Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
F.U.H. NEOBUD mgr Anna Maciaś, Rożnów 634, 33-316 Rożnów kraj/woj. małopolskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno - technicznego na działce nr 221/1 położonej przy ul. Zazamcze w Dąbrowie Tarnowskiej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
199112/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Zazamcze 53
Email
rpwik_dt@poczta.okay.pl

Szczegóły

Dąbrowa Tarnowska: Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno - technicznego na działce nr 221/1 położonej przy ul. Zazamcze w Dąbrowie Tarnowskiej
Numer ogłoszenia: 199112 - 2015; data zamieszczenia: 05.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. , ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, tel. 14 642 28 50, faks 14 642 23 97.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rpwik-dt.okay.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno - technicznego na działce nr 221/1 położonej przy ul. Zazamcze w Dąbrowie Tarnowskiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno -technicznego na działce nr 221/1 położonej przy ul. Zazamcze w Dąbrowie Tarnowskiej. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót remontowo - budowlanych budynku usługowego obejmujących dostosowanie parteru budynku dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem wymagań p-poż.
Zakres robót obejmuje:
- roboty demontażowe stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów;
- montaż stolarki okiennej PCV;
- montaż stolarki okiennej zgodny z systemem montażu i izolacji termicznej;
- montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej - z ościeżnicami stalowymi;
- montaż zewnętrznych parapetów;
- wykonanie pochylni zewnętrznej;
- wykonanie prac związanych z podjazdem;
- roboty murowane: poszerzenia otworów i zamurowania;
- wykonanie dobudowy (rozbudowy) o dwa wiatrołapy zewnętrzne;
- docieplenie ścian zewnętrznych;
- roboty ziemne, w tym izolacja fundamentów.
Zamówienie mniejsze od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
ustawy Prawo zamówień publicznych..
II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 5 p.z.p.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.42.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.32.10.00-3, 45.32.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 24 sierpnia 2015 roku do godz. 9.00
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku wymienionych poniżej formach:
pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO BP S.A. Oddział 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Nr 27 1020 4955 0000 7002 0105 3222 z dopiskiem - wpłata wadium - sprawa nr ZP 1/08/2015.
Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, Wykonawca winien załączyć w formie oryginału do oferty.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem w wykonaniu minimum 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu robót termomodernizacyjnych i remontowych o wartości robót nie mniejszej niż 200.000,00 zł. brutto każda, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedłożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz wykazu wykonanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje, z uwzględnieniem art.144 ust.1 ustawy, możliwość dokonania zmian umowy:
1. Terminu realizacji zamówienia w przypadku:
a) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, nie zawinionych przez niego opóźnień w dostawie materiałów lub urządzeń służących wykonaniu przedmiotu umowy,
b) wystąpienia przerw w realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego,
c) gdy zmiana tego terminu - odpowiednio udokumentowana - wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
d) zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych poszczególnych elementów robót niż przewidzianych w dokumentacji projektowej,
2. Innych postanowień umowy w przypadkach:
a) zmian wynikających z przekształceń własnościowych,
b) zmian organizacyjno-technicznych,
c) zmiany adresu,
d) obniżenia ceny,
e) wykonania przedmiotu umowy w części w sposób lub przy użyciu materiałów lub urządzeń gwarantujących lepszą realizację umowy, przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
f) zmiany stawek podatku od towarów i usług,
g) zmiany nazwy zadania,
h) zmiany podwykonawców, kierowników robót, kierownika budowy, inspektorów nadzoru
i) wystąpienia siły wyższej mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rpwik-dt.okay.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Zazamcze 53
33 - 200 Dąbrowa Tarnowska.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.
ul. Zazamcze 53, 33 - 200 Dąbrowa Tarnowska.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający podejmuje starania o dofinansowanie projektu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie