Ogłoszenie

Rada Nadzorcza TEXTILIMPEX Spółki z o.o. zaprasza biegłych rewidentów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, do składania pisemnych ofert...

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
149098
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-07-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Rada Nadzorcza TEXTILIMPEX Spółki z o.o. z siedzibą w Łodzi

przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź 

Zaprasza biegłych rewidentów, w rozumieniu art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649 z późn. zm.), uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego TEXTILIMPEX Spółki z o.o. za rok obrotowy 2015.

1. Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego TEXTILIMPEX Spółki
z o.o. za rok obrotowy 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

2. Oferty prosimy przesyłać na adres siedziby Spółki lub składać w siedzibie Spółki
w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015" oraz „Nie otwierać", w terminie do dnia 28.08.2015 roku.

3. Oferta powinna zawierać:

1) informacje o Oferencie,

w tym:

- forma prowadzenia działalności,

- data i nr wpisu do rejestru biegłych rewidentów,

- data i nr wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

- liczba zatrudnionych biegłych rewidentów na umowę o pracę,

- łączna ilość podmiotów badanych w latach 2013 - 2014;

2) oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

3) cenę netto uwzględniającą wszystkie koszty za realizację przedmiotu zamówienia;

4) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;

5) zobowiązanie do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych, o których mowa powyżej oraz do udziału w Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym te sprawozdania, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

6) zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o problemach
w systemie rachunkowości TEXTILIMPEX Spółki z o.o. sporządzonych dla Zarządu Spółki w formie tzw. listów intencyjnych,

7) wykaz podmiotów badanych w 2014 roku (wraz określeniem branży w jakiej badany podmiot działał).

4. Oferty na badanie sprawozdania finansowego mogą składać wspólnie biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działający jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

5. Rada Nadzorcza TEXTILIMPEX Spółka z o.o. informuje, że ten sam podmiot nie może przeprowadzać badania sprawozdania finansowego Spółki więcej niż przez 3 kolejne lata.

6. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

7. Metodą pełną powinny być zbadane dokumenty z obszaru:

1) kosztów Zarządu,

2) kosztów sprzedaży,

3) pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,

4) kosztów i przychodów finansowych,

5) rezerw i odpisów aktualizacyjnych,

6) umów różnego rodzaju pośrednictwa.

8. Wymagany termin zakończenia badania: do dnia 31 marca 2016 roku.

9. Informacji o ilości dokumentów w obszarach, które powinny być zbadane metodą pełną
i informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie Spółki do dnia 28.08.2015 roku.

Informacji udziela Główny Księgowy - Pani Dorota Bedyniak-Walaszczyk

Telefon (sekretariat): 042 636 18 19, e-mail: dbedyniak@textilimpex.com.pl.

10. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Spółki, do dnia 24.09.2015 roku.

11. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia
od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych  przez Spółkę.

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne