Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dostawa nowego, mistrzowskiego, ręcznie wykonanego kontrabasu na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
111297/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
27-07-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-849 Warszawa
Ulica
ul. Grochowska 272
Email
biuro@sinfoniavarsovia.org

Szczegóły

Warszawa: Dostawa nowego, mistrzowskiego, ręcznie wykonanego kontrabasu na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia.
Numer ogłoszenia: 111297 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 84491 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 620 03 74, faks 22 620 03 74.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: saomrządowa jednostka kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowego, mistrzowskiego, ręcznie wykonanego kontrabasu na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nowego kontrabasu 5 strunowego, zwanego dalej (instrument) wykonanego w oparciu o model Kaakstein. Instrument musi być wykonany z płaską płytą tylną (model busseto), o mensurze strun (długość struny drgającej) 109,0 cm (dopuszczalne odchylenie ? 0,5 cm), wielkość instrumentu 4/4. Szkoła niemiecka. Instrument będzie wykorzystywany przez artystów muzyków Orkiestry Sinfonia Varsovia, którzy oczekują instrumentów umożliwiających grę na najwyższym artystycznym poziomie, a jednocześnie zgodnym ze specyfiką brzmienia całego zespołu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.39.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SILESIA Music Center sp. z o.o., ul. Partyzantów 6, 32-650 Kęty, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 169000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 139600,00
Oferta z najniższą ceną: 139600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 139600,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne