Ogłoszenie

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Przerębska

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
111067/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
27-07-2015

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
97-515 Masłowice
Email
maslowice@zgwrp.org.pl

Szczegóły

Masłowice: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Przerębska
Numer ogłoszenia: 111067 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 95509 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Masłowice, , 97-515 Masłowice, woj. łódzkie, tel. 044 7874625, faks 044 7874615.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Przerębska.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Przerębska, na dwóch odcinkach, na działce ewidencyjnej nr 149 w obrębie geodezyjnym Wola Przerębska (Nr 0019). Długość odcinka nr 1 wynosi 545 mb, natomiast długość odcinka nr 2 wynosi 100 mb. Całkowita długość projektowanych odcinków wynosi 645 mb.
Na odcinku nr 1 projektuje się wykonanie warstwy mineralno - bitumicznej 0/12,8 grubości 4 cm, przekrój poprzeczny projektowanej nakładki należy dostosować do istniejącego przekroju poprzecznego drogi. Szerokość projektowanej nakładki wynosi 4,5 mb.
Na odcinku nr 2 należy wykonać warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31, 5 mm gr. 10 cm oraz warstwę mineralno - bitumiczną 0/12,8 grubości 4 cm, przekrój poprzeczny projektowanej nakładki należy wykonać o spadku jednostronnym wynoszącym 2 %. Szerokość projektowanej warstwy kruszywa wynosi 4,2 mb natomiast warstwy bitumicznej 4 mb.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
- dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ);
- szczegółową specyfikacją techniczną (załącznik nr 3 do SIWZ);
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
- złożoną ofertą;
- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,
- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, przenoszących europejskie normy zharmonizowane,
- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i odzież,
- z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami).
2.1 Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe czy nazwy producentów, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Wszelkie materiały określone w dokumentacji, wymienione z nazwy, pochodzące od konkretnych producentów lub opisane w sposób wskazujący jednoznacznie na producenta, markę, typ itp. określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia i materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Za materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę.
Uwaga Szczegółowe rozwiązania projektowe, zalecenia dotyczące zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót oraz zakres robót określa dokumentacja projektowa (załączniki 2 do SIWZ) i szczegółowa specyfikacja techniczna (załącznik nr 3 SIWZ).
Przedmiar robót załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako załącznik, pełni wyłącznie funkcję pomocniczą (załącznik nr, 4 do SIWZ). Jeżeli przedmiar robót w pozycji podstawa, posiada podstawę wyceny, należy ją traktować pomocniczo. Wykonawca może wycenić ofertę na podstawie dowolnych podstaw wyceny..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.07.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DROMOST Sp. Jawna J. Łaska, M. Łaska, M. Łaska-Maćkowiak, Lipie 12 B, 97-500 Radomsko, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77977,17 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 62277,75
Oferta z najniższą ceną: 62277,75 / Oferta z najwyższą ceną: 72246,98
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie