Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Adam Burak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADAMEX Adam Burak, ul. Nałkowskich 131/66, 20-470 Lublin kraj/woj. lubelskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont Samorządowej Biblioteki Publicznej w Ostrowie Lubelskim przy ul. Batorego 4

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
09-04-2014
Numer ogłoszenia
92398/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-03-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Ul. Batorego 4
Email
bibliotekaostrowlubelski@o2.pl

Szczegóły

Ostrów Lubelski: Remont Samorządowej Biblioteki Publicznej w Ostrowie Lubelskim przy ul. Batorego 4
Numer ogłoszenia: 92398 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim , Ul. Batorego 4, 21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 81 8520081, faks 81 8520081.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bibliotekaostrow.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Samorządowej Biblioteki Publicznej w Ostrowie Lubelskim przy ul. Batorego 4.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku Samorządowej Biblioteki Publicznej w Ostrowie Lubelskim przy ul. Batorego 4, obejmująca wykonanie:
- roboty rozbiórkowe
- wykonanie okładzin ściennych i sufitów
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
- wymiana posadzek i podłóg
- wykonanie malowania ścian i sufitów
- remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych
- montaż klimatyzatorów
- remont instalacji elektrycznej
- wymiana regałów bibliotecznych

3.2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w projekcie, przedmiarze robót, a także w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 5 do siwz stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej służą jedynie do określenia parametrów technicznych tych urządzeń i materiałów, co oznacza , że zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
3.3 Zaleca się przeprowadzenia wizji w miejscu wykonania zamówienia. Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty. Załączona dokumentacja techniczna obejmuje roboty budowlane w budynku Samorządowej Biblioteki Publicznej w Ostrowie Lubelskim przy ul. Batorego 4.
3.4. Zamówienie współfinansowane jest w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, Priorytet Biblioteka + Infrastruktura bibliotek w ramach projektu: Remont, modernizacja i wyposażenie biblioteki w Ostrowie Lubelskim..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.11.12.20-6, 45.42.11.31-1, 43.43.10.00-7, 45.44.21.00-8, 45.43.00.00-0, 45.22.33.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wzór umowy określający warunki, na jakich zawarta zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bibliotekaostrow.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelski, ul. Batorego 4, 21-110 Ostrów Lubelski.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Samorządowa Biblioteka Publiczna, ul. Batorego 4, 21-110 Ostrów Lubelski.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne