Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Budowa kontenerowej kotłowni gazowej z instalacją gazową i przyłączeniową wraz z wymianą grzejników oraz instalacji centralnego ogrzewania w...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
189842/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
27-07-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
96-500 Sochaczew
Ulica
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65
Email
rzecznik@op.pl

Szczegóły

Sochaczew: Budowa kontenerowej kotłowni gazowej z instalacją gazową i przyłączeniową wraz z wymianą grzejników oraz instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie w ramach projektu: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie - współfinansowanego ze środków NFOŚiGW
Numer ogłoszenia: 189842 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63163 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Sochaczewski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie, tel. 046 8641840 lub 73, faks 046 8641871.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kontenerowej kotłowni gazowej z instalacją gazową i przyłączeniową wraz z wymianą grzejników oraz instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie w ramach projektu: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie - współfinansowanego ze środków NFOŚiGW.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje realizację prac budowlanych z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, polegających na budowie kontenerowej kotłowni gazowej z instalacją gazową i przyłączeniową wraz z wymianą grzejników oraz instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, dających efekt energooszczędności. W zakres robót wchodzi: 1) Budowa kontenerowej kotłowni gazowej: instalacja gazu, przyłącze gazu, wewnętrzna instalacja gazu, przebudowa kotłowni, roboty instalacyjne w kotłowni, odpływ kondensatu, instalacja z rur preizolowanych, instalacje elektryczne, rozruch i regulacja instalacji, pomiary pomontażowe; 2) Wymiana grzejników wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku sali gimnastycznej, demontaż istniejącej instalacji i grzejników; 3) Instalacja wentylacji; 4) Wstawienie hydrantów. Wykonawca robót zawiera umowę na wykonanie kotłowni gazowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą opisaną w przedmiocie zamówienia, która musi być kompletna z punktu widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych. Wykonawca robót jest zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty) łącznie z uruchomieniem, świadczeniami wstępnymi, pomocniczymi, dodatkowymi oraz dostawę materiałów i urządzeń oraz sprzętu, niezbędnych do prawidłowego wykonania i eksploatacji zamówionego dzieła nawet, jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w zestawieniu świadczeń oraz sprawdzić we własnym zakresie dobór tych urządzeń i materiałów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7, 45.33.30.00-0, 45.30.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.45.30.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3, 44.53.31.00-0, 45.31.12.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.06.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INSTAL - GAZ Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ulica Miedziana 4, 09-408 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 327238,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 333147,56
Oferta z najniższą ceną: 333147,56 / Oferta z najwyższą ceną: 459185,72
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: