Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont elewacji - docieplenie budynku Akademickiej Przychodni Lekarskiej przy ul. Gagarina 39 w Toruniu: etap 1 - elewacja wschodnia (frontowa) i...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
259765/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-12-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
ul. Gagarina 11
Email
bzp@umk.pl

Szczegóły

Toruń: Remont elewacji - docieplenie budynku Akademickiej Przychodni Lekarskiej przy ul. Gagarina 39 w Toruniu: etap 1 - elewacja wschodnia (frontowa) i południowa - 2015 rok, etap 2 - elewacja północna, zachodnia i patio - 2016 rok
Numer ogłoszenia: 259765 - 2014; data zamieszczenia: 16.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 221513 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6114010, faks 056 6542944.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji - docieplenie budynku Akademickiej Przychodni Lekarskiej przy ul. Gagarina 39 w Toruniu: etap 1 - elewacja wschodnia (frontowa) i południowa - 2015 rok, etap 2 - elewacja północna, zachodnia i patio - 2016 rok.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji - docieplenie budynku Akademickiej Przychodni Lekarskiej przy ul. Gagarina 39 w Toruniu: a) etap 1 - elewacja wschodnia (frontowa) i południowa - 2015 rok; b) etap 2 - elewacja północna, zachodnia i patio - 2016 rok. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania dotyczące wykonania zamawianych robót stanowi dokumentacja techniczna zawarta w załączniku nr 9 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe BUDMONT Jarosław Zieliński, ul. Miodowa8, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 490897,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 564763,82
Oferta z najniższą ceną: 564763,82 / Oferta z najwyższą ceną: 718319,99
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: