Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
111301/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
27-07-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
ul. Monte Cassino 18
Email
dzp@wszp.pl

Szczegóły

Przemyśl: Termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
Numer ogłoszenia: 111301 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77837 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 16 6775065, faks 16 6775064.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia pn. Termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu jest wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych budynku D, budynku Anatomii Patologicznej oraz budynku Kuchni - Woj. Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18. 2. Zakres robót obejmuje kolejno: 2.1. Wykonanie docieplenia ścian budynku metodą lekką-mokrą np. ATLAS-STOPTER / wg instrukcji ITB 334/2002 - bezspoinowy system ocieplania ścian zewn. budynków / z wykonaniem obróbek blacharskich (podokienników, murków ogniowych, okapów). Docieplenie ścian szczytowych po wcześniejszym demontażu istniejącego ocieplenia z warstwą elewacyjną z blach stalowych falistych powlekanych. 2.2. Docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej Ekofiber o grubości: 20 cm - lub innej równoważnej, tzn. o właściwościach nie gorszych ; powierzchnia: 1.571,00 m2. 2.3. Przemalowanie ścian w pomieszczeniach w których wymieniane były okna tj. lamperii olejnej do wys. 2,05 m i malowania emulsyjnego ściany powyżej 2,05 - 3,00 oraz szpaletów. 2.4. Uzupełnienie płytek glazurowanych ściennych po wymianie okien w pomieszczeniach, w których występują wraz ze szpaletami. 2.5. Naprawa schodów wejściowych do budynku, szachów, podestów i ramp polegająca na wymianie okładzin z płytek wraz z pomalowaniem barierek ochronnych. 2.6. Docieplenie kominów ponad dachem metodą lekką-mokrą np. ATLAS-STOPTER, wykonanie obróbek blacharskich czapek kominowych wraz z ich pokryciem papą termozgrzewalną. 2.7. Wymiana zaworów termostatycznych przy grzejnikach O 15mm, O 20 mm na nowe w wykonaniu przeciw kradzieżowym. Wymiana zaworów grzejnikowych powrotnych. Wymiana zaworów podpionowych o połączeniach gwintowanych - skośnych O 40 mm O 32 mm , O 25 mm, O 20 mm , na zawory odcinające i regulacyjne o końcówkach gwintowanych np. typu Dan-foss ASV-M, (na zasilaniu) i np. Danfoss ASV-P z kurkiem spustowym (na powrocie) - lub równoważne. 2.8. Wykucie z muru starej stolarki okiennej drewniano-aluminiowej oraz stolarki drzwiowej aluminiowo-szklonej z wyniesieniem jej poza obręb budynku z jej zutylizowaniem. 2.9. Osadzenie nowej stolarki okiennej z PCV i stolarki drzwiowej aluminiowo-szklonej w istniejących otworach. 3.0. Obrobienie wewnętrznych szpaletów okiennych (płyta karton-gips, płytki ścienne szkliwione).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0, 45.32.10.00-3, 45.30.00.00-0, 45.42.10.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Termomodernizacja Woj. Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 1 kpl zadanie. 1.1. Termomodernizacja budynku D ; 1.2. Termomodernizacja budynku Kuchni ; 1.3. Termomodernizacja budynku Anatomii Patologicznej.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EUROBUD Grupa Sp. z o.o., Bystrowice 164, 37-565 Roźwienica, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2361649,44 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1809369,26
Oferta z najniższą ceną: 1809369,26 / Oferta z najwyższą ceną: 2541680,79
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: