Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Wizna

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
90948/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-03-2014

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
18-430 Wizna
Ulica
Plac kpt. Raginisa 35/11
Email
kazimierzj@poczta.fm

Szczegóły

Wizna: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Wizna
Numer ogłoszenia: 90948 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44000 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, Plac kpt. Raginisa 35/11, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 086 2196018 w. 31, faks 086 2196056.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Wizna.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Wizna obejmujący następujące roboty:
1)Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych 35x35x5 cm,
2)Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. ponad 15 cm,
3)Wywóz gruzu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1 km,
4)Roboty ziemne z załadunkiem i transportem na odległość do 2 km,
5)Warstwy odsączające o grub. 15 cm,
6)Podbudowa z kruszyw naturalnych o grub. 10 cm warstwa dolna,
7)Podbudowa z kruszyw naturalnych o grub. 5 cm warstwa górna,
8)Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grub. 5 cm,
9)Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej,
10)Montaż urządzeń do koszykówki,
11)Montaż urządzeń do siatkówki,
12)Montaż urządzeń do piłki ręcznej,
13)Zabezpieczenie ochronne otworów okiennych siatką politerenową..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 45.23.61.10-4, 44.81.10.00-8, 45.11.10.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AC Piotr Sidorowicz, ul. Wiejska 57/1, 15-351 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67349,74 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 107532,75
Oferta z najniższą ceną: 107532,75 / Oferta z najwyższą ceną: 129941,21
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne