Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
PPHU TELMARK Sp.z o.o., ul. Konstantynowska 83a, 95-100 Zgierz kraj/woj. łódzkie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Budowa jawnej i niejawnej sieci komputerowej na potrzeby CSWLąd Poznań

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
195230/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
31-07-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-909 Warszawa
Ulica
ul. Żwirki i Wigury 9/13

Szczegóły

Warszawa: Budowa jawnej i niejawnej sieci komputerowej na potrzeby CSWLąd Poznań
Numer ogłoszenia: 195230 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi , ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 261 847 818, 261 847 735, faks 261 847 145.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rczsiut.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa jawnej i niejawnej sieci komputerowej na potrzeby CSWLąd Poznań.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji teletechnicznej, sieci rozdzielczej kabli światłowodowych i miedzianych na potrzeby CSWLąd w Poznaniu zgodnie z projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, oraz przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania robót.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
1. Budowę szaf punktów dystrybucyjnych wraz z zasilaniem i uziemieniem w 44 budynkach.
2. Budowę kanalizacji teletechnicznej - łącznie ok. 4346 m.
3. Budowę sieci rozdzielczych kabli światłowodowych o łącznej długości ok. 18 583 m.
4. Budowę sieci rozdzielczej kabli miedzianych o łącznej długości ok. 4595 m.
5. Wykonanie:
a. dokumentacji powykonawczej (w przypadku dużej ilości zmian wykonać jako nowe opracowanie w 1 egz., dodatkowo w wersji elektronicznej - płyta CD) - RCZSiUT jest
w posiadaniu wersji elektronicznej dokumentacji projektowej,
b. dokumentacji pomiarowej w 1 egz. wraz z kopią na nośniku elektronicznym (w formacie miernika oraz pdf) pozwalającej na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy,
c. kosztorysu powykonawczego,
d. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 1 egz. w formie:
- zaświadczenia o przyjęciu wybudowanej infrastruktury budowlanej do zasobów geodezyjnych właściwego Zarządu Infrastruktury wraz z kopią zgłoszenia (z załącznikiem graficznym)
- w przypadku robót budowlanych na terenach zamkniętych.
e. wykazu wbudowanych urządzeń zawierającego co najmniej:
- pełną nazwę urządzenia,
- typ/rodzaj,
- symbol katalogowy producenta,
- numer seryjny,
- jednostkę miary,
- ilość..
II.1.5)

 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.23.20.00-2, 45.23.23.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 300.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający na etapie składania ofert będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust.6 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późń.zm.) zwanej dalej ustawa Prawo zamówień publicznych
w wysokości: 63 000,00 zł. (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące 00/100).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek minimalnych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie o posiadaniu systemu teleinformatycznego umożliwiającego przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli co najmniej zastrzeżone spełniające wymagania określone
w ustawie z dn. 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182 poz. 1228) oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2011 r., nr 159 poz. 948). Ocena potwierdzenia czy wykonawca wykazał spełnienie ww. warunków udziału na dzień składania wniosku nastąpi na podstawie wymaganego i załączonego przez wykonawcę do wniosku w sprawie zakwalifikowania do udziału
w postępowaniu wzoru Oświadczenia nr 4 (załącznik nr 4 do ww. wniosku zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego) oraz kopii świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia.
Z ww. dokumentów musi wynikać, że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania wniosku.
Szczegółowe wymagania jakie musi spełnić Wykonawca ubiegający się o przedmiot zamówienia w zakresie ochrony informacji niejawnych zawarte są w Opisie minimalnych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych, stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Został on zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów (art. 26 ust. 3).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek podstawowy posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda by wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę kanalizacji teletechnicznej i sieci kablowej o wartości min. 1 000 000,00 zł. (wg kosztorysu powykonawczego czyli bez VAT) każda.
Do każdej wykazanej roboty budowlanej należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty (wg żądanego zakresu i wartości) zostały wykonane należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W sytuacji gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnej wiedzy i doświadczenia na okres korzystania
z tego zasobu przy wykonywaniu zamówienia. Treść dokumentu, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinna wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającego się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, czas udzielenia, rodzaj
a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfikacji tego zasobu.
Z treści powyższego dokumentu musi jasno wynikać:
a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia;
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem;
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający w takim przypadku będzie żądał przed podpisaniem umowy z wyłonionym w toku postępowania Wykonawcą, dostarczenia oryginału oświadczenia o solidarnej odpowiedzialności podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędnej wiedzy i doświadczenia za szkody wyrządzone w wykonaniu przedmiotu umowy w wyniku nie udostępnienia lub ograniczenia zasobów wiedzy i doświadczenia przez ten podmiot.
Ocena potwierdzenia czy wykonawca wykazał spełnienie ww. warunków nastąpi na podstawie wymaganych
i załączonych przez Wykonawcę do wniosku w sprawie zakwalifikowania do udziału w postępowaniu dokumentów i oświadczeń wymienionych w Rozdziale III.4.1. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać,
że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania wniosku. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów (art. 26 ust 3).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dla uznania, że Wykonawca spełnia lub będzie spełniał warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest on do wykazania osób:
a) kierownika budowy - posiadającego prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej (co najmniej)
w ograniczonym zakresie uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak: lokalne linie i instalacje, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, posiadający 2 - letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa narodowego z dnia 27.07.2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań archeologicznych i innych działań, przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków oraz badan archeologicznych, (Dz. U. 165 poz. 987).
b) kierownika robót - posiadającego prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
c) geodety - posiadającego uprawnienia zawodowe w zakresie - geodezyjne pomiary sytuacyjno
- wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
d) monterzy w specjalnościach: monter telekomunikacyjnych linii kablowych, elektromonter;

Zamawiający wymaga aby kierownik budowy wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres wykonywania samodzielnej funkcji technicznej jest krótszy - w tym okresie, pełnił samodzielną funkcję techniczna na budowie (zgodnie z art. 12.2 ustawy Prawo budowlane) przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych związanych
z budową:
a) budowę kanalizacji teletechnicznej i sieci kablowej o wartości min. 1 000 000,00 zł. bez podatku VAT (wg
kosztorysu powykonawczego)
Wszystkie osoby wyznaczone do realizacji umowy, a także pełnomocnik ochrony, administrator systemu teleinformatycznego, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego i osoba odpowiedzialna
za ewidencjonowanie dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone winny być wyszczególnione w wykazie osób, załączonym do wniosku wraz z podaniem informacji wynikających z załączonego wzoru. W związku
z dostępem do informacji niejawnych pracownicy Wykonawcy (kierownik budowy, kierownik robót, geodeta, koordynator robót) powinni legitymować się aktualnym poświadczeniem bezpieczeństwa przemysłowego
o klauzuli co najmniej poufne: monterzy i elektromonterzy powinni posiadać pisemne upoważnienie kierownika swojej jednostki organizacyjnej o dopuszczeniu do pracy związanej z dostępem do informacji niejawnych
o klauzuli zastrzeżone (jeśli nie posiadają aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone); wszyscy pracownicy powinni legitymować się aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Szczegółowe wymagania w stosunku do osób, które będą wykonywały przedmiot zamówienia zawarte zostały
w załączniku nr 2 do Ogłoszenia opublikowanym na stronie internetowej zamawiającego.
Ocena potwierdzenia czy wykonawca wykazał spełnienie ww. warunków nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do Wniosku w sprawie zakwalifikowania do udziału w postępowaniu dokumentów (wykazu osób) wymienionych w Rozdziale III.4.1 Ogłoszenia o zamówieniu. Z dokumentu (wykazu osób) musi wynikać, że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania wniosku. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów (art. 26 ust.3) Wykonawcy składający wniosek w sprawie zakwalifikowania w postępowaniu zobowiązani są do przygotowania wykazu osób z uwzględnieniem takiej ilości osób, która gwarantuje terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu oceny spełnienia warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 dotyczącego znajdowania się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca zobowiązany jest przedstawić informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, że:
a) posiada wolne środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł.
W sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu:
a) dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument ten musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie wymaganego zasobu, wskazywać jasno jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów finansowych innego podmiotu,
b) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający żąda oświadczenia o solidarnej odpowiedzialności tych podmiotów z wykonawcą.
Z pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego powinno wynikać zobowiązanie tego podmiotu do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności do kwoty 2 500 000,00 zł.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy ocenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, potencjał finansowy będzie podlegał sumowaniu.
Ocena potwierdzenia czy wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, nastąpi na podstawie załączonego przez wykonawcę do wniosku w sprawie zakwalifikowania do udziału w postępowaniu dokumentów wymienionych w Rozdziale III.4.1 Ogłoszenia o zamówieniu. Z dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania wniosku. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:a) dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument ten musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie wymaganego zasobu, wskazywać jasno jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów finansowych innego podmiotu,
b) jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający żąda oświadczenia o solidarnej odpowiedzialności tych podmiotów z wykonawcą.
Z pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego powinno wynikać zobowiązanie tego podmiotu do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności do kwoty 2 500 000,00 zł.;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu
Zamawiający do oceny punktowej w celu klasyfikacji Wykonawców przyjmie tylko te roboty budowlane, które będą Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, okaże się być większa niż 5, wykonane przez nich osobiście lub w konsorcjum - nie będą brane pod uwagę roboty z powołaniem się na doświadczenie i wiedzę innych podmiotów w rozumieniu treści art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
Zaproszeni do udziału w postępowaniu zostaną Wykonawcy, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełnienia poniższego warunku:
a) Wykonali osobiście lub w konsorcjum w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: budowę kanalizacji teletechnicznej i sieci kablowej o wartości min. 1 000 000,00 zł. (wg kosztorysu powykonawczego czyli bez VAT) każda. Do każdej z wyżej wykazanych robót budowlanych należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty (wg żądanego zakresu i żądanych dla nich wartości) zostały wykonane należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykonawca za każdą taką wykazaną, wykonaną i udokumentowaną robotę budowlaną, którą uzna Zamawiający
o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. (bez podatku VAT) otrzyma 1 pkt.
Suma punktów uzyskanych przez poszczególnych wykonawców będzie decydowała o ich klasyfikacji. Wykonawca który uzyska największą liczbę punktów sklasyfikowany zostanie na pierwszym miejscu, pozostali w kolejności na podstawie otrzymanych punktów.
W przypadku gdy na pozycji nr 5 zostanie sklasyfikowanych więcej niż jeden wykonawca z taką samą ilością punktów do dalszego postępowania zaproszeni zostaną wszyscy wykonawcy sklasyfikowani na tej pozycji.
Wykaz robót dodatkowych złożony jako załącznik do wniosku w sprawie zakwalifikowania do dalszego postępowania przetargowego nie może być w jakikolwiek sposób zmieniany ani uzupełniany przez Wykonawców, zwłaszcza
w zakresie przenoszenia wykazanych w nim robót budowlanych do wykazu robót potwierdzających spełnienie warunku podstawowego w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia wynikających z art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95.00
2 - gwarancja - 5.00

IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określi warunki tej zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Na str. inter. www.rczsiut.wp.mil. pl znajd. się wniosek o dopuszczenie do udziału wraz z zał.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert. Na stronie internetowej Zamawiającego www.rczsiut.wp.mil.pl znajduje się WNIOSEK w sprawie zakwalifikowania do udziału..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 11:00, miejsce: RCZSiUT, 00 - 909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, blok 30, pokój nr 210 A-B.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: a) pisemny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załączonym oświadczeniem
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 50 w związku z art. 47 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu a także warunków dotyczących nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, należy złożyć w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jego treścią przed upływem terminu składania wniosków w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Opakowanie powinno być opatrzone pieczątką lub adnotacją zawierającą nazwę i adres siedziby Wykonawcy oraz posiadać następujący napis: Wniosek w sprawie zakwalifikowania do udziału w postępowaniu przetargowym na budowę jawnej i niejawnej sieci komputerowej na potrzeby CSWLąd w Poznaniu - sprawa nr 17/1/71/15.
b) Formularz wniosku oraz wzory oświadczeń i innych dokumentów stanowiących załączniki do wniosku
i ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej zamawiającego.
c) Wniosek i dokumenty należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
d) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
e) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
f) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania prawnego podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
g) Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
h) Pożądane jest, aby wszystkie strony wniosku były kolejno ponumerowane. Zaleca się, aby wniosek złączać w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. Numeracja stron powinna rozpocząć się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie wniosku.
i) Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami pisemnie oraz za pomocą faksu (dopuszcza możliwość przesłania zaproszeń Wykonawcom do składania ofert również drogą elektroniczną)..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne