Ogłoszenie

Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w gminie Ostróda realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj- roboty...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
189830/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
27-07-2015

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
14-100 Ostróda
Ulica
ul. Jana III Sobieskiego 1

Szczegóły

Ostróda: Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w gminie Ostróda realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj- roboty uzupełniające
Numer ogłoszenia: 189830 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161182 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w gminie Ostróda realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj- roboty uzupełniające.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty budowlano-montażowe w zakresie -roboty drogowe związane z wzmocnieniem dróg 5Kd i 6 KD z KR1 na KR2 wraz z poszerzeniem drogi 6KD o 0,5m.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Spółka z o.o. ul. Nadrzeczna 5 14-100 Ostróda, ul. Nadrzeczna 5 , 14-100 Ostróda, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno-Melioracyjnych EKOMEL Spółka z o.o.
ul. Kopernika 8A, 14-100 Ostróda
, ul. Kopernika 8A, 14-100 Ostróda, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
Pracownię Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów DROMOS Spółka z o.o., ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn, ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 524736,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 593955,91
Oferta z najniższą ceną: 593955,91 / Oferta z najwyższą ceną: 593955,91
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
zamówienie uzupełniające przewidziane w zamówieniu podstawowym nie przekraczające 50% zamówienia podstawowego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp
drukuj ogłoszenie