewykonanie przedmiotu zamówienia w zakładanych ilościach nie przysługuje Wykonawcy roszczenie Termin wykonania całego zakresu prac ustala się do 31.12.2014 r. z czego: -zadania opisane w Rozdziale III pkt 1 - od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014r. - okresowo w miarę potrzeb. -zadania opisane w Rozdziale III pkt 2 - od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014r. - okresowo w miarę potrzeb; w przypadku akcji Sprzątanie Świata - wrzesień 2014 r. (dokładny termin zostanie określony po otrzymaniu informacji od organizatorów), -zadania opisane w Rozdziale III pkt 3 - od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014r. - okresowo w miarę potrzeb.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5, 90.51.10.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27777,78 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19950,84
Oferta z najniższą ceną: 19950,84 / Oferta z najwyższą ceną: 25342,20
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne