Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Bieżące utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie Miasta Włodawa w 2014 r

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-03-2014
Numer ogłoszenia
53415/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-03-2014

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
22-200 Włodawa
Ulica
al. J. Piłsudskiego 41
Email
pb@um.wlodawa.pl

Szczegóły

Włodawa: Bieżące utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie Miasta Włodawa w 2014 r
Numer ogłoszenia: 53415 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Włodawy , al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie, tel. (082) 57 21 444, faks (082) 57 22 454.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.wlodawa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie Miasta Włodawa w 2014 r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest
1.1.1 Bieżące utrzymanie ulic i dróg o nawierzchniach ulepszonych;
1.1.2. Bieżące utrzymanie ulic i dróg o nawierzchniach nieulepszonych;
1.1.3. Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynieryjnych;

2. Szczegółowy zakres prac
2.1. Bieżące utrzymanie ulic i dróg o nawierzchniach ulepszonych (zadanie 1.1.1):
a) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi o uziarnieniu 0,8mm lub 0,12mm wytworzonych z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu D50/70 wg PN-S-96025:2000 Nawierzchnie asfaltowe. Głębokość ubytku do 6 cm (300 m2)
Wyszczególnienie robót: zabezpieczenie miejsca robót, wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni piłą tarczową z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie podłoża uszkodzonych miejsc z usunięciem luźnych elementów, skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2, rozścielenie mieszanki mineralno - asfaltowej w jednej lub dwóch warstwach w zależności głębokości uszkodzenia, zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie spoin emulsją asfaltową.

b) Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową - średnia głębokość ubytku do 4 cm (600 m2)
Wyszczególnienie robót: zabezpieczenie miejsca robót, oczyszczenie podłoża, skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2, wypełnienie ubytku kruszywem otoczonym emulsja asfaltową do poziomu otaczającej nawierzchni, posypanie remontowanego miejsca czystym kruszywem, usunięcie pozostałego kruszywa, które nie zostało związane w czasie przejazdu pojazdów po remontowanym miejscu. Sprzęt i materiały użyte do wykonania zadania zapewnia Wykonawca;

c) Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową - rakowiny i spękania (200 m2)
Wyszczególnienie robót: zabezpieczenie miejsca robót, oczyszczenie podłoża, skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2, wypełnienie ubytku kruszywem otoczonym emulsja asfaltową do poziomu otaczającej nawierzchni, posypanie remontowanego miejsca czystym kruszywem, usunięcie pozostałego kruszywa, które nie zostało związane w czasie przejazdu pojazdów po remontowanym miejscu. Sprzęt i materiały użyte do wykonania zadania zapewnia Wykonawca;

d) Naprawa nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo - piaskową. (230 m2)
Wyszczególnienie robót: zabezpieczenie miejsca robót, rozebranie uszkodzonej nawierzchni, uzupełnienie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania, ułożenie nawierzchni z płyt odzyskowych będących w dobrym stanie lub nowych wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo - piaskową. Sprzęt i materiały użyte do wykonania zadania zapewnia Wykonawca;

e) Naprawa cząstkowa nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 lub kostki brukowej betonowej grubości 6 cm lub 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z zamuleniem spoin. (40 m2)
Wyszczególnienie robót: zabezpieczenie miejsca robót, rozebranie uszkodzonej nawierzchni, uzupełnienie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania, ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 odzyskowych będących w dobrym stanie lub nowych, kostki brukowej grubości 6 cm lub 8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Sprzęt i materiały użyte do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

f) Przełożenie lub ustawienie krawężników i obrzeży betonowych - różny asortyment (40mb) Wyszczególnienie robót: rozebranie krawężników lub obrzeży, oczyszczenie materiału, rozebranie oporu betonowego, ustawienie krawężników lub obrzeży na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm na gotowej ławie - wykonanie oporu za krawężnikiem lub obrzeżem z betonu B10. Sprzęt i materiały użyte do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

g) Wypełnienie zapadnięć nawierzchni tłuczniowych lub wzmocnienie dróg gruntowych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0 - 31,5 mm - średnia głębokość ubytku lub łączna grubość warstw do 8 cm (600 m2)
Wyszczególnienie robót: wypełnienie powstałego ubytku kruszywem łamanym warstwami z zagęszczeniem wraz z dowozem kruszywa. Sprzęt i materiały użyte do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

h) Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy i wypełnieniem spoin piaskiem (20m2)
Wyszczególnienie robót: korytowanie gł. 20 cm; wykonanie warstwy odcinającej z piasku średniego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm; wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm od 1,5 do 2,5 MPa gr. 12 cm; ułożenie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm; ułożenie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm; zamulenie spoin piaskiem.

2.2. Bieżące utrzymanie ulic i dróg o nawierzchniach nieulepszonych (zadanie 1.1.2.):

a) Naprawa nawierzchni gruntowych - profilowanie. (28000 m2)
Wyszczególnienie robót: zabezpieczenie miejsca robót, profilowanie nawierzchni przy użyciu równiarki mechanicznej z nadaniem wymaganych spadków, kontrola pracy sprzętu przez robotnika (uzupełnienie miejsc o większych ubytkach). Sprzęt i materiały użyte do wykonania zadania zapewnia Wykonawca;

2.3. Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynieryjnych (zadanie 1.1.3.):

a) Malowanie stalowych elementów mostowych farbą renowacyjną, antykorozyjną w kolorach powszechnie stosowanych na obiektach mostowych, tj. białym i niebieskim, zgodnie ze wskazaniem inwestora. (52 m2)
b) Malowanie drewnianych elementów mostowych farbą impregnacyjną do drewna kolorem zbliżonym do obecnego (odcień brązu). (120 m2)

3. Ilość jednostek miar podaną w poszczególnych zadaniach należy traktować szacunkowo jako planowaną do wykonania. Faktyczne wykonanie może ulec przesunięciu między poszczególnymi zadaniami, jednak łączna wartość za wykonanie przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć ceny ofertowej. Z uwagi na prognozowany zakres robót całego zadania może ulec zmianie.

4. Wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań określonych w pkt. 2 wykonać zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 260 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), Prawem o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) oraz właściwymi dla tego typu robót normami technicznymi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy Wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane z branży drogowej w zakresie utrzymania ulic i dróg o łącznej wartości każdej z robót co najmniej 100 000 PLN brutto
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy Wykażą, iż dysponują przynajmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodziel?nych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz.U. z 2013r., poz. 1409)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000 złotych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycieO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy Wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane z branży drogowej w zakresie utrzymania ulic i dróg o łącznej wartości każdej z robót co najmniej 100 000 PLN brutto;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy ( załącznik nr 1 do SIWZ)
2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw - odpisy z właściwego rejestru). Złączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. W przypadku złożenia oferty wspólne: przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.
1.2.Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac, i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę.
1.3.Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy oraz innych osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być Zamawiający i Wykonawca. Zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone w SIWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zamiana ta wymaga zgody zamawiającego. Zmiana te nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
1.4.Zamawiający, po wyrażeniu zgody, dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
1.4.1.wystąpienia nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy),
1.4.2.wystąpienia siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi,
1.4.3.konieczności wykonania zamiennej dokumentacji projektowej,
1.4.4.konieczności przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnień prawnych lub technicznych,
1.4.5.wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu itp.,
1.4.5. wystąpienia innych nieprzewidzianych i uzasadnionych okoliczności,
1.4.6.zamawiający dopuszcza zmianę numeru konta, na które zostaną przelane środki z tytułu wynagrodzenia za roboty objęte niniejszą umową. Inicjatorem zmiany może być wykonawca. Zmiana ta nie wpłynie na wynagrodzenie wykonawcy i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia.
Inicjatorem zmian określonych w pkt.1.4. może być Wykonawca lub Zamawiający. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

5.Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Inicjatorem zmiany może być wykonawca.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wlodawa.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miejska Włodawa
AL. J. Piłsudskiego 41
22-200 Włodawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2014 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miejska Włodawa
AL. J. Piłsudskiego 41
22-200 Włodawa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne