Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJĄCE REALIZCJĘ INWESTYCJI POD NAZWĄ POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
37081/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-03-2015

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
43-353 Porąbka
Ulica
ul. Krakowska 3
Email
ors@porabka.pl

Szczegóły

Numer ogłoszenia: 37081 - 2015; data zamieszczenia: 17.03.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 33079 - 2015 data 10.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Porąbka, ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka, woj. śląskie, tel. 033 8272802, 8272815, 8272810, fax. 033 8272802.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane (dwa zamówienia, realizowane na podstawie dwóch odrębnych umów) odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 5000 metrów wraz z odbudową dróg dla każdego zamówienia, o wartości robót co najmniej 4 000 000,00 złotych netto każda..
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane (dwa zamówienia, realizowane na podstawie dwóch odrębnych umów) odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej o długości nie mniejszej niż 5000 metrów wraz z odbudową dróg dla każdego zamówienia, o wartości robót co najmniej 4 000 000,00 złotych netto każda..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1).
W ogłoszeniu jest: określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 5000 metrów wraz z odbudową dróg dla każdego zamówienia, o wartości robót co najmniej 4 000 000 złotych netto każda;.
W ogłoszeniu powinno być: określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej o długości nie mniejszej niż 5000 metrów wraz z odbudową dróg dla każdego zamówienia, o wartości robót co najmniej 4 000 000 złotych netto każda;.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.5).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Porąbka, 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3, Biuro Wójta Gminy Porąbka..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Porąbka, 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3, Biuro Wójta Gminy Porąbka..


drukuj ogłoszenie