Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ Z AKTUALIZACJĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA: PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZENIA W BUDYNKU NR 50...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
190620/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
27-07-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-909 Warszawa
Ulica
Al. Jerozolimskie 97
Email
p.kulawczyk@wp.mil.pl

Szczegóły

Warszawa: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ Z AKTUALIZACJĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA:
PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZENIA W BUDYNKU NR 50 NA POTRZEBY SYSTEMU ICC
Numer ogłoszenia: 190620 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 45385 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6840328, faks 022 8250803, 6846704.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna MON.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ Z AKTUALIZACJĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA:
PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZENIA W BUDYNKU NR 50 NA POTRZEBY SYSTEMU ICC.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zadania a następnie wykonanie robót w oparciu o dokumentację projektową mających na celu dostosowanie pomieszczenia w budynku nr 50 w Warszawie do potrzeb systemu ICC.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSMETAL ALIANS Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 60 lok.U/2, 01-248 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 244000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 328125,49
Oferta z najniższą ceną: 328125,49 / Oferta z najwyższą ceną: 353468,04
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne