Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Inzynier kontraktu dla zadania:Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurczycach - etap I.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
98012/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-03-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. 1 Maja 26b
Email
a.matejunas@zgk-katy.pl

Szczegóły

Kąty Wrocławskie: Inzynier kontraktu dla zadania:Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurczycach - etap I.
Numer ogłoszenia: 98012 - 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 51804 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. 1 Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 0-71 31 66 167, faks 0-71 31 66 512.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inzynier kontraktu dla zadania:Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurczycach - etap I..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi Inżyniera w ramach zadania:Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurczycach - etap I, w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC - Czerwona Książka. W ramach pełnienia usługi Inżyniera Wykonawca przeprowadzi procedurę przetargową na wybór Wykonawcy robót budowlanych. Informacje ogólne: Przedmiotem robót budowlanych w ramach których Wykonawca będzie świadczył usługi Inzyniera zgodne z warunkami kontraktowymi FIDIC jest zakres elelemntów wchodzących w skład projektu budowlanego pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurczycach oraz projektów wykonawczych pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurczycach - etap I. Informacje o kontrakcie rozbudowa oczyszcalni w Jurczycach - etap I. Inwestycja ma na celu zapewnienie prawidłowego stonia oczyszczalnia zwiększonej ilości ścieków, które w okresie perspektywicznym trafią na oczyszczalnię ścieków w Jurczycach. Ścieki po procesie oczyszczenia winny spełniać wymogi Dyrektywy Rady Europy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. w zakresie BZT5, ChZT, zawiesina oraz azot ogólny, fosfor ogólny przy wprowadzaniu tych biogenów do obszarów wrazliwych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.54.00.00-5, 71.53.00.00-2, 71.52.00.00-9, 71.54.10.00-2, 71.30.00.00-1, 71.31.00.00-4, 71.20.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamawiający zamierza sfinansować przedmiot zamówienia ze środków własnych oraz w przypadku przyznania środków, również z funduszów Unii Europejskiej (Fundusz Spójności)..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 588393,64 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 175644,00
Oferta z najniższą ceną: 175644,00 / Oferta z najwyższą ceną: 617644,50
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne