Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Poprawa stanu środowiska w gminie Świątniki Górne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świątniki Górne.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-03-2015
Numer ogłoszenia
49774/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-03-2015

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
ul. Bruchnalskiego 36
Email
inwestycje@swiatniki-gorne.pl

Szczegóły

Świątniki Górne: Poprawa stanu środowiska w gminie Świątniki Górne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świątniki Górne.
Numer ogłoszenia: 49774 - 2015; data zamieszczenia: 06.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świątniki Górne , ul. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne, woj. małopolskie, tel. 12 2704030, faks 12 270 40 96.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiatniki-gorne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa stanu środowiska w gminie Świątniki Górne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świątniki Górne..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn. : Poprawa stanu środowiska w gminie Świątniki Górne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świątniki Górne.

Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z:
a)Dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ,
b)Przedmiarem robót,
c)Zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi
w tym zakresie normami i standardami,
d)Poleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
e)Pozostałą dokumentacją przetargową

Ogólna charakterystyka zadania inwestycyjnego.
- sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 200x4,9mm, lite o łącznej długości 1169,3 m (długość sieci bez studzienek rewizyjnych),
- sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 200x5,9mm, lite, o łącznej długości 221,7m (długość sieci bez studzienek rewizyjnych),
- studzienki betonowe Fi 1000mm - 19 szt .
- rozbiórka i rekonstrukcja drogi w miejscu prowadzenia rurociągu oraz położenie warstwy asfaltu na całej powierzchni drogi wzdłuż rurociągu w drodze.
- przykanaliki z rur PVC o średnicy 160x4,0mm, lite, łącznej długości 414,0 m (długość sieci bez studzienek rewizyjnych)
- studzienki kanalizacyjne PE Fi 600mm 51 szt.
- rurociąg tłoczny PE100. SDR 17 fi 90 mm - 426,0 mb,
- przepompownia ścieków P3 wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem- 1 szt
- zasilanie zewnętrzne przepompowni i oświetlenie terenu
Termin zakończenia do 12.06.2015 r. obejmuje swoim zakresem roboty których zakres podano powyżej.
Zakres robót do wykonania został zaznaczony na mapie projektowej (załącznik o nazwie Sytuacja stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ).

W zakres robót wchodzą również inne roboty budowlane związane z podstawowymi wymienionymi powyżej. Dokładny zakres robót do wykonania przedstawia przedmiar robót stanowiący zał. nr 6 do niniejszej SIWZ.

W przypadkach wskazania w dokumentacji technicznej znaków towarowych lub pochodzenia np. materiałów lub urządzeń, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań (np. materiałów, urządzeń), tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same nie gorsze od tych podanych
w dokumentacji technicznej.
Materiały równoważne muszą być wymienione w ofercie z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego, w razie wątpliwości leży po stronie składającego ofertę.
Przedmiotem zamówienia nie są objęte indywidualne przyłącza domowe..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.11.12.00-0, 45.23.31.42-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 25.000,00 zł, słownie: trzydzieści tysięcy zł.
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
PEKAO Bank Pekao S.A. 54 1240 4748 1111 0000 4879 9346 Zamawiającego dla wadium z adnotacją wadium na przetarg pn Poprawa stanu środowiska w gminie Świątniki Górne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świątniki Górne
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804)
4. Termin wniesienia wadium : 20.03.2015 r., godz. 9:30. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełniającego warunki w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zostanie uznany Wykonawca, który przedłoży poniżej wymienione dokumenty :
- Oświadczenie o kwalifikacjach osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. A.4) niniejszej specyfikacji.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki, a w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniane będzie ich łączne doświadczenie, spełnią warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.:
-Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie polegających na budowie kanalizacji sanitarnej o długości minimum 2000 m każda z wymienionych robót oraz potwierdzą, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełniającego warunki w zakresie ust. 1 pkt 3 zostanie uznany Wykonawca, który dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymienionymi poniżej :
- Kierownik budowy
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w zakresie sieci sanitarnych w powyższym zakresie.
- Kierownik specjalności drogowej
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu zamówienia
- Kierownik o specjalności elektrycznej
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności elektrycznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu zamówienia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełniającego warunki w zakresie ust. 1 pkt 3 zostanie uznany Wykonawca, który dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymienionymi poniżej :
- Kierownik budowy
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w zakresie sieci sanitarnych w powyższym zakresie.
- Kierownik specjalności drogowej
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu zamówienia
- Kierownik o specjalności elektrycznej
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności elektrycznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełniającego warunki w zakresie ust. 1 pkt 4 zostanie uznany Wykonawca, który wykaże:
- posiadanie polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
- posiadanie środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 400.000,00 zł - potwierdzone przez bank.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę zał. 1
Oświadczenie o kwalifikacjach osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia zał. 2.
Wzór umowy - parafowany przez wykonawcę zał. 5
Kosztorys ofertowy ( wg. Przedmiaru robót).
Wykaz robót zał. 7 wraz z poświadczeniami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W miejsce poświadczenia Wykonawca może przedłożyć inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.
Potwierdzenie wniesienia wadium.
Przypominamy, iż zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Termin udzielonej gwarancji na wykonane prace - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny
w związku z zaistnieniem poniższych okoliczności :
a) konieczności wykonania uzasadnionych i koniecznych robót dodatkowych lub zamiennych po uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Inspektorem nadzoru,
b) w przypadku wystąpienia niekorzystnych, gwałtownych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót,
c) w przypadku wystąpienia siły wyższej, w tym uznanych za klęskę żywiołową opadów deszczu, powodujących powodzie lub podtopienia, katastrofalnych wichur, wojny lub powszechnych zamieszek. Za siłę wyższą nie będą uznawane jakiekolwiek protesty lub strajki pracowników Wykonawcy bądź jego podwykonawców.
d) w przypadku zmiany terminu rozliczenia inwestycji przez instytucję finansującą (przedłużenie terminu rozliczenia inwestycji)
e) w przypadku koniecznych istotnych zmian projektowych a w następstwie działań organów administracji
f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego i wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac , w tym m.in. :
- konieczności wykonywania części robót w inny sposób niż założono w projekcie,
- zmiany sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zmiana wynagrodzenia Przedmiotu Zamówienia w przypadku:
a) Urzędowej stawki podatku VAT
b) Ograniczenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku potrzeby wykonywania części zamówienia ujętych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej
c) Zwiększenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności potrzeby wykonania dodatkowego zamówienia nie ujętego w dokumentacji projektowo- kosztorysowej.
3. Zmiana osób wskazanych do wykonania zamówienia z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, w tym:
a) konieczność zmiany kierownika budowy, warunkiem koniecznym zmiany będzie wykazanie przez Wykonawcę, że nowa osoba spełnia warunki określone w SIWZ.
b) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie podmiotu , na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b - PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
- powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie zakładał w ofercie wykonania danej części zamówienia przy pomocy podwykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: umig@swiatniki-gorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2015 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać do dnia: 20.03.2015 r. do godz.9.30 w :
Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne
ul. Bruchnalskiego 36
32-040 Świątniki Górne
Dziennik podawczy- parter.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany ze Środków PROW na lata 2007-2013r.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

drukuj ogłoszenie