Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Opracowanie tras questingowych wraz ze skrytkami geocachingowymi w zakresie promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego - Greenvelo

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
110995/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
27-07-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-125 Kielce
Ulica
ul. Ściegiennego 2/32
Email
g.szczesny@swietokrzyskie.travel

Szczegóły

Kielce: Opracowanie tras questingowych wraz ze skrytkami geocachingowymi w zakresie promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego - Greenvelo
Numer ogłoszenia: 110995 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 98237 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2/32, 25-125 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3618057, faks 041 3618057.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: związek stowarzyszeń.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie tras questingowych wraz ze skrytkami geocachingowymi w zakresie promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego - Greenvelo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie i wdrożenie łącznie 20 tras questingowych, zwanych dalej questami, w tym co najmniej 10 rowerowych, powiązanych ze skrytkami geocachingowymi, prowadzących po najciekawszych i najatrakcyjniejszych turystycznie miejscowościach i obszarach wzdłuż Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.00.00-9, 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 - komponent promocja tras rowerowych.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170731,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 183200,00
Oferta z najniższą ceną: 183200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 199743,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie