Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej - I etap - piwnice Budynku Głównego...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
73901/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
04-04-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-202 Kraków
Ulica
ul. Prądnicka 35-37
Email
zamowienia@narutowicz.krakow.pl

Szczegóły

Numer ogłoszenia: 73901 - 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 71815 - 2014 data 02.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 25 78 291, fax. 012 25 78 292, 2578229.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał (tj. zakończył - rozpoczęcie mogło być wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwie roboty budowlane polegające na modernizacji i/lub przebudowie, i/lub rozbudowie budynku, spełniające łącznie następujące warunki:
a) wartość tych dwóch robót wynosi co najmniej łącznie 1 200 000,00 zł;
b) zakres tych dwóch robót ma obejmować:
roboty ogólno-budowlane,
podbijanie fundamentów budynku o co najmniej trzech kondygnacjach i o kubaturze min. 30 000 m3,
instalacje sanitarne,
instalacje elektryczne,
instalacje i urządzenia wentylacyjne
oraz przedłoży dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..
W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał (tj. zakończył - rozpoczęcie mogło być wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwie roboty budowlane polegające na modernizacji i/lub przebudowie, i/lub rozbudowie budynku, spełniające łącznie następujące warunki:
a) wartość tych dwóch robót wynosi co najmniej łącznie 1 200 000,00 zł;
b) zakres tych dwóch robót ma obejmować:
roboty ogólno-budowlane,
podbijanie fundamentów budynku o co najmniej trzech kondygnacjach i o kubaturze min. 10 000 m3,
instalacje sanitarne,
instalacje elektryczne,
instalacje i urządzenia wentylacyjne
oraz przedłoży dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) co najmniej 1 osobą mogącą pełnić samodzielną funkcję techniczną na budowie zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń i posiadającą min. 10 letnie doświadczenie zawodowe na tym stanowisku, oraz wykaże, że kierował robotami budowlanymi obejmującymi m.in. podbijanie fundamentów w budynku o min. trzech kondygnacjach i kubaturze powyżej 30 000 m3,.
W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) co najmniej 1 osobą mogącą pełnić samodzielną funkcję techniczną na budowie zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń i posiadającą min. 10 letnie doświadczenie zawodowe na tym stanowisku, oraz wykaże, że kierował robotami budowlanymi obejmującymi m.in. podbijanie fundamentów w budynku o min. trzech kondygnacjach i kubaturze powyżej 10 000 m3,
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian..


drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne