Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawy artykułów spożywczych sypkich, koncentratów, przypraw i deserów.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
54759/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-03-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
22-440 Krasnobród
Ulica
ul. Sanatoryjna 34
Email
dpskrasnobrod@poczta.onet.pl

Szczegóły

Krasnobród: Dostawy artykułów spożywczych sypkich, koncentratów, przypraw i deserów.
Numer ogłoszenia: 54759 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 57056 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 34, 22-440 Krasnobród, woj. lubelskie, tel. 084 6607685, faks 084 6607686.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa Powiatu Zamojskiego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy artykułów spożywczych sypkich, koncentratów, przypraw i deserów..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawy artykułów spożywczych sypkich, koncentratów, przypraw i deserów dla Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-8, 15.64.23.00-5, 03.14.20.00-8, 03.00.00.00-1, 15.87.11.00-5, 15.61.33.00-1, 15.86.11.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

POLADEX L. Zaborniak,
M. Zaborniak Spółka jawna,, ul. Fryderyka Szopena 53F, 37-600 Lubaczów, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 62972,74
Oferta z najniższą ceną: 62972,74 / Oferta z najwyższą ceną: 69420,38
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne